Translation of "embarked on an ambitious project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

e European Commission has embarked on an ambitious Better Regulation exercise.
Euroopa Komisjon on võtnud endale ambitsioonika ülesande parandada õigusloomet.
ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
Beyond this, the EU has also embarked on an ambitious new tax transparency agenda within the Single Market, which goes further than international requirements.
Lisaks sellele on EL koostanud maksude läbipaistvuse uue ambitsioonika tegevuskava ühtsel turul, mis on ulatuslikum kui rahvusvahelised nõuded.
Europe has embarked on an interesting Eastern Partnership project, which has met with support and interest from Armenia, Georgia and Azerbaijan.
Euroopa on algatanud huvitava idapartnerluse projekti, mis on teeninud Armeenia, Gruusia ja Aserbaidžaani toetuse ja huvi.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Lühiajalised töölepingud liikmesriikide keskpankade ja või rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega
A i s a p a r i the Lake District interactive conferences, courses in painting and an intro and Härmänmaa area, who also embarked on the project financing.
Kohaliku tegevusrühma ja Ourthe Moyenne i piirkonna turismiinfokeskuste ühisprojektina on toimunud esimene loodusfestival.
Administrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Halduskoostöö ELi liikmesriikide vahel maksuasjades, mis on minu pädevus, on ambitsioonikas projekt.
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
The Commission has embarked on an evaluation of anti terrorism measures and how they are implemented.
Komisjon on asunud hindama terrorismivastase võitluse meetmeid ning seda, kuidas neid rakendada.
Mr President, ladies and gentlemen, Europe has embarked on an interesting Eastern Partnership project, which has met with support and encouraging collaboration from six countries Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine and Azerbaijan.
Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa on alustanud huvitavat idapartnerluse projekti, mida toetavad ja mille raames teevad koostööd kuus riiki Armeenia, Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Aserbaidžaan.
embarked at
lastitud
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
(c)The Commissionisaware ofthesitu ation andin March 2009 embarked on a regionalfinancial assistance project toimprove monitoringin the JHA area of performance ofauthoritiesandfi nancial assistance.
Komisjon on olukorrastteadlikja käivitas 2009.aasta märtsis piirkondliku finantsabi projekti, et parandada järelevalvet justiits ja siseküsimuste valdkonna ametiasutustejafinantsabi tulemuslikkuse üle.
In partnership with the Phare (2) programme, the Municipality of Augustow has embarked on an ambitious programme of urban regeneration and tourism development centred around the canal (EUR 7 million, including EUR 4.2 million from the Community).
PHARE2 abiga on Augustowi kohalik omavalitsus algatanud ulatusliku programmi (7 miljonit eurot, millest 4,2 miljonit tuleb kohalikult omavalitsuselt) linnaelu edendamiseks ja kanaliga seotud turismi arendamiseks.
OPENING THE DEBATE ON AN AMBITIOUS GOAL FORTHE EU
arutelu algatamine ELi auahne eesmärk
Together we embarked on an unprecedented path of engagement with the Iranian leaders and, ladies and gentlemen,
Üheskoos ilmutasime Iraani juhtide suhtes seniolematut avatust.
2.1 Since the beginning of the 21st century, the European Union has embarked upon an ambitious mission to improve its entire legislative environment, in order to make it more effective and transparent.
2.1 Alates XXI sajandi algusest on Euroopa Liit võtnud endale ulatusliku ülesande parandada kogu oma õigusruumi, et muuta see tõhusamaks ja läbipaistvamaks.
Concrete results will boost citizens' confidence in the European project and create the right conditions for an ambitious institutional agreement.
Konkreetsed tulemused tugevdavad kodanike usku Euroopa projekti ja loovad õiged tingimused tulemustele suunatud institutsionaalseks kokkuleppeks.
An ambitious TEN T policy needs an ambitious budget to accelerate its implementation.
Ambitsioonika üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika kiiremaks rakendamiseks on vaja arvestatavat eelarvet.
The Spanish Presidency has also embarked on economic governance.
Eesistujariik Hispaania on pannud samuti aluse majanduslikule juhtimisele.
I mean, we're embarked on a great adventure, gentlemen.
Meid ootab suur seiklus, härrased!
All passengers embarked.
Kõik reisijad on pardal.
France, for instance embarked an ambitious energy savings programme, with the slogan We don't have oil, but we have ideas, accelerating the shift in electricity production from oil fired power plants to nuclear reactors, and increasing taxes on diesel.
Näiteks Prantsusmaa käivitas ambitsioonika energiasäästuprogrammi loosungiga Meil ei ole naftat, aga meil on ideid, kiirendades üleminekut elektritootmises nafta jõul töötavatelt elektrijaamadelt tuumareaktoritele ning tõstes diislikütusega seotud makse.
When drawing up those lists, Mauritius shall take into account the presence of an observer embarked, or to be embarked, under a regional observation scheme.
Vaatleja pardalevõtmise tingimused, eelkõige pardalviibimise aeg, määratakse kindlaks laevaomaniku või tema agendi ja Mauritiuse vastastikusel kokkuleppel.
Austria and Germany have recently embarked on a similar process.
Hiljuti alustasid ka Austria ja Saksamaa samalaadse protsessiga.
on behalf of the Verts ALE Group. Mr President, we are grateful to Mr Lax for his best efforts to achieve a compromise in such an ambitious project.
fraktsiooni Verts ALE nimel. Härra juhataja, me oleme Henrik Laxile tänulikud tema parimate püüdluste eest saavutada kompromiss niisuguses ambitsioonikas projektis.
ITER is an ambitious project that undoubtedly smacks of scientific serendipity we can find things without knowing how to look for them.
ITER on ambitsioonikas projekt, mis on kahtlemata teaduslikus õnnesärgis sündinud me võime leida asju, ilma et me teaks, kuidas neid otsida.
An ambitious EU Climate policy
Kaugeleulatuv ELi kliimapoliitika
The ABX group has already embarked on greatly reducing its capacity.
ABX kontsern on juba asunud oma tootmisvõimsust oluliselt vähendama.
The beginnings of the project to construct new buildings 1994 t the start of the 1990s the Court began to plan an ambitious
Projekti saamislugu 1994 heksakümnendate aastate algul ilmnenud vajadus kohtupalee as
These matters require firmness during conciliation in order to provide adequate financial support to such an ambitious project as the EU 2020 strategy.
Need küsimused eeldavad lepitusprotsessis kindlameelsust, et tagada piisavad rahalised vahendid niisugusele kõikehõlmavale projektile nagu ELi 2020. aasta strateegia.
I can assure you that, as regards the multiannual financial framework, we will do our utmost to bring an ambitious project to you.
Võin teile kinnitada, et seoses mitmeaastase finantsraamistikuga teeme kõik endast oleneva, et tuua teieni põhjalik projekt.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
Croatia has embarked on labour market reforms to increase flexibility on the labour market.
Horvaatia on alustanud tööturu paindlikkuse suurendamiseks tööturureforme.
4.2 An innovative and ambitious challenge
4.2 Uuenduslik ja ambitsioonikas väljakutse
AN AMBITIOUS PROGRAMME WITH VISIBLE ACHIEVEMENTS
AMBITSIOONIKAS PROGRAMM, MILLE TULEMUSED ON NÄHTAVAD
This really is an ambitious target.
See on tõesti ambitsioonikas eesmärk.
Both Serbia and Montenegro have embarked on trade liberalisation with their neighbours.
Nii Serbia kui Montenegro on juba asunud liberaliseerima kaubavahetust oma naaberriikidega.
Based on an article by Manfred Achtenhagen, project manager, and Jörg Kemmereit, project assistant
Projektijuht Manfred Achtenhageni ja projekti assistendi Jörg Kemmereiti artikli põhjal
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
An ambitious EU strategy on the rights of the child must be developed.
Välja tuleb töötada suurte eesmärkidega ELi strateegia lapse õiguste kaitse kohta.

 

Related searches: Embarked On An Ambitious Project - Embarked On An Ambitious - Embarked On A Project - Embarked On A Major Project - Has Embarked On A Project - Ambitious Project - Ambitious Development Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project -