Translation of "establish performance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Establish - translation : Establish performance - translation : Performance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Establish Technology Verification and Performance Targets systems
Tehnoloogia kontrolli ja tulemuseesmärkide süsteemi loomine
(c) to establish a system of the measurement of Member States' performance in customs administrations
c) hindamissüsteemi loomine liikmesriikide tolliametite tulemuslikkuse hindamiseks
The Commission may establish such subsidiary bodies as are necessary for the performance of its functions.
Komisjon võib asutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke allorganeid.
Each Member State shall establish a performance record of the organizations acting on behalf of flag States.
Iga liikmesriik kannab lipuriikide nimel tegutsevate organisatsioonide tegevust käsitlevad andmed registrisse.
The Commission may undertake any consultations and establish any study groups necessary to the performance of its tasks.
Komisjon võib korraldada konsultatsioone ja luua uurimisrühmi, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks.
(9) it shall establish, implement and maintain procedures for monitoring the performance and competence of the personnel involved.
(9) ta kehtestab ja rakendab kaasatud personali töö ja pädevuse järelevalve menetlused ning täidab neid.
establish specialised committees and bilateral dialogues in order to assist it in the performance of its tasks and
Otsuste tegemine
These specifications shall establish appropriate performance evaluation and re evaluation criteria, batch release criteria, reference methods and reference materials.
Need näitajad määravad kindlaks asjakohased funktsioonivõime hindamise ja kordushindamise kriteeriumid, standardmeetodid ja etalonained.
These specifications are to establish appropriate performance evaluation and re evaluation criteria, batch release criteria, reference methods and reference materials.
Kirjelduses määratakse kindlaks asjakohased funktsioonivõime hindamise ja kordushindamise kriteeriumid, partii vabasse ringlusesse lubamise kriteeriumid, standardmeetodid ja etalonained.
Establish and monitor a methodology for the calculation of the cost optimal level of minimum energy performance requirements for buildings
Töötada välja ehitiste energiatõhususe miinimumnõuete kulutõhusa taseme arvutamise metoodika ja teostada selle üle järelevalvet.
GOV.LEGI.ENHANC oblige MS to establish a national authority responsible for PP implementation, control and monitoring and that reports annually on performance.
GOV.LEGI.ENHANC kohustada liikmesriike moodustama riigihangete rakendamise, kontrolli ja järelevalve eest vastutavat riiklikku asutust, kes annab igal aastal aru oma tegevusest.
enhance the low performance of ANS Services by revitalising Functional Airspace Blocks (FAB), secure financing for SESAR deployment, update the ATC charging scheme, modernise technology by completing SESAR and establish more efficient performance targets
tõsta aeronavigatsiooniteenuste madalat tulemuslikkust, taaselustades funktsionaalsed õhuruumiosad tagada SESARi rakendamise rahastamine ajakohastada lennujuhtimise maksustamiskava uuendada tehnoloogiat SESARi elluviimise teel ja töötada välja tõhusamad tulemuseesmärgid
The Scientific Committee may establish with the approval of the Commission, such subsidiary bodies as are necessary for the performance of its functions.
Komisjoni loal võib teaduskomitee asutada oma ülesannete täitmiseks vajalikke allorganeid.
But it is taking a long time to establish itself as a significant force for change and improvement in environmental performance of operation.
Aga läheb kaua aega, et direktiiv muutuks märkimisväärseks teguriks tegevuste keskkonnanäitajate muutumisel ja paranemisel.
Establish a support system for European companies distributing cinema films internationally (sales agents) according to their performance on the market over a given period.
Rajada toetuste süsteem Euroopa rahvusvahelise filmide levitamisega (edasimüügiga) tegelevatele ettevõtetele, mis vastab nende turutegevusele teatud kindla perioodi vältel.
Establish a support system for European companies distributing cinema films internationally (sales agents) according to their performance on the market over a given period.
Luua kinofilmide rahvusvahelise levitamisega tegelevatele Euroopa ettevõtjatele (müügiesindajatele) toetussüsteem, mis vastab nende ettevõtlustulemustele võrdlusperioodi vältel.
environmental performance and climate performance
keskkonnaohutuse ja kliimanäitajad
Performance perfect is perfect performance.
Sooritustäiuslikkus on täiuslik sooritus.
In the budgetary review, we propose fixed margins which are bigger at the end of the financial perspective, and also to establish performance oriented reserves.
Eelarve läbivaatamises teeme ettepaneku võtta kasutusele fikseeritud varud, mis on finantsperspektiivi lõpus suuremad. Teeme ka ettepaneku luua tulemuspõhised reservid.
Credit institutions shall establish formal procedures to monitor on an ongoing basis and in a timely manner performance information on the exposures underlying their securitisation positions .
Krediidiasutused kehtestavad ametliku korra , mille kohaselt jälgitakse jooksvalt ja piisava sagedusega andmeid väärtpaberistsamise positsioonidele kaitset pakkuva alusvara riskipositsioonide toimivuse kohta . Vajaduse korral hõlmab see vähemalt riskipositsiooni tüüpi
Establish a system of support for European international distribution companies of audiovisual works (international distributors) according to their performance on the market over a given period.
Seada sisse toetussüsteem Euroopa audiovisuaalsete teoste rahvusvahelise levitamise ettevõtetele (rahvusvahelistele levitajatele), mis määratakse jälgides nende esinemist turul mingi kindla perioodi jooksul.
(6) Establish a transparent system of quality evaluation of academic institutions and link it to its funding in order to improve the performance of tertiary education.
(6) Kehtestada akadeemiliste asutuste kvaliteedihindamise läbipaistev süsteem ning siduda see rahastamisega, et tõsta kolmanda taseme hariduse taset.
Adoption of measures necessary to establish a system of certification of the energy performance of buildings in accordance with Article 11 of Directive 2010 31 EU
direktiivi 2010 31 EL artikli 11 kohase hoonete energiamärgise väljastamise süsteemi kehtestamiseks vajalike meetmete kasutuselevõtt
Contracting authorities may establish specific conditions for the performance of the contract by a group, provided that those conditions are justified by objective reasons and proportionate.
Avaliku sektori hankijad võivad kehtestada eritingimusi, mis hõlmavad lepingu täitmist rühma poolt, kui kõnealuseid tingimusi on võimalik objektiivselt põhjendada ning need on proportsionaalsed.
Credit institutions shall establish formal procedures to monitor on an ongoing basis and in a timely manner performance information on the exposures underlying their securitisation positions.
Krediidiasutused kehtestavad ametliku korra, mille kohaselt jälgitakse jooksvalt ja piisava sagedusega andmeid väärtpaberistsamise positsioonidele kaitset pakkuva alusvara riskipositsioonide toimivuse kohta.
Establish a system of support for European international distribution companies of audiovisual works (international distributors) according to their performance on the market over a given period.
Luua audiovisuaalteoste Euroopa rahvusvaheliste levitamise ettevõtjatele (rahvusvahelistele levitajatele) toetussüsteem vastavalt nende ettevõtlustulemustele võrdlusperioodi vältel.
The Joint Committee shall establish specialised subcommittees to deal with all areas covered by this Agreement in order to assist it in the performance of its tasks.
Arendusklausel
PERFORMANCE
EESMÄRKIDE
Performance
IPTC
Performance
Jõudlus
performance
jõudlus
Performance
Lepingu täitmine
Performance
JõudlusComment
Performance
Toimimisviis
4.3.5 The Committee further welcomes the requirement of Article 20 for the Commission to establish each year a black list showing the performance of ship operators and companies.
4.3.5 Komitee tervitab lisaks artiklis 20 esitatud nõuet komisjonile koostada igal aastal nn must nimekiri, kus tuuakse välja laevaomanike ja laevandusettevõtjate töötulemused.
Contracting authorities and contracting entities may establish specific conditions for the performance of the concession by a group, provided that those conditions are justified by objective reasons and proportionate.
Avaliku sektori või võrgustiku sektori hankijad võivad kehtestada rühma poolt kontsessiooni täitmisele eritingimusi, eeldusel et neid tingimusi on võimalik objektiivselt põhjendada ning need on proportsionaalsed.
I mean, sorry, small performance, low performance, two weeks salary.
Vabandust, madal tulemus premeeriti kahe nädala palga väärtuses.
PERFORMANCE AUDIT
TULEMUSAUDIT
Performance scheme
Toimivusskeem
PERFORMANCE RESERVE
TULEMUSRESERV
Performance management
Performance management
PERFORMANCE ASSESSMENT
HINNANG TÄITMISELE
Every performance?
Igal etendusel?
Every performance.
Iga etteastet.
Command performance!
Kohustuslik esitlemine!

 

Related searches: Establish Performance - Establish A Performance - Establish Key Performance Indicators - Establish High Performance - Establish Performance Benchmarks - Establish Sustainable Performance - Establish Performance Baseline - Establish Performance Measures - Establish Performance Specifications - Performance Or Non-performance -