Translation of "double action airbrush" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Action - translation : Airbrush - translation :
Pen

Double - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pixel Airbrush
Pikslipihusti
Once again I should stress that the aim here is not, of course, to airbrush important and terrible episodes out of our history.
Taaskord peaksin rõhutama, et siin pole muidugi eesmärgiks ilustada meie ajaloo olulisi ja hirmsaid episoode.
Double! Double!
Topelt.
C'mon. Double, double.
Lase aga käia!
Action is also required to tackle youth unemployment which is on average double the overall unemployment rate.
Tegutseda tuleb ka selle nimel, et lahendada noorte töötuse probleem keskmiselt on noorte töötus umbes kaks korda suurem üldisest töötuse määrast.
Action is also required to tackle youth unemployment which is on average double the overall unemployment rate.
Tegutseda tuleb ka selle nimel, et lahendada noorte töötuse probleem keskmiselt on noorte töötus umbes kaks korda suurem üldisest töötuse määrast.
This double bond, that double bond.
See kaksiside, too kaksikside.
You'll get double, double, you understand?
Aga sa võiksid saada poole rohkem.
Doublecross, double money double risk, Mr. Bozzoni.
Topeltmäng, topeltraha. Kahekordne risk, hr. Bozzoni!
double taxation dispute resolution mechanisms are by nature bi or multilateral procedures, requiring coordinated action between the Member States.
Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid on olemuselt kahe või mitmepoolsed menetlused, mis nõuavad liikmesriikidelt kooskõlastatud meetmeid.
Double.
Kontra.
double
double
double
doubleData type
Double
Topelt
Double
Kahekordne
Double
TopeltLine spacing type
Double
Topeltpime
Double.
Võta veel üks.
An action can be associated to a double click of the menu button. Leave it to none if in doubt.
Topeltklõpsuga menüünupul saab seostada mingi toimingu. Kui sa ei ole kindel, jäta toiming valimata.
The policies on Kosovo and Tibet give the impression of unacceptable 'double standards', which destroy public faith in diplomatic action.
Kosovo ja Tiibeti suhtes rakendatavad poliitikad jätavad mulje vastuvõetamatust kahesugusest standardist , mis hävitab üldsuse usu diplomaatilistesse meetmetesse.
So you have half a double bond there, half a double bond there, half a double bond over here, half a double bond over here, and then half a double bond over here.
Siin on poolik kaksikside, poolik kaksikside ka seal, poolik kasikside siin ja siin ja ka siin ja siin
In more general terms, beyond financial systems, using short term action to target our long term goals will pay double dividends.
Üldiselt väljaspool finantssüsteeme on lühiajaliste meetmete rakendamine meie pikaajalisi eesmärke silmas pidades kahekordselt kasulik.
If tomorrow bread prices double, you make double the profit.
Niisiis sinule pluss 1,25 taala.
So he forms a double bond, a new double bond.
Tekib uus kaksikside
The husband's double, whose room was the double of ours.
Abikaasa teisiku, kelle tuba on samasugune nagu meie oma.
Double quick.
Topeltkiirusega!
Double counting
Topeltarvestus
G'night, double.
Head ööd, teisik.
Double wow!
Topelt vau!
Spades double?
Poti on topelt.
Double Sweep
Topeltpühkimine
Double Fan
Topeltlehvik
Double Diamond
Topeltromb
Double Line
Topeltjoon
Double quote
Topeltjutumärgid
Double flat
Dublbemolllowered half a step
Double sharp
Dubldiees
Double whole
Topeltterve
Double Postcard
Topeltpostkaart
Double Cube
Topeltpanus
Double claims
Kahekordsed nõuded
Double bonds.
Kaksiksidemed.
Double Quotes
Topeltjutumärgid
Double clicking
Topeltklõps
Double buffering
Topelt

 

Related searches: Double-action Airbrush - Airbrush - Airbrush Out - Airbrush Gun - Airbrush Painting - Airbrush Paint - Airbrush Foundation - Airbrush Tanning - Airbrush Compressor - Airbrush Stencil -