Translation of "effect of condition" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Condition - translation : Effect - translation : Effect of condition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(ii) The scope of the condition that international agreements must have direct effect
ii) Rahvusvaheliste lepingute vahetu õigusmõju tingimuse ulatus
(a) The condition for reliance on international agreements concepts of the direct effect of international agreements and the direct effect of Community law differ.
rahvusvaheliste lepingute vahetu õigusmõju ja ühenduse õiguse vahetu õigusmõju erinevad.
Your doctor will regularly monitor your condition to check whether Glivec is having the desired effect.
Arst jälgib teie seisundit pidevalt, et kontrollida, kas Glivec avaldab loodetud toimet.
Your doctor will regularly monitor your condition to check whether SPRYCEL is having the desired effect.
Arst jälgib regulaarselt teie seisundit, kontrollimaks kas SPRYCEL avaldab soovitud toimet.
Your doctor will regularly monitor your condition to check that the treatment is having the desired effect.
Arst jälgib regulaarselt teie seisundit, et kontrollida, kas ravi avaldab soovitud toimet.
This condition is waived by the direct effect of the EU social security provisions on all persons to whom they apply.
Selle tingimuse muudab kehtetuks ELi sotsiaalkindlustusvaldkonna sätete vahetu mõju kõigi neis sätetes nimetatud isikute suhtes.
This may be attributed to an additive effect due to concomitant medication (e.g. anti spasticity agents) needed for this condition.
See võib olla põhjustatud aditiivsest toimest, mis tekib sellise haigusseisundi puhul vajaliku muu ravimi (nt antispastilised ained) samaaegsel manustamisel.
Condition of nationality.
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ja CPC 518)
Condition of nationality
krediidiasutuste tegevjuhatajate ja vähemalt ühe audiitori alaline elukoht on Euroopa Liidus, kui finantsinspektsioon ei ole teinud erandit.
Condition of belts ,
Vööde seisund
on condition that they notify the group in writing by 31 October at the latest of their withdrawal with effect from the following harvest.
kui nad teavitavad rühma hiljemalt 31. oktoobril kirjalikult oma loobumisest, mis jõustub järgmise saagikoristuse ajal.
If Enbrel has no effect on your condition after 12 weeks, your doctor may tell you to stop taking this medicine.
Kui 12 nädala möödumisel ei ole Enbrel teie seisundit mõjutanud, võib arst anda korralduse ravimi kasutamise lõpetada.
If Enbrel has no effect on your condition after 12 weeks, your doctor may tell you to stop taking this medicine.
Kui 12 nädala möödumisel ei ole Enbrel teie seisundit mõjutanud, võib arst anda korralduse ravimi kasutamine lõpetada.
14. hazard means a biological, chemical or physical agent in, or condition of, food or feed with the potential to cause an adverse health effect
14. oht toidu või sööda bioloogiline, keemiline või füüsikaline mõjur või seisund, mis võib avaldada kahjulikku mõju tervisele
Due to the rarity of the condition and the limited experience to date, the effect of antibody formation on safety and efficacy is currently not fully established..
Haiguse madala esinemissageduse ja kogemuste vähesuse tõttu ei ole antikehade moodustumise mõju ravimi kasutamise ohutusele ja tõhususele veel täielikult selge.
However, this condition hashad little effect in practice, since the size of the majority of Member State fleets sincethe last reform was already significantlybelow those final objectives.
Sellised eripärad nagu külmaveekorallid, veealused kõrgendikud ja süvamerelõõrid kujutavad endast toitainete kogujaid ning tagavad keeruliste ja lokaalselt piiratud ökosüsteemide arengu.
Part of Condition Yellow.
Kollase konditsiooni osa.
FR Condition of nationality.
FR loanõue.
HU Condition of nationality.
BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, 6 FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI majandusvajaduste test.
EL Condition of nationality.
EL Kodakondsusnõue.
PT Condition of nationality.
PT Kodakondsusnõue.
FR Condition of nationality.
CZ, EE, HU, SI, SK Piiranguteta ämmaemandateenuste korral.
During each infusion and for at least 1 hour afterwards, your condition will be checked regularly for early signs of a possible infusion related side effect.
Iga infusiooni ajal ja vähemalt 1 tunni jooksul pärast seda kontrollitakse regulaarselt teie seisundit, et avastada infusiooniga seotud võimaliku kõrvaltoime varajasi tunnuseid.
It is evident that the price is an important condition of a public contract (see, to that effect, Commission v CAS Succhi di Frutta, paragraph 117).
Kahtlust ei ole selles, et lepingutasu on üks riigihankelepingu olulistest tingimustest (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. CAS Succhi di Frutta, punkt 117).
The'not 'condition must have a valid child condition
mitte a valid lapsed
But they got one condition, only one condition.
Aga neil on üks nõudmine. Ainult üks nõudmine.
Condition
Seisukord
Condition
Seisukord
Condition
Asukoht
Condition
Tingimus
Condition
FAKS
Condition
TingimusQScriptBreakpointsModel
condition.
südamehaigus.
Condition?
Ettepanek?
If Enbrel has no effect on the child s condition after 12 weeks, your doctor may tell you to stop using this medicine.
Kui Enbrel ei ole 12 nädala möödudes lapse seisundile mõju avaldanud, lõpetab arst teil selle ravimi kasutamise.

 

Related searches: Condition Subsequent And Condition Precedent - Out Of Stock Condition Condition - Effect Of Condition - Effect On Condition - Condition Effect - Condition - Medical Condition - Condition Precedent - Health Condition - Human Condition -