Translation of "endorse decision" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Decision - translation : Endorse - translation : Endorse decision - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Please endorse it!
Palun sellele heakskiitu!
I also fully endorse the suggestion that the decision by the Conference of Presidents requires technical adjustments.
Ühtlasi toetan ma igati soovitust, mille kohaselt tuleks esimeeste konverentsi otsust vormiliselt kohendada.
I endorse the report.
Mina kiidan raporti heaks.
I endorse it completely.
Toetan seda täielikult.
I endorse your presentation.
Toetan teie esitlust.
ENDORSE THE COMMISSION'S INTENTION TO
KIIDAVAD HEAKS KOMISJONI KAVATSUSED
ENDORSE THE COMMISSION S INTENTION TO
KIIDAVAD HEAKS KOMISJONI KAVATSUSED
I heartily endorse this strategy.
Ma kiidan selle strateegia siiralt heaks.
I can fully endorse that.
Ma kiidan selle täielikult heaks.
We can endorse the proposal.
Me võime ettepaneku kinnitada.
I fully endorse this view.
Toetan täielikult seda seisukohta.
I definitely endorse the report.
Kindlasti toetan antud raportit.
It certainly is the right decision for the countries that joined the Union in 2004, and we fully endorse it.
See on kindlasti õige otsus nende riikide jaoks, kes ühinesid ELiga 2004. aastal, ning me kiidame selle täielikult heaks.
It is a rare occasion that this House is asked to endorse the decision of the Ombudsman against the Commission.
Täiskogul palutakse harvadel juhtudel kinnitada ombudsmani otsust komisjoni vastu.
endorse the proposed principles and developments,
kiitma heaks kavandatud põhimõtted ja suundumused,
Of course, I endorse your proposals.
Loomulikult toetan teie ettepanekuid.
I endorse adoption of the report.
Ma toetan raporti vastuvõtmist.
I therefore wholeheartedly endorse this report.
Seetõttu toetan täielikult kõnealust raportit.
I strongly endorse such a system.
Pooldan igal juhul sellist süsteemi.
I'll endorse your request to resign.
Rahuldan su tagasiastumispalve.
If you'll just endorse this there.
Kui te siia oma nõusoleku annaksite.
It should endorse the significance of collective responsibility, embracing not only decision makers, but also participants in the public and private sectors.
Tuleks rõhutada kollektiivvastutuse tähtsust, kaasates mitte ainult otsuste langetajaid, vaid ka avalikus ja erasektoris tegutsejaid.
(1) Endorse this European Economic Recovery Plan
(1) kiitma heaks Euroopa majanduse taastamise kava
My group can therefore endorse his report.
Meie fraktsioon toetab seega raportit.
I therefore wish to endorse this motion.
Seetõttu soovin selle ettepaneku heaks kiita.
I cannot therefore fully endorse the report.
Seetõttu ei saa ma seda raportit täielikult toetada.
in writing. I fully endorse these recommendations.
kirjalikult. Toetan soovitusi täielikult.
I would, of course, wholeheartedly endorse that
Mina oleksin muidugi kahe käega poolt ning loodan, et nõukogu on sama meelt.
I welcome it and therefore endorse it.
See rõõmustab mind ja ma kiidan selle heaks.
And, with the Copenhagen Summit approaching, can Europe reasonably endorse a decision that promotes gas at the expense of the development of renewable energies?
Ning kas Euroopa võib Kopenhaageni tippkohtumise eel mõistlikult heaks kiita otsuse, mis edendab gaasi taastuvenergiate arendamise kulul?
I fully endorse what Mr Doorn has said.
Ma toetan täielikult Bert Doorni seisukohta.
Hence my heartfelt plea to endorse our amendment.
Siit minu südamest tulev palve kiita heaks meie muudatusettepanek.
I endorse fully paragraph 1 of the report.
Toetan täielikult raporti esimest lõiku.
I fully endorse everything the French Minister said.
Toetan täielikult kõike, mida Prantsuse minister ütles.
I do not intend to endorse this policy.
Ma ei kavatse sellist poliitikat heaks kiita.
I endorse Mr Barroso's position in this respect.
Selles suhtes toetan härra Barroso seisukohta.
Ladies and gentlemen, I endorse the Wallis report.
Daamid ja härrad, ma toetan proua Wallise raportit.
I fully endorse your opinion on this matter.
Ma olen teiega selles küsimuses igati nõus.
Endorse and implement an Integrated Border Management Strategy.
Kinnitada ja rakendada ühendatud piirikontrollistrateegia.
5.12 The EESC cannot endorse this line of argument
5.12 EMSK ei mõista seda põhjendust
6.12 The EESC cannot endorse this line of argument
6.12 EMSK ei mõista seda põhjendust
There are, however, amendments which the Commission cannot endorse.
Siiski on ka muudatusettepanekuid, mida komisjon ei saa toetada.
I can only endorse what Mr Nassauer has said.
Ma võin härra Nassaueri öeldut ainult toetada.
When we endorse human rights we are endorsing security.
Kui me toetame inimõigusi, toetame sellega julgeolekut.
I also endorse the communication policy it calls for.
Ma kiidan heaks ka teabevahetuspoliitika, mida see nõuab.

 

Related searches: Endorse Decision - Endorse A Decision - A Decision To Endorse - Endorse - Does Not Endorse - Endorse A Check - Endorse Checks - Endorse Here - Endorse For - I Endorse -