Translation of "ensure target achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Ensure - translation : Ensure target achievement - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
Appropriate means to ensure the achievement of these Treaty provisions are required.
Nende aluslepingu sätete elluviimiseks on vaja asjakohaseid vahendeid.
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
A regulatory framework with target setting will gradually ensure this.
Selle tagab järk järgult õiguslik raamistik, millega seatakse eesmärgid.
Appropriate means to ensure the achievement of these Treaty provisions require to be provided.
Nende aluslepingu sätete elluviimiseks on vaja asjakohaseid vahendeid.
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Global grants to ensure local sensitivity and reach to right target
Üldised toetused kohaliku tasandi vastuvõtlikkuse tagamiseks ja õigete eesmärkideni jõudmiseks
Such national rules and guidance shall ensure the achievement of the objectives of this Regulation.
Sellised siseriiklikud õigusnormid ja suunised peavad tagama käesoleva määruse eesmärkide saavutamise.
This TSI defines the functions, interfaces and performance requirements to ensure the achievement of technical interoperability.
Käesolevate KTKdega määratakse kindlaks tehnilise koostalitlusvõime saavutamise tagamiseks vajalikud funktsioonid, liidesed ja funktsioonivõimega seotud nõuded.
This TSI defines the functions, interfaces and performance requirements to ensure the achievement of technical interoperability.
Käesoleva KTKga määratakse kindlaks tehnilise koostalitlusvõime saavutamise tagamiseks vajalikud funktsioonid, liidesed ja talitlusvõimega seotud nõuded.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
Budgetary surveillance should ensure the appropriate peer pressure to favour the achievement of the medium term objectives.
Eelarve üle teostatav järelevalve peab keskmise tähtajaga eesmärkide saavutamiseks pidevalt survet avaldama.
Achievement
Saavutus
For the majority of Member States, gradual achievement of this target inevitably presents the particular challenge of raising the employment rate of older workers.
Enamiku liikmesriikide jaoks tähendab selle eesmärgi järkjärguline saavutamine vältimatult erilist väljakutset tõsta vanemate töötajate tööhõive määra.
It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
Juba on selge, et eesmärgiks seatud protsendid ning ELi keskkonna ja kliimaalased eesmärgid ei ole kahjuks saavutatavad.
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component TARGET component
The document indicates that increased greenhouse gas emission cuts in Central and Eastern Europe will be of fundamental significance for achievement of the new target.
Dokumendis osutatakse sellele, et kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi suurendamine Kesk ja Ida Euroopas on uue eesmärgi saavutamise seisukohalt põhjapaneva tähtsusega.
g) making efforts to ensure that training measures target the unemployed as a priority
g) jõupingutused selleks, et koolitusmeetmed oleks esmajärjekorras suunatud töötutele
g) making efforts to ensure that training measures target the unemployed as a priority
g) teha jõupingutusi selleks, et koolitusmeetmed oleks esmajärjekorras suunatud töötutele
The single market is our great achievement. We must protect and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Et tagada Euroopa konkurentsivõime säilimine, peame kaitsma ja kindlustama meie ühist suurt saavutust ühisturgu.
The single market is our great achievement. We must protect and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Et tagada Euroopa konkurentsivõime säilimine, peame kaitsma ja kindlustama meie ühist suurt saavutust ühisturgu.
appropriate drafting of tender specifications to ensure the controllability of achievement of the required results and of incurred costs
pakkumistingimuste nõuetekohane koostamine, et tagada nõutavate tulemuste ja tekkinud kulude kontrollitavus
Two key elements should be pursued to ensure sustained economic development associated with the achievement of prosperity in EU.
ELi õitsengu saavutamisega seotud säästva majandusarengu tagamiseks tuleb silmas pidada kahte põhielementi.
TARGET component TARGET components TARGET component
TARGET component TARGET components TARGET component
4.5.1 Target 4, Ensure the sustainable use of fisheries resources, addresses EU fisheries policy directly.
4.5.1 Neljas eesmärk Tagada kalavarude säästev kasutamine puudutab otseselt ELi kalanduspoliitikat.
What practices are in place to ensure that compliance with the target emission is achieved?
Millised tavad on kehtestatud, et tagada sihtheitkoguse nõuete järgimine?
Figure 4 RES E target achievement at country level in countries where 2005 data are already available actual and normalised additional RES E penetration (2005 versus 1997).
Joonis 4 Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri alase eesmärgi täitmine riikides, kus on juba olemas andmed 2005. aasta kohta tegelik ja normaliseeritud täiendav taastuvallikatest toodetud elektri turu hõlvamine (2005 võrreldes 1997).
A regular evaluation of progress towards the achievement of the Union 2030 target is necessary and is provided for in the legislative proposal on Energy Union Governance.
Korrapäraselt tuleb hinnata ELi 2030. aasta eesmärgi saavutamiseks tehtavaid edusamme ja see nähakse ette energialiidu juhtimise seadusandliku ettepanekuga.
Although the objectives will not be achieved by the target date of 2010, better governance at European level should help the achievement of short term actions required.
Kuigi eesmärke ei saavutata tähtajaks 2010. aastaks, peaks parem valitsemine Euroopa tasandil aitama kaasa vajalike lühiajaliste meetmete saavutamisele.
As evident from the overview table in Annex I, there are good prospects for cooperation and re distribution of renewable energy target achievement between the Member States.
Nagu ilmneb ülevaatlikust tabelist I lisas, on koostöö tegemiseks ja taastuvenergia kasutuselevõtu eesmärkide saavutamise ümberjagamiseks liikmesriikide vahel head väljavaated.
(b)Didthe European Commission ensure that the decentralised Implementation system resultedin timely and successful achievement of project outputs and objectives?
Kas Euroopa Komisjon tagas projekti eesmärkidejaväljundite õigeaegseja eduka saavutamise detsentraliseeritud rakendussüsteemi abil?
Secondly, the act must ensure that the will of the parties is appropriate to the achievement of particular legal purposes.
Teiseks peab dokument tagama, et osapoolte tahe vastab konkreetsete õigusalaste eesmärkide saavutamisele.
Educational Achievement USE IEA recognition of educational achievement USE recognition of diplomas
Nõukogude Liit õpetajate liit USE õpetajate ühendus tööandjate liit USE tööandjate organisatsioon Euroopa Liitu mittekuuluv riik Lingua lingvistika USE keeleteadus linna USE linnapiirkond linnapiirkond
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE

 

Related searches: Ensure Target Achievement - Ensure Achievement - Ensure Achievement Of Objectives - To Ensure Their Achievement. - Ensure Full Achievement - Ensure Achievement Of Targets - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Target Achievement Rate -