Translation of "engage engage a lawyer" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Engage - translation : Lawyer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Do you need to engage a lawyer to help you?
Kas tuleks otsida abi juristilt või advokaadilt?
Engage Tracking
Lülita jälgimine sisse
(a) engage in proprietary trading
(a) tegeleda oma arvel kauplemisega
Engage emergency power.
Käivitada avariimootor.
Engage artificial gravity.
Tehisgravitatsioon sisse.
Request permission to engage.
Palun luba sekkumiseks.
So don't engage Napoleon.
Ehk ärge tegelege Napoleoniga.
Transporter, do not engage!
Transporter, mitte haarata!
Participants engage in a process of mutual learning.
Selliselt õpivad osalejad üksteist paremini tundma.
We must engage in a debate about sustainability.
Me peame arutelusse sisse tooma jätkusuutlikkuse.
You should engage the Germans at a distance.
Sakslasega on parem kaugelt sõdida.
Engage primary trigger switch override.
Lülitada sisse primaarpäästiku tühistus.
engage in a structured dialogue on Africa's sustainable development.
alustama struktureeritud dialoogi Aafrika jätkusuutliku arengu teemal.
Engage workers as much as possible.
Kaasake võimalikult suurel määral töötajaid.
(2) Actions to engage the industry
(2) tööstust kaasavad tegevused.
Engage better with the JTI constituencies
Parem seotus ühiste tehnoloogiaalgatuste osalistega
They are pointless and I do not engage in them, nor do I expect anyone else to engage in them.
Need on mõttetud ja ma ei kasuta neid, samuti ei eelda ma, et keegi teine neid rakendaks.
The Commission will therefore engage representatives of
Komisjon kaasab seetõttu riskihindamisprotsessi kõigi huvitatud isikute esindajad, et saavutada võimalikult suur üksmeel ja jagatud vastutus tehtud otsuste puhul ning saavutada kokkulepitud eesmärgid.
(1) Actions to engage the Member States.
(1) liikmesriike kaasavad tegevused
We must engage our citizens in Europe.
Me peame kaasama oma kodanikud Euroopasse.
Comparable opportunities to engage in cooperative activities
võrreldavad võimalused koostöös osalemiseks
And so they, a combined Russian and Prussian forces, engage Napoleon.
Ja nii nad, kombineeritud Vene ja Preisi jõud, astuvad lahingusse Napoleoniga.
a it did not engage in IUU fishing activities and that
a ei tegelenud see laev ETR kalapüügiga ning
I don't want to engage him until daylight.
Enne päevavalguse saabumist ei tahaks teda tabada.
For example, HF managers engage in Short Selling.
Näiteks tegelevad riskifondide haldurid katteta müügiga.
3.8 Incentives for businesses to engage young people
3.8 Stiimulid ettevõtetele noorte palkamiseks
Engage in joint programming and FET ERA initiatives
Osaleda ühises programmitöös ning Euroopa teadusruumi algatustes
engage in joint programming and FET ERA initiatives
osaleda ühises programmitöös ning Euroopa teadusruumi algatustes
Engage in national political process on national plans
Alustatakse riikliku kavaga seotud riigisisest poliitilist protsessi.
The Council also now seems ready to engage.
Näib, et ka nõukogu on nüüd valmis osalema.
Isolate and sanction, or engage and give incentives?
Isoleeruda ja karistada või sekkuda ja pakkuda stiimuleid?
Representative offices may not engage in economic activity.
Ettevõtetes, kus riiklik (riigi või kohaliku omavalitsuse) osalus aktsiakapitalis on üle 30 protsendi, on nende aktsiate üleminekuks kolmandatele isikutele vaja luba.
Activities will promote effective two way communication channels that enable the public to engage with science, and scientists to engage with the public.
Tegevusega edendatakse tõhusaid kahesuunalisi sidekanaleid, mis võimaldavad kaasata avalikkust teadusesse ja vastupidi.
Baseline scenario no requirement to tender for or engage a new auditor.
Praegune olukord audiitori leidmiseks hankemenetluse korraldamise ega uue audiitori palkamise nõuet ei ole.
I hope they will come and engage in a discussion with us.
Loodan, et nad tulevad ja astuvad meiega arutellu.
A member shall not engage in ex parte contacts concerning the proceeding.
Liige ei astu menetlusega seoses ühepoolsetesse kontaktidesse.
A member shall not engage in ex parte contacts concerning the proceeding.
vaidluses osalev pool
Payment institutions shall be entitled to engage in 1 .
Maksevahendaja võib tegeleda järgmiste tegevustega 1 .
They will make no attempt to engage the enemy.
Vaenlasega lahingusse nad ei astu.
European stakeholders engage in standardisation both formally and informally.
Euroopa huvirühmad osalevad standardimisprotsessis nii ametlikult kui ka mitteametlikult.
(11) The Programme could engage more actively with industry.
(11) Programm võiks kaasata rohkem tööstusharu esindajaid.
engage in peer reviews and exchanges of good practices.
andma vastastikuseid eksperdihinnanguid ja vahetama häid tavasid.
We are prepared to engage in the necessary discussions.
Me oleme valmis alustama vajalikke arutelusid.
Similarly, we must engage with China at all levels.
Samamoodi peame kõigil tasanditel kaasama ka Hiina.
You cannot boycott and engage at the same time.
Ei ole võimalik samal ajal riiki boikoteerida ja teda kaasata.

 

Related searches: Engage Engage A Lawyer - Lawyer To Lawyer - Engage A Lawyer - Engage Lawyer - To Engage A Lawyer To Follow Up The Fact - Lawyer - Corporate Lawyer - Trainee Lawyer - Inhouse Lawyer - Commercial Lawyer -