Translation of "disagree strongly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Disagree - translation : Disagree strongly - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Madam President, I strongly disagree with the previous speaker.
Austatud juhataja, ma ei ole eelkõnelejaga üldse nõus!
On behalf of United Atomic Laboratories, I strongly disagree
United Atomic Laboratory nimel hääletan vastu.
Therefore, I strongly disagree with those in the House who deny climate change.
Seetõttu vaidlen ma tuliselt vastu neile, kes täiskogus eitavad kliimamuutusi.
I strongly disagree with their approach but I cannot unilaterally breach a confidentiality commitment.
Ma ei nõustu nende lähenemisega kuidagi, ent ei saa ühepoolselt rikkuda konfidentsiaalsuskohustust.
Many here think and I strongly disagree that Israel is the only cause of suffering.
Paljud siin arvavad ja mina väga selgelt ei arva et Iisrael on ainus kannatuste põhjus.
I strongly disagree, therefore, with the Council statement that there is no alternative to cooperation.
Seega ma ei nõustu mingil juhul nõukogu avaldusega, et koostööle alternatiivi pole.
However, I strongly disagree with the ideas of right wing political Islam and of Hamas.
Ma ei nõustu aga mingil juhul ideedega parempoolse poliitilise islamirühmituse või Hamasi kohta.
On this point, I strongly disagree with the position and decision of the EP's and Council's majority.
Selles punktis ei nõustu ma absoluutselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu enamuse seisukoha ega otsusega.
I disagree strongly with the minister who left, who said that we can in effect do very little.
Ma olen kindlal eriarvamusel ministriga, kes lahkus ja ütles, et me võime tegelikult väga vähe ära teha.
Disagree
Ei ole nõus
15 disagree
15 ei ole nõus
26 disagree
26 ei ole nõus
13 disagree
13 ei ole nõus
10 disagree
10 ei ole nõus
I disagree.
Ma ei ole sellega nõus.
in writing. I strongly disagree with the Atkins amendment (Amendment 1 to paragraph 15) to the Committee on Petitions' report by Carlos José Iturgaiz Angulo.
kirjalikult. Ma ei nõustu sugugi Atkinsi muudatusettepanekuga (muudatusettepanek 1 lõike 15 kohta) Carlos José Iturgaiz Angulo esitatud petitsioonikomisjoni raportile.
Agreeing to disagree?
Nõustuda lahkarvamustega?
I disagree, sir.
Vaidlen vastu.
I disagree, Yazaki.
Mina vaidlen vastu, Yazaki.
I wholly disagree.
Ma ei nõustu sellega kohe üldse.
Unfortunately, I disagree.
Kahjus ei ole ma nõus.
I completely disagree.
Ma pole sellega üldse nõus.
Please to disagree.
Palun mitte nõustuda.
Other scientists disagree.
Teised teadlased aga pole nõus.
Well... you don't disagree.
Te ei saagi mitte nõus olla.
So I completely disagree.
Nii et ma ei ole selliste väidetega üldse nõus.
I disagree with that.
Ma ei ole sellega nõus.
Leningrad and RostovontheDon disagree.
Leningrad ning RostovDoniääres sellega ei nõustu.
36 neither agree nor disagree
36 seisukoht puudub
29 neither agree nor disagree
29 seisukoht puudub
48 neither agree nor disagree
48 seisukoht puudub
43 neither agree nor disagree
43 seisukoht puudub
I disagree with the respondents.
Ma ei nõustu kostjatega.
I disagree with that analysis!
Ma ei nõustu kolonel Cascio analüüsiga.
What do we disagree with?
Millega me ei nõustu?
I disagree with Mr Stubb.
Ma ei jaga hr Stubbi arvamust.
I absolutely disagree with it.
Ma ei nõustu sellega absoluutselt.
I disagree with this approach.
Ma ei ole sellise lähenemisega nõus.
I'm afraid I must disagree.
Vabandust, ma pole sellega nõus.
I could not disagree more!
Ma olen selle vastu!
Boss, most of Washington might disagree.
Boss, Washington vőib mitte nőustuda.
I disagree thoroughly with Ms Ek.
Ma olen proua Ekiga täiesti eri meelt.
I totally disagree with this view.
Ma ei nõustu sellega absoluutselt!
That is why we fundamentally disagree.
Seetõttu me olemegi põhimõtteliselt raporti vastu.
Commissioner, I absolutely disagree with you.
Volinik, ma ei ole teiega sugugi nõus.

 

Related searches: Agree Disagree Strongly Disagree - Strongly Disagree Disagree - Disagree Or Strongly Disagree - Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Disagree - Disagree Strongly - I Strongly Disagree - Strongly Disagree With - Strongly Agree Disagree -