Translation of "from the academic world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Suured akadeemilised institutsioonid kasvavad alt üles, mitte ülevalt alla.
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
The Executive Academic Board shall be composed of senior representatives from those institutes which are active in the relevant academic year.
Akadeemiline juhatus koosneb asjaomasel akadeemilisel aastal koolitusega tegelevate instituutide juhtivatest esindajatest.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
2.6 The Round Table s members come from the academic community also.
2.6 Ümarlaua liikmed tulevad ka akadeemilistest ringkondadest.
In preparation for this conference the EESC will organise a colloquium on each of the aforementioned priorities in conjunction with outside partners from, inter alia, the academic world.
Kõnealuse konverentsi ettevalmistuste raames korraldab Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee kollokviumiiga eespool mainitud prioriteedi kohta koos väliste, muu hulgas akadeemiliste ringkondade partneritega.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
Group members are industrial and academic experts from Member States.
Rühma kuuluvad liikmesriikide tööstus ja teaduseksperdid.
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
More mobility, international openness and transparency are needed to attract the best students, teachers and researchers, to create and reinforce partnerships and academic cooperation with universities from other parts of the world.
Selles keskendutakse kõrgkooli lõpetanute tööhõive suurendamisele, julgustades liikuvust, sealhulgas ka akadeemilise valdkonna ja tööstuse vahel, ning pööratakse tähelepanu õppe ja teadustöö võimalusi ning asutuste tulemuslikkust käsitleva läbipaistva ja kõrgekvaliteedilise teabe edendamisele.
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
However, how do we get from this academic work to political proposals?
Kuidas me siiski jõuame sellest teadustööst poliitiliste ettepanekuteni?
Such competence must include experience deriving from academic research and published work.
Selline pädevus peab hõlmama akadeemilise uurimistöö ja avaldatud tööde kogemust.
The Centre focuses on interdisciplinarity, bringing together faculty member and students from various academic fields.
Keskus keskendub interdistsiplinaarsusele, koondades õppejõude ja üliõpilasi erinevatelt erialadelt.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
Emissions from the developing world are already starting to exceed those from the developed world.
Arengumaailmast lähtuvad heitkogused hakkkavad juba ületama arenenud maailmast lähtuvaid.
The aim of the Centre is to deal notonly with issues related to academic research, but to gobeyond academic boundaries, creating a dialogueamong women coming from various social and professional environments.
Keskuse eesmärk on tegelda mitte ainult akadeemilise teadustööga, vaid ka laiemalt, luues dialoogi erinevatest sotsiaalsetest keskkondadest ja erinevatelt erialadelt naiste vahel.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.
Developing the academic field of multilingualism
Mitmekeelsuse kui teadusala arendamine
As we know from the decision, this academic CFR is due by the end of this year.
Nagu otsusest teada, on akadeemilise CFRi esitamise tähtaeg käesoleva aasta lõpp.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - German Academic World - In The Academic World - International Academic World - Outside The Academic World - Shanghai Academic Ranking Of World Universities - Representatives Of The Academic World - From The Academic World - Between The Academic World And Policy.makers - On The Occasion Of World World Water Day -