Translation of "explores for" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Explores for - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

D3 explores product expansion.
Võimaluse D3 puhul uuritakse tooteloetelu laiendamist.
Panorama explores transparency in cohesion policy
Panorama vaatleb ühtekuuluvuspoliitika läbipaistvust
New survey explores young people s attitudes to drug use
Uues uuringus vaadeldakse noorte suhtumist narkootikumide tarbimisse
This year s report explores the importance of the prison setting for targeting those with drug problems.
Käesolevas aastaaruandes uuritakse uimastisõltuvuses inimestega tegelemise olulisust vangla tingimustes.
Telling the Story conference explores innovative ways to communicate on cohesion policy
Need partnerid on ühendanud oma jõupingutused teadmiste ja teabe jagamiseks energiasektori reformimise ja juhtimise kohta.
2.8.3 The EFIN report4 explores the potential for a principal framework of cooperation, including the States and institutions concerned.
2.8.3 EFIN aruandes4 uuritakse üldise koostöövõrgustiku loomise võimalusi, mis hõlmaks asjaomaseid liikmesriike ja institutsioone.
As with Keys to European funds, Eurobus also undertakes site visits and explores peoples experiences of applying for EU funds.
Nagu Euroopa fondide võtmete puhul, tegeleb ka Eurobuss objektide külastamise ja ELi toetust taotlevate inimeste kogemuste levitamisega.
The second article explores the changing patterns in financial flows to emerging market economies .
Teises artiklis uuritakse uutesse turumajanduslikesse riikidesse suunatud finantsvoogude muutusi .
This chapter explores the dynamics of mainstreaming as a constant navigation between generalised and targeted measures.
Käesolevas peatükis uuritakse ühtlustamise dünaamikat, mis kujutab endast pidevat navigeerimist üld ja sihtmeetmete vahel.
It explores how mutual understanding and trust in dialogue can translate into greater cooperation in a community.
Käsitletakse küsimust, kuidas saab dialoogis tekkivat vastastikust mõistmist ja usaldust teisendada tihedamaks koostööks kogukonnas.
Based on extensive consultations1, this Communication explores the relationship between culture and Europe in a globalizing world and proposes objectives for a new EU agenda for culture.
Käesolevas teatises, mis põhineb ulatuslikel aruteludel1, analüüsitakse kultuuri ja Euroopa suhet üleilmastuvas maailmas ning tehakse ettepanekuid ELi kultuurivaldkonna uue tegevuskava eesmärkide kohta.
Finally, the Community funded Welfare Quality project16 explores the integration of animal welfare in the food quality chain.
Ning viimasena olgu nimetatud projekt Welfare Quality 16, milles uuritakse loomade heaolu lõimimist toidu kvaliteediahelasse.
7.1 This opinion explores the coherence of the processes encouraging the presentation to consumers of ethical assurance schemes.
7.1 Käesolevas arvamuses uuritakse protsesside sidusust, mis stimuleerivad eetilise kaubanduse kavade tarbijatele esitamist.
The in depth review on sentencing for drug law offences in Europe that accompanies this report explores what happens to those who violate drug laws.
Euroopas on uimastitarbijatele pakutavad teenused muutunud mitmekesisemaks ning üha sagedamini pakutakse neid tervikliku hoolduspakme osana.
2.8.1 The CCNR report Ships of the Future 2 explores the future of IWT mainly from a technological perspective.
2.8.1 CCNRi aruanne Tuleviku laevad ( Ships of the Future 2) vaatleb siseveetranspordi tulevikku peamiselt tehnoloogiaalasest aspektist.
The Commission isconsequently launching a wide, no holds barred consultation in a Green Paper that explores the way forward for the new reform of the CFP.
Seetõttu käivitas komisjon rohelises raamatus laialdase ja otsekohase mõttevahetuse, pakkudes välja aruteluteemad ÜKP uue reformi jaoks.
Armaments , whose priority in 2005 concerns the armoured vehicles sector Industry and market , which explores the options the Commission presented
Kaitseagentuur täitis 2005. aastal oma esimese aasta töökava, mis jaguneb neljaks tegevusvaldkonnaks, vastavalt agentuuri osakondade arvule sõjalise võime küsimustega tegeleva osakonna ülesanne on arendada ühenduse sõjalist võimet koostöös juba olemasolevate struktuuridega, nagu näiteks Euroopa Liidu sõjaline staap.
It explores possible ways forward on the energy taxation directive with the aim of carrying out a review of its provisions.
) , millega muudetakse direktiivi
A new study on the impact of culture on creativity explores the still largely underestimated links between culture, creativity, innovation and the wider economy.
Kultuuriprogrammide arendamisel ja kohaliku majanduse toetamisel läbi kultuuri on sügav äriline loogika.
Each has brief discussions with the taxpayer over what information should be provided in the first instance and explores what methodology will be appropriate.
Kumbki konsulteerib lühidalt maksumaksjaga teemal, milline teave tuleks üldse esitada ning uurib, milline metoodika on asjakohane.
This brochure explores what learning a language can do for you, its joys and challenges, how you can improve your language skills, and what the EU is doing to support language learning.
Käesolev brošüür uurib, mida keeleõpe võib Sinu heaks teha, näitab keeleõppe rõõme ja väljakutseid, keeleoskuse parandamise mooduseid ning ELi tegevusi keeleõppe toetuseks.
This selected issue provides in depth information on the risk factors and vulnerability profiles of specific groups and explores drug use and drugrelated problems among them.
Kolmteist riiki teatab, et suurem osa nende perekonnapõhisest ennetustegevusest on valikuline. Samas tegeletakse oluliste perekondlike riskiteguritega Euroopas väga vähe.
As such, Leader explores innovation through its pilot actions and tests new theories, with the analysis of the results forming an integral part of the research process.
Leader kui selline uurib oma katseprojektide kaudu võimalusi uuendusteks ja katsetab uusi teooriaid ning uurimistöö lahutamatu osa moodustab tulemuste analüüs.
This year s annual report is accompanied by a Selected issue on polydrug use, which explores how the use of multiple substances impacts across different groups of drug users.
Käesoleva aasta aruandele on lisatud valikteema mitme uimasti koostarbimise kohta, mis selgitab mitme aine kasutamise mõju uimastitarbijate eri rühmadele.
3.3.1 Under this section the Commission suggests that the EU institutions should be better equipped with communication tools and capacities and explores ways of closing the digital divide .
3.3.1 Selles jaotises teeb komisjon ettepaneku, et ELi institutsioonid peaksid olema paremini varustatud sidevahenditega, mille võimsus peaks olema suurem, ja uurib digitaalse lõhe kõrvaldamise viise.
Billions of people could watch the unfolding adventure on their TV sets as the rover explores the ancient river bottoms or cautiously approaches the enigmatic pyramids of Elysium.
Miljarditel inimestel on võimalus jälgida lahtirulluvat seiklust on telerites, kui kulgur uurib iidsete jõgede sänge, või läheneb ettevaatlikult Elysiumi mõistatuslikele püramiididele.
The chapter also explores how antidiscrimination and diversity strategies can promote equality in the workplace, encourage job retention and promotion and create a climate in which diversity is valued.
Kursused peavad olema Itaalia ametivõimude poolt heakskiidetud.Teatavate riikidega (näiteks Tuneesia ja Moldovaga) sõlmitakse raamlepinguid, mis võivad hõlmata Itaalia konkreetseid piirkondi ja tööandjaid.
These are just some of the questions Pascal Fontaine EU expert and former university lecturer explores in the new 2007 edition of his popular booklet Europe in 12 lessons .
Need on vaid mõned küsimused, mida Euroopa Liidu asjatundja ja endine ülikooli õppejõud Pascal Fontaine käsitleb oma populaarses trükises 12 lugu Euroopa Liidust .
Accordingly, the IA explores the policy challenges, defines possible options for solutions, provides a qualitative assessment of the impacts of the various options, and anticipates some quantitative assessments of scenarios if all e Inclusion targets were fully achieved.
Mõju hindamises uuritakse poliitilisi väljakutseid, määratletakse võimalikke lahendusi, pakutakse eri võimaluste mõju kvalitatiivset hindamist ja nähakse ette kvalitatiivne hindamine teatavatel sellistel juhtudel, kus kõik e kaasatuse eesmärgid on täielikult saavutatud.
2.5 This opinion explores the perspective of social economy enterprises and social impact investment since they are well placed to tackle social needs and complement public efforts to strengthen social policies.
2.5 Käesolevas arvamuses uuritakse sotsiaalsete ettevõtete ja sotsiaalse mõjuga investeeringute väljavaateid, kuna need sobivad hästi sotsiaalsete vajaduste lahendamiseks ning täiendavad avaliku sektori pingutusi sotsiaalpoliitika tugevdamiseks.
Designer and scriptwriter, he explores d i u e r e n t genres and styles through various collaborations, successfully combining his ability to write and illustrate with a sense of delight.
Joonistaja ja tekstide autorina kasutab Christian Durieux eri žanre ja stiile koos, käsitsedes sama osavasti nii sulge, pintslit kui ka viltpliiatsit.
The first part of the monograph looks back at the emergence and diffusion of harm reduction and explores the concept from different perspectives, including those of international organisations, researchers and drug users.
Olemasolevatel andmetel alustas Euroopas 2008. aastal statsionaarset uimastiravi ligikaudu 42 000 uimastikasutajat.
Building on previous EU action in this area, this Green Paper explores what can be done to help the Single Market in financial services deliver concrete improvements to people s lives in the EU.
Tuginedes ELi varasemale tegevusele asjaomases valdkonnas, uuritakse käesolevas rohelises raamatus võimalusi, kuidas saaks finantsteenuste ühtne turg konkreetsel viisil parandada inimeste elu ELis.
60.(a) The effective use of sector budget support isassessedbyasectorreadinessassess ment which explores the seven key assess mentareas indetailduringtheidenti ficationphase,ascanbeseenfromthe content ofthe identificationfiche forthe 2007 national programme andis evidenced bytheconclusions ofthe qualitysupport groups.
60. a)Valdkondlikueelarvetoetusetõhusat kasutamisthinnataksevaldkondlikuval misoleku hinnangus, milles programmide kindlaksmääramise etapil uuritakse üksik asjalikultseitsetolulisthindamisvald konda,naguonkirjeldatud2007.²aasta riiklikuprogramminnmääramiskaardil janagukinnitavadkvaliteeditoerühma järeldused.
3.1.2 The International Piracy Contact Working Group explores methods of clamping down on beneficiaries as ransoms of EUR 300 500 million go to Somali network leaders who deposit it possibly even in EU banks.
3.1.2 Rahvusvaheline piraatluse kontaktrühm uurib meetodeid, mille abil ohjeldada kasusaajaid, sest 300 500 miljoni euro suurused lunarahamaksed lähevad Somaalia võrgustiku juhtidele, kes need hoiustavad võimalik, et isegi ELi pankades.
The Inside Project article features projects Panorama hopes to follow over a longer period of time to show the ups and downs of managing and realising ERDF co financed projects, for example, while Common ground explores what other organisations are doing in the same field.
Projekti sisu artikkel tutvustab projekte, mille käekäiku loodab Panorama pikema perioodi jooksul jälgida ning kajastada, näiteks ERDE poolt kaasfinantseeritud projektide juhtimise ja realiseerimise õnnestumisi ja raskusi. Samal ajal uuritakse jaotises Ühtsed alused , mida teevad sama valdkonna teised organisatsioonid
1.15 It is recommended that the EESC explores the role corporate social responsibility and international Codes of Conduct for Multinational Enterprises (in particular the OECD Guidelines) can play in the contribution of foreign companies to the development of a system of industrial relations in China.
1.15 Soovitatav on, et EMSK analüüsiks ettevõtete sotsiaalse vastutuse ning rahvusvaheliste ettevõtete tegevusjuhendite (eriti OECD suuniste) võimalikku tähtsust välisettevõtete panuse andmisel töösuhete arendamisse Hiinas.
2.4 The Green Paper also explores what can be done to help the Single Market in financial services deliver tangible improvements to people's lives in the EU and to create new market opportunities for suppliers, thereby supporting growth in the European economy and creating jobs.
2.4 Rohelises raamatus uuritakse ka seda, mida saaks teha, et finantsteenuste ühtne turg aitaks konkreetselt parandada inimeste elu ELis ja luua teenuseosutajatele turul uusi võimalusi, toetades seeläbi Euroopa majanduse kasvu ja töökohtade loomist.
2.4 The Green Paper also explores what can be done to help the Single Market in financial services deliver tangible improvements to people's lives in the EU and to create new market opportunities for suppliers, thereby supporting growth in the European economy and creating jobs.
2.4 Rohelises raamatus uuritakse ka seda, mida saaks teha, et finantsteenuste ühtne turg aitaks konkreetselt parandada inimeste elu ELis ja luua teenuseosutajatele uusi võimalusi turul, toetades seeläbi Euroopa majanduse kasvu ja töökohtade loomist.
Recommendation 3(b)The effective use of sector budget support isassessedbyasectorreadinessassess ment which explores the seven key assess mentareas indetailduringtheidenti ficationphase,ascanbeseenfromthe content ofthe identificationfiche forthe 2007 national programme andis evidenced bytheconclusions ofthe qualitysupport groups.
3. soovitus b)Valdkondlikueelarvetoetusetõhusat kasutamisthinnataksevaldkondlikuval misoleku hinnangus, milles programmide kindlaksmääramise etapil uuritakse üksik asjalikultseitsetolulisthindamisvald konda,naguonkirjeldatud2007.²aasta riiklikuprogramminnmääramiskaardil janagukinnitavadkvaliteeditoerühma järeldused.
This year, Chapter 1 focuses on recent changes in drug policy, presents new data on drugrelated public expenditure, explores three specific dimensions of drug laws possession for personal use, alternatives to punishment, and the focus on protecting the public and highlights the latest trends in drugrelated offences.
Käesoleval aastal keskendutakse 1. peatükis hiljutistele muutustele uimastipoliitikas, esitatakse uusi andmeid uimastitega seotud riiklike kulutuste kohta, uuritakse narkoseaduste kolme konkreetset mõõdet isiklikuks tarbimiseks omamist, karistamise alternatiive ja elanikkonna kaitsmisele keskendumist ning tuuakse esile narkootikumidega seotud rikkumiste viimased suundumused.
It reviews several health inequality items (especially life expectancy) and explores the role of health determinants with a specic focus on the Social Gradient , i e the social dimension existing in virtually all factors aecting health status.
Antakse ülevaade mitmest tervisealase ebavõrdsuse küsimusest (iseäranis oodatavast elueast) ja uuritakse lähemalt tervisemõjurite rolli, keskendudes eriti sotsiaalsele gradiendile , st praktiliselt iga terviseseisundit mõjutava teguri sotsiaalsele mõõtmele.
The concept is largely based on motivational interviewing, a non judgemental, non confrontational approach that explores the client s values, objectives, self assessment of use and gives feedback on discrepancies between the client s self image and actual status.
Kontseptsioon põhineb peamiselt motiveerival vestlusel, mitte hukkamõistval ega ründaval lähenemisel vestlusel uuritakse kanepitarvitaja väärtushinnanguid, eesmärke, iseenda hinnangut uimastitarvitamisele ning antakse tagasisidet tema enesehinnangu ja tegeliku seisundi erinevuste kohta.
2.5 The report explores the reasons and explains that the new Renewable Energy Directive (2009 28 EC)2, agreed as part of the energy and climate package, addresses all the concerns highlighted in the report and provides a solid basis for removing barriers and increasing the growth of renewable energy for the next 10 years.
2.5 Aruandes uuritakse põhjuseid ja selgitatakse, et energia ja kliimapaketi raames vastuvõetud uues taastuvenergia direktiivis (2009 28 EÜ)2 käsitletakse kõiki aruandes rõhutatud probleeme ja sellega luuakse kindel alus tõkete eemaldamisele ja taastuvenergia kasvu suurenemisele järgmisel 10 aastal.
2.11 The final chapter, which explores the link between EU policies and cohesion, is the least convincing it lists a catalogue of measures taken under the Lisbon Strategy without providing any reliable evidence of their actual impact on cohesion.
2.11 Kõige vähem veenev on viimane peatükk, milles tutvustatakse ELi poliitikavaldkondade ja ühtekuuluvuse vahelist seost selles loetletakse rida meetmeid, mida on Lissaboni strateegia raames tarvitusele võetud, toomata samas esile nende konkreetset ja usaldusväärset mõju ühtekuuluvusele.

 

Related searches: Explores How - It Explores - Explores The Question - This Paper Explores - This Essay Explores - Explores For - The Film Explores - The Study Explores - This Study Explores - Explores The Potential -