Translation of "german academic world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic (dis)appointments in the new German Eastern Länder
(Pettumuse valmistanud) akadeemilistele ametikohtadele määramine Saksamaa uutes idapoolsetes liidumaades
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
We're spreading the German culture throughout a desperate world
Levitame saksa kultuuri.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
In German legal literature, the question whether the right to compensation for use is well founded has provoked wide academic discussion.
Küsimus, kas kauba kasutamise eest hüvitise nõudmise õigus on põhjendatud, on tekitanud Saksa õiguskirjanduses laialdast akadeemilist arutelu.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
Many of the scientific pearls of the Jean Monnet s academic community have, indeed, been produced in languages as Italian, German, French, Spanish and Polish as well as in English.
Paljud Jean Monnet akadeemiliste ringkondade säravaimad teaduslikud saavutused on avaldatud itaalia, saksa, prantsuse, hispaania ja poola keeles, samuti inglise keeles.
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic studies and early career
Õpingud ja karjääri algus
Linguistic, academic and cultural requirements.
Keele , hariduse ja kultuurinõuded.
Academic freedom shall be respected.
Akadeemilist vabadust austatakse.
Academic exchanges and partnerships worldwide
Akadeemilised vahetused ja üleilmne partnerlus

 

Related searches: German Academic World - Academic And Non-academic Staff - German Academic Exchange Service - German National Academic Foundation - German Academic Exchange Programme - German Academic System - Secretary General Of The German Academic Exchange Service - Scolarship German Academic Exchange Service - Scholarship German Academic Exchange Service - Scholarship From The German National Academic Foundation -