Translation of "equal probability" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Equal - translation : Equal probability - translation : Probability - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Probability is equal to 30 .
Tõenäolsus on võrdne 30
That's equal to the probability of a occurring given b, times the probability of b, which is also equal to the probability of b occurring given a, times the probability of a.
See võrdub a ilmnemise ja b ilmnemise tõenäolsus korda b tõenäolsus, mis on omakorda võrdne b ilmnemise ja a ilmnemise tõenäolsus korda a tõenäolsus.
This is equal to the probability of tails, heads plus the probability of heads, tails.
Se on võrdne kirja, kulli tõenäosusega pluss kulli, kirja tõenäosusega.
The probability that X is equal to 5?
Tõenäolsus et X võrdub 5?
The probability that x is equal to 3.
Tõenäolsus, et x on võrdne 3ga.
What's the probability that x is equal to 4?
Mis on tõenäolsus, et x on võrdne 4ga.
So the probability that X is equal to 1 the probability that our random variable is equal to 1 is equal to 6 times 0.3 times 0.7 to the fifth.
Tõenäolsus, et X on võrdne 1... tõenöolsus, et meie suvalie muutja on võrdne 1 on võrdbe 6 korda 0,3 korda 0,7 astmel.
So that tells us the probability of a given b times the probability of b, is equal to the probability of b given a, times the probability of a.
Nii et see ütleb meile a tõenäosuse, teades b d korda b tõenäosus, on võrdne b tõenäosusega, teades a d korrutada a tõenäosusega.
The probability of getting 2 heads probability that our random variable is equal to 2, what was that?
Tõenäolsus saada 2 kulli... tõenäolsus ,et meie suvaline muutuja on võrdne 2, palju see oli?
If these are independent this could be equal to the probability of a times the probability of b.
Kui need on sõltumatud, siis see võiks olla võrdne a tõenäosusega korda b tõenäosus.
And the probability of b given a is equal to the probability of b given a times a.
Ja b tõenäosus teades a d on võrdne b tõenäosusega teades a d korda a.
What is the probability that X is equal to 0?
Kui suur on tõenäolsus et X on võrdne 0?
But we also know that the probability of a given b is equal to I mean, the probability sorry.
Kuid me teame ka seda, et a tõenäosus teades b d on võrdne ma mõtlen tõenäosus vabandust.
And we get this, the probability of b given a is equal to this, probability of a given b.
Ja me saame selle, b tõenäosus teades a d on võrdne sellega, a tõenäosus teades b d.
So let's say the probability of success is equal to 30 .
Ütleme et õnnestumise tõenäolsus on võrdne 30
So the probability that I get 5 out of 5 and two sided, it's equal to the probability oh sorry, and.
Nii et tõenäosus, et ma saan 5 5st ja kahepoolse mündi on võrdne selle tõenäosusega oih vabandust, ja.
That's equal to the probability of getting 7 tails in a row.
See on võrde tõenäosusega saada 7 kirja järjest. Ja millega see võrdub?
What is the probability that my random variable is equal to 2?
Kui suur on tõenäolsus, et mu suvaline muutuja on võrdne 2?
And then finally, what's the probability that x is equal to 5?
Ja lõpuks mis on tõenäolsus, et x on võrdne 5?
Then if I were to ask you the probability that x is equal to 6, you'd say, oh, the probability x equals 6 is equal to 2 6 or 1 3.
Kui ma küsiksin tõenäolsust , et x on võrdne 6ga siis sa ütled, et tõenäolsus, et x võrdub 6ga on võrdne2 6 või 1 3.
Well, the probability of a tie is going to be equal to the probability of me getting at least one free throw.
Noh viigi tõenäosus on võrdne sellega, et ma saan vähemalt ühe vabaviske sisse.
So you're saying, what is the probability when a is equal to 0?
Te ütlete, mis on tõenäosus kui a on võrdne 0?
The probability that someone shares a birthday with someone else, that's equal to 100 minus the probability that everyone has distinct, separate birthdays.
Me võiksime selle lihtsalt uuesti kirjutada. Tõenäosus, et keegi jagab sünnipäeva kellegi teisega on võrdne 100 miinus tõenäosus, et kõigil on erinevad sünnipäevad. Tõenäosus, et keegi jagab sünnipäeva kellegi teisega on võrdne 100 miinus tõenäosus, et kõigil on erinevad sünnipäevad.
So in a binomial distribution what is the probability so if I say, what is the probability that X is equal to k?
Binoomjaotuses mis on tõenäosus kui ma ütlen, mis on tõenäosus, et x on võrdne k?
So what is the probability that X, big capital X, is equal to 0?
Mis on tõenäolsus, et X. suur X on võrne 0?
Not making a shot, that is equal to 1 minus the probability of making a shot, which is equal to 70 .
Mitte tabamine on võrdne 1 miinus tabamise tõenäolsus, mis on võrdne 70 .
And then we can calculate what the probability that our random variable is equal to k, is equal to this value.
Ja siis saame arvutada oma suvalise muutja mis on võrdne k , võrdne selle väärtusega.
This is equal to the probability of getting 3 out of 5 baskets, plus the probability of getting exactly 4 out of 5 baskets, plus the probability of getting exactly 5 out of 5 baskets.
See võrdub 3 viset 5st tõenäolsusega pluss tõenäolsus saada täpselt 4 viset 5st pluss tõenäolsus saada täpselt 5 viset 5st sisse.
And two sided, is equal to the probability of 5 out of 5, given the two sided coin times the probability of the two sided coin.
Ja kahepoolne, on 5 5st tõenäosusega võrdne, arvestades kahepoolset münti korda tõenäosus, et ma saan kahepoolse mündi.
So the probability that we have exactly one head is equal to 5 times 1 32, which is equal to 5 32.
Tõenäolsus, et saame täpselt ühe kulli on võrdne 5 korda 1 32, mis on võrdne 5 32.
The probability that we get three heads, that was actually equal to the same thing, 10 32 which is equal to 5 16 .
Tõenäolsus, et saame kolm kulli, oli tegelikult sama asjaga, 10 32 mis on võrdne 5 16.
There's 10 coins and I have an equal probability of picking any one of the coins.
On 10 münti ja mul on võrdne tõenäosus saada 1 nendest müntidest.
Each situation has a 1 in 32 probability, so once again it's equal to 5 16.
Igal situatsioonil on 1 32 tõenäolsus, ja jällegi see võrdub 5 16,
But what we can do is we can rearrange this equation right here to get if we just divide both sides by the probability of b, we get the probability and I'll do this in a vibrant color the probability of a given b is equal to the probability of b given a, times the probability of a divided by the probability of b.
Aga siin saame selle võrrandi ümber paigutada. kui me jagame mõlemad pooled b tõenäolsusega me saame tõenäoluse... ma teen seda erksas värvis... a ilmnemise ja b ilmnemise tõenäolsus on võrdne b ilmnemise ja a ilmnemise tõenäolsus korda a tõenäolsus jagatud b tõenäolsusega
The probability that someone shares with someone else plus the probability that no one shares with anyone they all have distinct birthdays that's got to be equal to 1.
Tõenäosus, et keegi jagab sünnipäeva kellegi teisega pluss tõenäosus, et keegi ei jaga seda kellegi teisega Tõenäosus, et keegi jagab sünnipäeva kellegi teisega pluss tõenäosus, et keegi ei jaga seda kellegi teisega neil kõigil on erinevad sünnipäevad see peab olema võrdne ühega.
So I say the probability of 45 left moves is equal to 1 over the standard deviation.
Ma siis ütlen tõenäosus et 45 sammu on võrdne 1 jagada standard hälve.
This is equal to 1 minus the probability of getting exactly one heads out of 5 flips.
See on võrdne 1 miinus tõenäosus saada täpselt üks kull 5st viskest.
The probability of 3 out of 5 baskets is going to be equal to the probability of each of the combinations, which is 0.8 to the third times 0.2 squared.
Tõenäolsus et tuleb 3 korvi 5st on võrdne iga kombinatsiooni tõenäolsusega, mis on 0,8 kuubis korda 0,2 ruudus
So the probability of getting there is 1 2 times 1 2, which is equal to 1 4.
Niiet tõenäosus sinna saamiseks on 1 2 korda 1 2, mis on võrdne 1 4.
If I know I have a two sided coin, I know that the probability is equal to 1.
Kui ma tean, et mul on kahepoolne münt, siis ma tean, et tõenäosus on võrdne ühega.
And then finally, or almost finally, the probability that we get 4 heads, that was equal to 5 32, which also makes sense because the probability of getting 4 heads is the same thing as the probability of getting 1 tail, right?
Ja lõpuks, peaaegu viimasena, tõenäolsus et me saame 4 kulli oli võrdne 5 32, mis samuti tundub loogiline, sest tõenäolsus saada 4 kulli on sama, mis saada 1 kiri, õigus?
Probability.
Tõenäosuse.
Probability
Tõenäosus
This is going to be equal to the probability that you get 5 out of 5 heads given let's call that a normal coin given a normal coin times the probability that you had a normal coin times the probability of let's say normal.
See saab olema võrdne selle tõenäosusega, et sa saad 5 5st kullist, antud kutsume seda normaalseks mündiks normaalne münt korda tõenäosus, et sul oli normaalne münt korda tõenäosus, ütleme, et normaalne.
So in the last video I hopefully proved to you, at least maybe it doesn't make intuitive sense just yet, but I showed you that the probability of a and b is equal to the probability of a given b times the probability of b.
Nii et viimases videos ma loodetavasti tõestasin sulle, vähemalt võib olla see ei ole veel päris vaistlik, kuid ma näitasin sulle, et b tõenäosus on võrdne a tõenäosusega teades b d korda b tõenäosus.

 

Related searches: Probability Probability Plot - Probability Probability - Equal Probability - With Equal Probability - Equal To Equal - Equal Pay For Work Of Equal Value - All Equal But Some Are More Equal - Equal To Equal Terms - Equal Wages For Equal Work - Equal Pay For Equal Jobs -