Translation of "goal achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Goal - translation : Goal achievement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That is Millennium Goal number 8, and achievement of that eighth goal will bring the other goals a little closer to realisation.
See on aastatuhande 8. eesmärk ning selle eesmärgi saavutamine toob teised eesmärgid realiseerimisele lähemale.
We have simply opened borders, and that is our goal it is our greatest achievement.
Me lihtsalt avasime piirid ja see oli ka meie eesmärk. See on meie suurim saavutus.
The Courtis committed to the achievement ofits strategic goal ofincreasing efficiency by making best use ofresources.
Kontrollikoda on võtnud endale strateegilise eesmärgi suurendada omatöötõhusust ressursside parimakasutamiseabil.Sellesttulenevalt püüti2009.aastategevustega saavutadatõhususekasvumenetlustelihtsustamisejaerinevateteenistustetöö tõhustamise abil.
Despite this, in some regions the achievement dynamics of Goal 5 have been poor or very poor.
Sellest hoolimata on mõnes piirkonnas edasiminek viienda aastatuhande arengueesmärgi saavutamiseks olnud vähene või väga vähene.
These are areas on which we can jointly concentrate, and thus facilitate the achievement of Millennium Goal 5.
Need on valdkonnad, millele me saame ühiselt keskenduda, et nii hõlbustada viienda aastatuhande arengueesmärgi saavutamist.
The Boards of Agriculture often confuse these two things, to the detriment of the achievement of the goal.
Põllumajandusametid ajavad need kaks asja sageli segamini ja kahjustavad sellega eesmärgi saavutamist.
3.8.3 The achievement of this goal requires the creation of adequate training, advisory and research resources in the developing countries.
3.8.3 Selle eesmärgi saavutamine eeldab piisavate koolitus , nõustamis ja teadustööressursside loomist arengumaades.
As a result, it would hinder achievement of the intended goal, which is to help reduce tobacco consumption by 10 by 2014.
Selle tulemusel takistab see soovitud tulemuse saavutamist, milleks on aidata kahandada tubaka tarbimist 2014. aastaks 10 võrra.
Table 3 shows by country and by education support programme the achievement ofresultsrelatedtothe goal of eliminating gender disparitiesineducationcomparingrelated outcome indicators with theirintended targets.
Tabelis 3 onesitatudriikideja haridusetoetusprogrammide kaupasooliseebavõrdsusekaotamiseeesmärkidegaseotud tulemuste saavutamine, võrreldes vastavaid tulemusnäitajaid kavandatudeesmärkidega.
It shows political will, and that is very important, but the achievement of this goal can only be very technical and very strict.
See annab tunnistust poliitilisest tahtest ning see on väga oluline, kuid selle eesmärgi saavutamisel tuleb olla väga tehniline ja jäik.
Goal, yes, goal.
Värav!
Table 2shows by countrythe achievement ofthe goal of ensuring primary education through a comparison of theintend ed andthe actualresultsforrelevantindicators asset outin the auditedfinancing agreements.
Tabelis2onnäidatudriikidekaupaalgharidusetagamise eesmärgitäitmineauditeeritudrahastamislepingutes paika pandud asjakohaste näitajate kavandatudja tegelike tulemus tevõrdlusealusel.
As such, it underpins the achievement of the Union s strategic goal of sustained economic growth, more and better jobs, and greater social cohesion by 2010.
Niisugusel kujul aitab see saavutada liidu strateegilist eesmärki jätkuv majanduskasv, suurema hulga ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus aastaks 2010.
4.9 Moreover, the EESC notes that the Commission has not taken account of parallel, rival legislation making the achievement of the stated goal more difficult.
4.9 Lisaks sellele märgib komitee, et komisjon ei ole võtnud arvesse nn konkureerivaid õigusakte, mis muudavad sätestatud eesmärgi saavutamise raskemaks.
Achievement
Saavutus
Goal
Eesmärk
goal 2
2 tagada rahvatervise ja toiduohutuse kõrge tase, viies inimeste bioloogiliseja keemilise ohustatuse taseme võimalikult madalale
Our goal
Meie eesmärk
Goal type
Eesmärgi tüüp
goal type
eesmärgi tüüp
Goal Type
Eesmärgi tüüp
New Goal
Uus eesmärk
Goal list
Eesmärkide loend
Goal Seek
Sihtmärgi otsing
Goal Seek...
Sihtmärgi otsing...
(Recording) Goal!
Saada pall väravasse.
Goal, Ostreicher!
Ostreicher!
Goal 1.
Eesmärk 1.
Goal 10.
Eesmärk 10.
Goal 11.
Eesmärk 11.
Goal 12.
Eesmärk 12.
Goal 13.
Eesmärk 13.
Goal 14.
Eesmärk 14.
Goal 15.
Eesmärk 15.
Goal 16.
Eesmärk 16.
Goal 17.
Eesmärk 17.
Goal 2.
Eesmärk 2.
Goal 3.
Eesmärk 3.
Goal 4.
Eesmärk 4.
Goal 5.
Eesmärk 5.
Goal 6.
Eesmärk 6.
Goal 7.
Eesmärk 7.
Goal 8.
Eesmärk 8.
Goal 9.
Eesmärk 9.
Goal definition
Eesmärgi määratlemine

 

Related searches: Goal Achievement - For Goal Achievement - Process To Goal Achievement - Personal Goal Achievement - Achievement Of Common Goal - Goal-oriented Achievement - Measures Goal Achievement - Value Added Goal Achievement - Achievement Of The Main Goal - Review Of Goal Achievement -