Translation of "granting of new shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Granting - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Investment fund shares units issued sale of new shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud uute aktsiate müük
Investment fund shares world total Sale of new shares
Uute aktsiate müük investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Muud hoiused ( other deposits ) kõik hoiused peale arveldushoiuste .
Issue of bonus shares is the remittance of new shares to shareholders in proportion to their existing holdings .
Näiteks kuuluvad siia finantsvaldusühingud või riski või arengukapitaliühingud .
granting of new planting rights including recording and communication obligations
uusistutusõiguse andmise kohta, sealhulgas registreerimine ja teavitamiskohustused
(c) the listing or admission to trading of new shares.
(c) uute aktsiate noteerimine või kauplemisele lubamine.
New shares shall be awarded to members in proportion to their shares in the previous capital.
Uusi osasid antakse liikmetele võrdeliselt nende varasemate kapitaliosadega.
e shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
e aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emissiooniga ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
(a) shares issued in substitution for shares of the same class already issued, if the issuing of such new shares does not involve any increase in the issued capital
a) aktsiad, mis emiteeritakse juba emiteeritud samasse klassi kuuluvate aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne aktsiakapitali suurenemine
The new Statute describes the role of the Bank more broadly as granting finance .
Uus põhikiri kirjeldab panga rolli laiemalt rahaliste vahendite andmisena.
(g) to shares or transferable securities equivalent to shares offered in exchange for shares in the same company if the offer of such new securities does not involve any overall increase in the company's issued shares capital (h)
g) aktsiad või aktsiatega võrdväärsed väärtpaberid, mida pakutakse vahetuseks sama äriühingu aktsiate eest, kui uute väärtpaberite pakkumine ei tähenda äriühingu aktsiakapitali suurendamist
(d) shares issued in substitution for shares already listed on the same stock exchange if the issuing of such new shares does not involve any increase in the company's issued share capital
d) aktsiad, mis emiteeritakse samal väärtpaberibörsil juba noteeritud aktsiate asendamiseks, kui selliste uute aktsiate emiteerimisega ei kaasne äriühingu aktsiakapitali suurenemine,
The new shares of the NCBs in the capital key are set out below.
Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud allpool.
4.8 AIM specialises in initial public offerings (IPOs) of shares in small new companies.
4.8 Alternatiivne investeerimisturg on spetsialiseerunud aktsiate esimesele avalikule pakkumisele uutes väikeettevõtetes.
The new shares of the NCBs in the ECB s capital key are set out below.
Liikmesriikide keskpankade uued osad EKP kapitalis on esitatud alltoodud tabelis.
Investment fund shares units issued repurchase of shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud aktsiate tagasiost
Investment fund shares world total Repurchase of shares
Aktsiate tagasiost investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Granting super priority status to new finance, to be paid before any unsecured debt.
Uuele rahastamisele antakse supereelisstaatus see makstakse välja enne tagatiseta võlanõudeid.
The new shares of the NCBs in the capital key are set out on the next page.
Liikmesriikide keskpankade uus osakaal EKP märgitud kapitalis on esitatud järgmisel leheküljel.
(k) the power to require an institution under resolution to issue new shares, or other instruments of ownership, or other capital instruments, including preference shares and contingent convertible instruments
(k) õigus nõuda kriisilahenduse objektiks olevalt asutuselt uute aktsiate, või muude omandiõigust tõendavate instrumentide, või muude kapitaliinstrumentide (sealhulgas eelisaktsiad ja teatavatel tingimustel omakapitaliks konverteeritavad, nn CoCo võlakirjad) emiteerimist
A new regulation as the common legal act for the Guidelines and the granting of Community financial aid,
uus määrus, mis oleks ühine õigusakt suuniste ja ühenduse rahalise abi kohta
granting Australia and New Zealand temporary access to the Community reserves of foot and mouth disease virus antigens
millega Austraaliale ja Uus Meremaale võimaldatakse ajutine juurdepääs suu ja sõrataudi viiruse antigeenide reservidele ühenduses
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
Granting of authorisations
Tegevuslubade väljastamine
Granting of Protection
Kaitse andmine
Granting of status
Staatuse andmine
Granting of waivers
Kohustustest loobumine
Form of granting
Määramise kord
Granting of derogation
Erandi tegemine
Granting of authorisations
Autoriseeringu andmine
Date of granting
Pensioni määramise kuupäev
to shares allotted free of charge to the holders of shares
f) aktsiaomanikele tasuta väljajagatud aktsiad
granting of credit and guaranteeing of debts resulting from the granting of credit
krediidi andmine ja krediidi andmisega seotud laenude tagamine
The new means for granting support seem to have weakened the attention given to women.
Uutes toetuse andmise vahendites tundub naistele suunatud tähelepanu vähenenud olevat.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Nor is it possible to apply a premium in relation to the failure to issue new shares with voting rights given that the Land of Berlin owned 100 of the voting shares.
Samuti ei ole hinnalisand võimalik osaluste emiteerimise ja täiendava hääleõiguse äralangemise põhjendusel, sest Berliini liidumaal oli juba 100 line hääleõigus.
The expert confirmed that it had found nothing to indicate that the granting of preference shares to a single shareholder, whether public or private, was contrary to Italian law.
Ekspert kinnitusel ei leidnud ta elemente, mis lubanuks järeldada, et eelisaktsiate lubamine üksik , riiklikule või eraaktsionärile oleks Itaalia siseõigusega vastuolus.
Subscription of shares
Osakute märkimine
Payment of shares
Osakute eest maksmine
Shares of capacity
Veomahu osad
Subscription of Shares
Osakute märkimine

 

Related searches: By Granting New Shares - Against The Granting Of New Shares - Granting Of New Shares - Granting Of Shares - Granting Shares - Granting Of Restricted Shares - Granting New Loan - A Shares B Shares - Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares -