Translation of "ever more ambitious" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Ever - translation : More - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We must set ourselves ever more ambitious targets and ensure that they are reached by the various Member States.
Peame seadma endale veel kaugeleulatuvamaid eesmärke ning kandma hoolt selle eest, et eri liikmesriigid need ka saavutavad.
Now more than ever, we must remember that our objective is the ambitious and balanced conclusion of the Doha Round.
Praegu on väga tähtis meenutada, et meie eesmärgiks on Doha vooru ambitsioonikas ja tasakaalustatud lõpuleviimine.
A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
More than ever.
Rohkem, kui kunagi.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
But I am even more ambitious.
Ent olen veelgi ambitsioonikam.
3.3 Civil society is more ambitious.
3.3 Kodanikuühiskond on ambitsioonikam.
Be more ambitious on car efficiency.
Olge auto tõhususe osas ambitsioonikamad.
I was being rather more ambitious.
Ma oleks olnud ambitsioonikam.
The TEC must be more ambitious.
AMN peab olema ambitsioonikam.
Natura 2000 is the most ambitious initiative ever undertaken to conserve Europe s rich biodiversity.
Natura 2000 on kõigi aegade ambitsioonikaim algatus Euroopa rikka bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks.
This is the most ambitious free trade agreement ever negotiated by the European Union.
See on kõige ambitsioonikam vabakaubandusleping üldse, mille üle Euroopa Liit on kunagi läbirääkimisi pidanud.
Very hard working... very ambitious, extremely ambitious. I used to say to her Do you ever think you'll be at peace with yourself?
Tina oli väga energiline, väga motiveeritud, väga ambitsioonikas.
More than ever, probably.
Arvatavasti rohkem kui varem.
A more pragmatic and less ambitious approach
Pragmaatilisem ja tagasihoidlikum lähenemisviis
Actually, we could be even more ambitious.
Tegelikult võiksime veelgi auahnemad olla.
Natura 2000 is the most ambitious initiative ever undertaken to conserve Europe s rich natural heritage.
Natura 2000 on kõige ambitsioonikam algatus, mis eales Euroopa rikkaliku looduspärandi säilitamiseks on ette võetud.
We aim to conclude the most ambitious bilateral trade agreement we have ever entered into.
Meie eesmärk on sõlmida senistega võrreldes kõige ambitsioonikam kahepoolne kaubandusleping.
Romania has a more ambitious target of 24 .
Rumeenial on ambitsioonikam eesmärk 24 .
That is more than ever before.
Seda on enam, kui oli varem.
This is more important than ever.
See on tähtsam kui kunagi varem.
That is becoming ever more obvious.
See saab aina selgemaks.
Was ever a man more misunderstood?
Kas on veel mõistetamatuid mehi?
More gold than you ever saw.
Rohkem, kui sa eales näinud oled.
It means ever so much more.
Ka seda, kuid...
And he's more handsome than ever.
Ta on nägusam kui kunagi varem.
He's more handsome than ever, ah!
Ta on nägusam kui...
Ever increasing consumption entails ever increasing work to pay for it, and ever more time spent at work.
Tarbimise pidev kasv tähendab omakorda tarbimise rahastamiseks vajamineva töömahu kasvu ning tööaja pikenemist.
In these countries , much more ambitious policies are imperative .
aastaks saavutada . Neis riikides tuleb teha palju suuremaid jõupingutusi .
a second, more ambitious European support plan is needed
Vaja on teist, ambitsioonikamat Euroopa toetuskava
I recognise that we could have been more ambitious.
Tunnistan, et me oleksime võinud olla palju ambitsioonikamad.
I would have preferred a more ambitious approach here.
Siinkohal oleksin eelistanud ambitsioonikamat lähenemisviisi.
Some would have preferred an even more ambitious approach.
Mõned oleksid eelistanud isegi ambitsioonikamat käsitlust.
I think that we should have been more ambitious.
Ma arvan, et me oleksime pidanud püüdlema rohkema poole.
I believe we can and must be more ambitious.
Usun, et suudame olla ja peame olema edasipüüdlikumad.
The agreement negotiated includes the most ambitious disciplines for non tariff barriers ever negotiated with a third country.
Läbiarutatud leping sisaldab mittetariifsete tõkete osas kõige ambitsioonikamat korda, mille üle kolmandate riikidega on kunagi läbirääkimisi peetud.
It is clear, Mr President, that some of us were more ambitious than this Lisbon Treaty, and I think that this House was more ambitious.
Hr president, on selge, et mõningad meist olid ambitsioonikamad kui seda on praegune Lissaboni leping, ning ma arvan, et see täiskogu oli ambitsioonikam.
This does not improve airport security. What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
See ei paranda aga lennujaamade julgeolekut, vaid tekitab hoopis üha vaevarikkamaid ja naeruväärsemaid meetmeid.
Fortunately, research is becoming ever more sophisticated.
Õnneks on teaduslikud uurimused muutumas veelgi kõrgetasemelisemaks.
Have you ever seen anything more beautiful?
Oled sa kunagi näinud midagi ilusamat?
It'll make him more inscrutable than ever.
See teeks ta veel arusaadamatuks kui varem.
The future needs Europe more than ever.
Tulevikus on Euroopat vaja rohkem kui kunagi varem.
Hamas is now more popular than ever.
Hamas on praegu populaarsem kui kunagi varem.
It is now more important than ever.
Praegu on see olulisem kui kunagi varem.
We are employing energy ever more rationally.
Kasutame energiat üha ratsionaalsemalt.

 

Related searches: Ever More Ambitious - Ever Ever Ever - Ambitious Project Ever - More Ambitious - Even More Ambitious - More Ambitious Goals - More Ambitious Targets - More Ambitious Objective - I'm More Ambitious - More Ambitious Offer -