Translation of "equivalent content" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Content - translation : Equivalent - translation : Equivalent content - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is a liquid, normally containing 62 IPA salt 7 content which is equivalent to a glyphosate content of 43 .
See on vedelik, mis sisaldab tavaliselt 62 isopropüülamiinsoola, 7 mis võrdub 43 lise glüfosaadisisaldusega.
(on the basis of a moisture content of 12 by weight or equivalent)
(12 massi või samaväärse niiskusesisalduse põhjal)
Box containing 1 multidose container (the content of 10 ml is equivalent to 10 doses).
Karp sisaldab 1 multiannuselist konteinerit (10 ml vastab 10 le annusele).
(d) have a fat free dry matter content of 8,50 (m m) or more for milk containing 3,5 (m m) of fat or an equivalent content in the case of milk having a different fat content
d) 3,5 massiprotsenti rasva sisaldavas piimas peab olema rasvavaba kuivaine sisaldus 8,50 massiprotsenti või rohkem, teistsuguse rasvasisaldusega piima korral peab rasvavaba kuivaine sisaldus olema ekvivalentne.
Apparatus as specified in ISO 937 1978 (BS 4401 2 1980), for the determination of protein content or equivalent.
Standardis ISO 937 1978 (BS 4401 2 1980) määratletud valgusisalduse või sellega võrdväärse näitaja määramise seade.
Take a sample of the homogenised material and determine the nitrogen content in accordance with ISO 937 (or equivalent).
Võtke homogeniseeritud materjalist proov ja määrake standardi ISO 937 või sellega võrdväärse standardi põhjal selle lämmastikusisaldus.
Where the presence of a lactose hydrolysate is declared and or quantities of lactose and galactose are detected, a glucose content, equivalent to the galactose content (determined by HPLC), shall be deducted from the glucose (G) content before any other calculation is made.
Kui teatatakse laktoosi hüdrolüsaadi esinemisest ja või täheldatakse laktoosi ning galaktoosi koguseid, lahutatakse enne muude arvutuste tegemist glükoosisisaldusest G galaktoosisisaldusele (määratakse HPLCga) vastav glükoosisisaldus. 2. Tärklis (või dekstriin)
Processed products means products having an added sugar sugar equivalent content exceeding 10 , which have resulted from the processing of agricultural products
Töödeldud tooted põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted, mille lisatud suhkru suhkru ekvivalendi sisaldus on suurem kui 10 .
For the purpose of calculating the aid, the quantities of cream shall be converted into butter equivalent by reference to butter with a fat content of 82 by multiplying the fat content of the cream by 1,20.
Toetuse arvutamiseks arvestatakse koorekogused ümber või ekvivalendiks, mis vastab 82 rasvasisaldusega võile, korrutades koore rasvasisalduse 1,20 ga.
(2) Where the CE marked fertilising product has a total phosphorus (P) content of 5 phosphorus pentoxide (P2O5) equivalent or more by mass ('phosphate fertiliser')
(2) kui CE märgisega väetisetoote fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) ekvivalenti ( fosfaatväetis )
tonne of butter equivalent means one tonne of butter with a milkfat content of 82 , 0,82 tonnes of concentrated butter or 2,34 tonnes of cream.
või ekvivalendi tonn tonn võid piimarasva sisaldusega 82 , 0,82 tonni kontsentreeritud võid või 2,34 tonni koort.
However, where the malt that is placed under control is green malt with a moisture content of between 43 and 47 , the coefficient for calculating the equivalent weight of malt with a moisture content of 7 shall be 0,57.
Kui kontrolli alla suunatud linnased on rohelised linnased, mille niiskusesisaldus on 43 47 , on 7 niiskusesisaldusega linnaste samaväärse koguse arvutamisel kasutatav koefitsient 0,57.
The apparent volume of distribution of azagly nafarelin following intravenous bolus administration, at a dose equivalent to the content of one implant, is 0.12 l kg.
Asaglünafareliini jaotusruumala pärast intravenoosse boolusannuse manustamist (võrdeliselt ühes implantaadis sisalduvale annusele) on 0, 12 l kg.
Stainless steel of the 300 series with low sulphur content and with an austenitic ASTM (or equivalent standard) grain size number of 5 or greater or
vähese väävlisisaldusega 300 seeria roostevabast terasest, mille austeniitse tera suurus on 5 või suurem ASTM i (või samaväärse standardi) järgi või
In order to draw up for each producer the definitive statement for the purposes of the levy referred to in Article 5, the average fat content of the milk and or milk equivalent delivered shall be compared with the producer's representative fat content.
Selleks, et koostada iga tootja kohta artiklis 5 nimetatud maksu lõplikku aruannet, võrreldakse tarnitud piima ja või piimaekvivalendi keskmist rasvasisaldust tootja toodangu tegeliku rasvasisaldusega.
However, where the malt that is placed under control is green malt with a moisture content of between 43 and 47 , the coefficient to be used for calculating the equivalent weight of malt with a moisture content of 7 shall be 0,57.'
Kui kontrolli alla suunatud linnased on rohelised linnased, mille niiskusesisaldus on 43 47 , kasutatakse 7 niiskusesisaldusega linnaste samaväärse massi arvutamiseks koefitsienti 0,57.
equivalent)
või samaväärne)
For this procedure, besides sugar and isoglucose, other products with a significant sugar equivalent content should be also considered as they could also be possible targets of speculation.
Selleks menetluseks tuleks lisaks suhkrule ja isoglükoosile tähelepanu pöörata ka muudele olulise suhkru ekvivalendi sisaldusega toodetele, mis samuti võivad olla spekulatsiooni objektid.
4.2.1 Stimulating educational content enrichment Content Enrichment Projects
4.2.1 Haridusliku infosisu rikastamise stimuleerimine infosisu rikastamise projektid
Content
JÃ tka
Content
Sisu
Content
Sisu
Content
Sisukord
CONTENT
SISUKORD
Content
SisuTitle of article searchbar
Content
Tugevus
Content
Aerius
Content
Azomyr
Content
Pakendi sisu (kontsentratsioon)
Content
Pakendi sisu
Content
Suukaudne
Content
150mg
Content
2 mg ml
Content
Pakendi suurus
Content
Koostis
Content
Pakendi iseloomustus
Content
(kontsentratsioon)
Content
30 mg ml
Content
Pakendi Sisu
Content
Ravimvorm
Content
100 ml
Content
Levemir
Content
1 mg ml
Content
3 tabletti
Content
(klaas)

 

Related searches: Equivalent Content - Equivalent Lithium Content - Equivalent In Content - Lithium Equivalent Content - Equivalent Alkali Content - Equivalent - Or Equivalent - Full Time Equivalent - Is Equivalent To - Equivalent Circuit -