Translation of "extrapolation of actual figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Extrapolation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The extrapolation procedure shall distinguish between the calculations for actual and for imputed rentals.
Ekstrapoleerimisel eristatakse tegelike ja kaudsete üüride arvutamist.
What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
Extrapolation
Ekstrapoleerimine
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Extrapolation of base year results
Alusaasta tulemuste ekstrapoleerimine
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
Not simplistic extrapolation.
Pole vaja lihtsustatud üldistust.
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
To compile the output of dwelling services Member States shall apply the stratification method based on actual rentals, either by direct extrapolation or by means of econometric regression.
Eluasemeteenuste toodangu leidmiseks kohaldavad liikmesriigid tegelikel üüridel põhinevat kihistusmeetodit kas otsese ekstrapoleerimise või ökonomeetrilise regressiooni abil.
Where for certain strata of owner occupied dwellings a representative actual rental is missing, this can be overcome in most cases by applying extrapolation or regression techniques.
Kui omaniku kasutuses olevate eluruumide teatavates kihistustes representatiivsed tegeliku üürid puuduvad, siis enamikel juhtudel on lahenduseks ekstrapoleerimis ja regressioonimeetodite kasutamine.
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
Sources for the base year estimate and methods of extrapolation
Alusaasta näitaja allikad ja ekstrapoleerimismeetodid
However, due to the non cooperation, export prices would have to be based on Eurostat data instead of actual and verified figures.
Seejuures põhineksid koostööd mittetegemise puhul ekspordihinnad siiski tegelike ja kontrollitud hindade asemel Eurostati andmetel.
This allows the extrapolation of the conclusions from these studies to Rapinyl.
See võimaldab nende Rapinyliga tehtud uuringute järeldused üle kanda.
extrapolation, using a representative sample of transactions that are homogeneous in nature
ekstrapolatsiooni, kasutades samalaadsete tunnustega tehingute representatiivset valimit,
The Commission trusts that the existence of overcapacity is easier to assess by analysing the actual physical figures of installed capacity and peak demand.
Komisjon usub, et tootmise ülevõimsust on kergem hinnata kinnitatud võimsuse ja tippnõudluse tegelike füüsiliste näitajate analüüsimisel.
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Member States shall promptly inform the Commission of any significant revision in their actual and planned government deficit and debt figures already reported .
Liikmesriigid teatavad viivitamata komisjonile igast olulisest muudatusest nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ning valitsemissektori võlga käsitlevates arvudes .
Taking account of the actual production figures, the unit amount of the production aid provided for in Article 5(1) of Regulation No 136 66 EEC payable on the eligible quantities of actual production should also be set.
Pidades silmas tegelikult toodetud koguseid, tuleks samuti kindlaks määrata määruse nr 136 66 EMÜ artikli 5 lõikes 1 ettenähtud tootmistoetuse määr ühiku kohta, mida makstakse tegelikult toodetud abi saamise tingimustele vastavate koguste eest.
Taking account of the actual production figures, the unit amount of the production aid provided for in Article 5(1) of Regulation No 136 66 EEC payable on the eligible quantities of actual production should also be set.
Pidades silmas tegelikult toodetud koguseid, tuleks samuti kindlaks määrata määruse nr 136 66 EMÜ artikli 5 lõikes 1 ettenähtud tootmistoetuse määr ühiku kohta.
This information serves as a reference universe for extrapolation procedures.
See teave on ekstrapoleerimisel võrdluskogumiks.
a) make the assessment of possibilities for extrapolation a compulsory part of the overall scientific assessment and create a legal basis for the Commission to lay down the principles for applying extrapolation
a) anda hinnang üldise teadusliku hindamise kohustusliku osa ekstrapoleerimise võimalustele ja luua seaduslik alus, et komisjon saaks sätestada ekstrapoleerimise rakendamise põhimõtted
However, if the actual rentals collected are on a monthly basis, the extrapolation to the yearly total may lead to over estimates if no supplementary information on the average occupation time is included.
Kui tegelikke üüre nõutakse sisse siiski kuu kaupa, võib nende ekstrapoleerimine aasta üldnäitajasse põhjustada ülehindamist, kui ei võeta arvesse täiendavaid andmeid keskmise kasutusaja kohta.
(394) The Commission trusts that the existence of overcapacity is easier to assess by analysing the actual physical figures of installed capacity and peak demand.
(394) Komisjon usub, et tootmise ülevõimsust on kergem hinnata kinnitatud võimsuse ja tippnõudluse tegelike füüsiliste näitajate analüüsimisel.
On the one hand, there are actual figures a maximum of 750 MEPs, a ceiling of 96 and a minimum of 6 seats per Member State.
Ühest küljest on tegelikud arvud kuni 750 Euroopa Parlamendi liiget ning igale liikmesriigile ülempiir 96 ja alampiir 6 kohta.
Basic figures figures
Euroopa Liit
(a) extrapolation, using a representative sample of transactions that are homogeneous in nature or
a) ekstrapolatsiooni, kasutades samalaadsete tunnustega tehingute representatiivset valimit, või
Facts and figures figures
Fakte ning arve
Facts and figures figures
Faktid ja arvud
The idea was to obtain as much data as possible on horse mackerel actual catch figures, catch levels desirable according to fishery, etc.
Oluline oli saada stauriidi kohta võimalikult palju andmeid sealhulgas ka väljapüütud varude suurus ning soovitavad püügimahud eri püügipiirkondade kaupa.
I would like to ask you whether you can confirm that neither you nor the Commission departments were at any time already aware of the actual figures before the Greek Government submitted the most recent figures concerning its budgetary deficit.
Euro kriisi põhjuseks on Kreeka esitatud ebaõiged numbrid. Ma sooviksin küsida kinnitust selle kohta, et teie ega ka komisjoni töörühmad ei olnud tegelikest numbritest teadlikud enne, kui Kreeka valitsus kõige viimased eelarvedefitsiiti puudutavad andmed esitas.
Actually, as the new regulation would require the committee to consider extrapolation and to balance their decision on setting maximum residue limits with the need to ensure availability of medicines, broader use of extrapolation can be expected.
Eeldada võib laiemat ekstrapoleerimise kasutuselevõtmist, sest uus määrus kohustaks komiteed kaaluma selle kasutamist ning võtma jääkide piirnormide kehtestamisel arvesse ravimite kättesaadavuse vajadust.
Euro circulation figures Production figures
Euro circulation figures Production figures
The participants costs of preparing proposals are estimated on the basis of an extrapolation from a survey.
Osalejate kulusid ettepanekute koostamisel prognoositakse küsitluse põhjal.
(a) in the case of extrapolation, it shall use a representative sample of transactions with like characteristics
a) ekstrapolatsiooni puhul kasutab ta samalaadsete tunnustega tehingute esinduslikku valimit
(a) in the case of extrapolation, it shall use a representative sample of transactions with like characteristics
a) ekstrapolatsiooni puhul kasutab ta samalaadsete tunnustega tehingute representatiivset valimit

 

Related searches: Extrapolation Of Actual Figures - Extrapolation Of Actual - Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Extrapolation - Trend Extrapolation - Linear Extrapolation - Extrapolation From - By Extrapolation - Extrapolation Exercise -