Translation of "engage strongly" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Engage - translation : Engage strongly - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I believe very strongly that the European Union has to engage
Usun kindlalt, et Euroopa Liit peab oma tuleviku kindlustamiseks
Engage Tracking
Lülita jälgimine sisse
Engage emergency power.
Käivitada avariimootor.
Engage artificial gravity.
Tehisgravitatsioon sisse.
today, strongly
täna, tugevasti
Request permission to engage.
Palun luba sekkumiseks.
So don't engage Napoleon.
Ehk ärge tegelege Napoleoniga.
Transporter, do not engage!
Transporter, mitte haarata!
60 strongly agree
60 täiesti nõus
Engage primary trigger switch override.
Lülitada sisse primaarpäästiku tühistus.
(a) engage in proprietary trading
(a) tegeleda oma arvel kauplemisega
This result shows that all the European Union institutions should now strongly engage in promoting this new instrument, because at the moment, it can be seen that very few people are aware of its existence.
See tulemus näitab, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid nüüd selle uue vahendi edendamisel tugevasti pingutama, sest praegu võib näha, et selle olemasolust teavad väga vähesed inimesed.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I strongly support this.
Toetan seda väga.
Engage workers as much as possible.
Kaasake võimalikult suurel määral töötajaid.
(2) Actions to engage the industry
(2) tööstust kaasavad tegevused.
Engage better with the JTI constituencies
Parem seotus ühiste tehnoloogiaalgatuste osalistega
Out of 699 outputs, 601 strongly or very strongly support the Daphne objectives as follows
699 vêljundist toetasid 601 tugevalt výi vêga tugevalt Daphne eesmêrke
3 strongly disagree0 don t know
3 ei ole kindlasti nõus0 ei tea
Skin becoming strongly pigmented (coloured)
naha tugev pigmenteerumine (värvumine)
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
Our view remains strongly negative.
Meie hinnang on endiselt väga negatiivne.
We should strongly oppose that.
Me peaksime sellele kindlalt vastu seisma.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
They are pointless and I do not engage in them, nor do I expect anyone else to engage in them.
Need on mõttetud ja ma ei kasuta neid, samuti ei eelda ma, et keegi teine neid rakendaks.
The Commission will therefore engage representatives of
Komisjon kaasab seetõttu riskihindamisprotsessi kõigi huvitatud isikute esindajad, et saavutada võimalikult suur üksmeel ja jagatud vastutus tehtud otsuste puhul ning saavutada kokkulepitud eesmärgid.
(1) Actions to engage the Member States.
(1) liikmesriike kaasavad tegevused
We must engage our citizens in Europe.
Me peame kaasama oma kodanikud Euroopasse.
Comparable opportunities to engage in cooperative activities
võrreldavad võimalused koostöös osalemiseks
strongly positive, quite positive, positive, 0 like baseline scenario, negative, quite negative, strongly negative, NA not applicable
väga positiivne, üsna positiivne, positiivne, 0 sarnane baasstsenaariumiga, negatiivne, üsna negatiivne, väga negatiivne
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eelkõige Slovakkias ja Poolas suurenes eksport, Poolas eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
Exports grew strongly, particularly in Slovakia and in Poland, where exports of highly processed goods have increased strongly.
Eksport suurenes eelkõige Slovakkias ja Poolas, seda eriti kõrge lisandväärtusega toodete osas.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
STRONGLY RECOMMENDS IMPLEMENTING THESE IMPROVEMENTS AS
SEETÕTTU SOOVITAB KONTROLLIKODA TUNGIVALT NIMETATUD
I cannot emphasize this too strongly.
Ma ei saa seda enam kõvemini rõhutada.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
The Commission strongly supports this idea.
Komisjon toetab seda ideed väga.
Therefore, we strongly criticise the Commission.
Seepärast me kritiseerime komisjoni tugevalt.
I strongly object to this attitude.
Olen resoluutselt sellise suhtumise vastu.
I strongly emphasise the word 'all'.
Rõhutan eriti sõna kõiki .
I strongly endorse such a system.
Pooldan igal juhul sellist süsteemi.
Since then, however, it strongly declined.
Hiljem on see siiski tugevalt langenud.
Participants engage in a process of mutual learning.
Selliselt õpivad osalejad üksteist paremini tundma.
I don't want to engage him until daylight.
Enne päevavalguse saabumist ei tahaks teda tabada.

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Engage Strongly - Engage Engage A Lawyer - Strongly Agree - Strongly Recommend - Strongly Disagree - Strongly Suggest - Strongly Believe - Strongly Support -