Translation of "degree of target achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Degree - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Degree of involvement of representatives of target groups 34
Sihtgruppide esindajate kaasatuse aste 34
Degree of involvement of representatives of target groups 4
Sihtgruppide esindajate kaasatuse aste 4
Degree of involvement of representatives of target groups 3
Sihtgruppide esindajate kaasatuse aste 3
Degree of involvement of representatives of target groups 33
Sihtgruppide esindajate kaasatuse aste 33
Degree of achievement of each specific objective, measured as a percentage of the achievement of the related activities outputs (source twice yearly monitoring).
Iga erieesmärgi täidetuse tase sellega seotud tegevuste väljundite teostamise protsendina (allikas kaks korda aastas toimuv seire).
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
The reports shall also examine the achievement of a high degree of sustainable convergence by reference to the fulfilment by each Member State of the following criteria the achievement of a high degree of price stability
Liidul on järgmised institutsioonid Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu
The reports shall also examine the achievement of a high degree of sustainable convergence by reference to the fulfilment by each Member State of the following criteria the achievement of a high degree of price stability
Aruannetes vaadeldakse ka püsiva vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamist selle alusel , kuidas liikmesriik on täitnud järgmisi kriteeriume hindade stabiilsuse kõrge taseme saavutamine
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
Secondly, we must take the two degree target seriously.
Teiseks peame kahe kraadi eesmärki tõsiselt võtma.
To mention just one example some of you suggest that we have another target than the two degree target.
Toon ühe näite mõned teist tegid ettepaneku, et meil peaks olema erinev eesmärk kahe kraadi eesmärgist.
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
a higher degree of coordinated programming of existing EU financial instruments to target local action.
kohalike meetmete toetamisel olemasolevate ELi rahastamisvahendite kooskõlastatumat kasutamist.
The conditions for the adoption of the euro are achievement of a high degree of sustainable convergence ( economic convergence )
Euro kasutuselevõtu tingimused on püsiva lähenemise ( majanduslik lähenemine ) kõrge taseme saavutamine
It will also be crucial in us achieving the two degree target.
Meile on tähtis saavutada ka kahekraadine eesmärk.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
Under Article 121 ( 1 ) of the EC Treaty , the achievement of a high degree of sustainable economic convergence is assessed by reference to the following criteria a high degree of price stability
EÜ asutamislepingu artikli 121 lõike 1 kohaselt hinnatakse püsiva majandusliku lähenemise kõrge taseme saavutamist järgmiste kriteeriumide põhjal hindade stabiilsuse kõrge tase
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Encouragement of initiative, reduction of administrative load and achievement of a higher degree of transparency are among the main priorities of this Parliament.
Algatuse julgustamine, halduskoormuse alandamine ning suurema läbipaistvuse taseme saavutamine on selle parlamendi peamiste prioriteetide hulgas.
Followinganinternalsurveyin2009 onstaffsatisfaction,86 ofthe Court sstaff were generally satisfied with theirjob (target of 80 ) while the overall degree of staff satisfactionreached ascore of 2,8 on ascale of 4(target of 2,5).
2009. aastal läbi viidud töötajate rahulolu määra käsitleva siseküsitluse alusel oli 86 töötajatestüldiseltomatöögarahul(eesmärk80 ),kunasamasüldinetöötajate rahulolu määr oli 4 punktiliselskaalal 2,8(eesmärk 2,5).
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
What is currently on the table is not sufficient overall to achieve the two degree target.
See, mis praegu meie ees on, ei ole üldsegi mitte piisav saavutamaks kahekraadist eesmärki.
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
However, the two degree target is extremely important and therefore we must now push forward with full commitment.
Kuid kahe kraadi eesmärk on väga tähtis ning selles suunas peame täie pühendumusega edasi pürgima.
We should note that we have a target reduction of 2 degree Celsius and goals for funding without any explanation whatsoever.
Peaksime tähele panema, et meie eesmärk on kaks kraadi Celsiuse järgi ja meil on rahastamissihid ilma igasuguste selgitusteta.
The reports shall also examine the achievement of a high degree of sustainable convergence by reference to the fulfilment by each Member State of the following criteria
Aruannetes vaadeldakse ka püsiva vastastikuse lähenemise kõrge taseme saavutamist selle alusel, kuidas liikmesriik on täitnud järgmisi kriteeriume
The document indicates that increased greenhouse gas emission cuts in Central and Eastern Europe will be of fundamental significance for achievement of the new target.
Dokumendis osutatakse sellele, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamine Kesk ja Ida Euroopas on uue eesmärgi saavutamise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega.
It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
Juba on selge, et eesmärgiks seatud protsendid ning ELi keskkonna ja kliimaalased eesmärgid ei ole kahjuks saavutatavad.
Educational Achievement USE IEA recognition of educational achievement USE recognition of diplomas
Nõukogude Liit õpetajate liit USE õpetajate ühendus tööandjate liit USE tööandjate organisatsioon Euroopa Liitu mittekuuluv riik Lingua lingvistika USE keeleteadus linna USE linnapiirkond linnapiirkond
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
ACHIEVEMENT OF RESULTS
TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Achievement of results
Tulemuste saavutamine
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
SAAVUTATUD TULEMUSED
ACHIEVEMENT OF AIMS
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
(achievement of objectives)
(eesmärkide saavutamine)
Achievement of objectives
Eesmärkide saavutamine

 

Related searches: Degree Of Target Achievement - Target Achievement - Achievement Target - Target Achievement Rate - Ensure Target Achievement - Level Of Target Achievement - Target Achievement Plan - Target Achievement Level - Target Achievement Performance - Influence On Target Achievement -