Translation of "granting of restricted shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Granting - translation : Restricted - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Granting of a fuel range restricted EC type approval
Piirangutega EÜ tüübikinnituse andmine kütuserühmale
make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
Investments in shares, risk capital markets and currencies other than those of the liabilities should therefore not be restricted except on prudential grounds.
Seetõttu ei tohiks piirata investeerimist aktsiatesse, riskikapitaliturgudesse ja valuutasse, mis on denomineeritud muus vääringus kui kohustused, välja arvatud ettevaatuspõhimõttega põhjendatud juhtudel.
3.1 Hybrid capital instruments (hybrids) are securities that contain features of both equity (shares) and debt (corporate bonds) they yield higher returns than corporate bonds but do not provide voting entitlements or provide more restricted voting entitlements than shares.
3.1 Hübriidkapitaliinstrumendid sisaldavad nii omakapitali (aktsiad) kui võlakapitali (võlakirjad) tunnuseid viimastega võrreldes annavad nad kõrgemat tulu, kuid võrreldes aktsiatega ei kehti nende puhul üldse või kehtib üksnes piiratud hääleõigus.
The difference between open ended and closed end funds is that, for the latter, the number of shares issued by the fund is fixed at the outset for a certain number of years, the participants do not have the right to request redemption of their shares at any time, and new issues of shares are also restricted.
Erinevus avatud ja suletud fondide vahel seisneb asjaolus, et viimaste puhul on fondi emiteeritud osakute arv asutamisdokumendis teatud arvuks aastateks fikseeritud ja osalejad ei saa ühelgi ajahetkel nõuda oma osakute väljaostmist ning osakute uued emissioonid on samuti piiratud.
Bonds restricted by bilateral agreement to certain investors , if they are at least potentially transferable , securities resulting from the conversion of loans , loans that have become negotiable de facto , debentures and loan stock convertible into shares , whether the shares of the issuing corporation or shares of another company , as long as they have not been converted .
Võlakirjad , mis on kahepoolse lepinguga ette nähtud teatavatele investoritele , kui need on vähemalt potentsiaalselt ülekantavad , laenude konverteerimisest tulenevad väärtpaberid , laenud , mis on muutunud faktiliselt kaubeldavateks , emiteeriva äriühingu või muu äriühingu aktsiateks konverteeritavad võlakirjad , kuni neid pole veel konverteeritud .
Investment fund shares units issued repurchase of shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud aktsiate tagasiost
Investment fund shares world total Repurchase of shares
Aktsiate tagasiost investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
establishment of restricted zones
piirangutsoonide kehtestamine
Demarcation of restricted zones
Kitsendustega tsoonide piiritlemine
Establishment of restricted zones
Piirangtsoonide kehtestamine
Person of restricted growth
kääbus
restricted
piiratud
Restricted
Piiratud
Restricted
Restricted
Investment fund shares units issued sale of new shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud uute aktsiate müük
Investment fund shares world total Sale of new shares
Uute aktsiate müük investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
if one of the disposal options over the shares in Eggborough Power Limited or the Eggborough station is completed, British Energy shall be entitled to own or have rights of control over restricted capacity not exceeding 2222 MW on condition that it declares its restricted capacity to the operator of the National Grid as 2020 MW and does not operate more than 2020 MW of restricted capacity
kui äriühingu Eggborough Power Limited või Eggborough elektrijaama aktsiate müük on ühel kõnealustest viisidest lõpule viidud, on äriühingul British Energy õigus omada või kontrollida kuni 2222 MW piiratud võimsust tingimusel, et ta esitab riiklikule võrguoperaatorile enda piiratud võimsusena 2020 MW ning ei kasuta sellest võimsusest rohkem kui 2020 MW
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
Granting of authorisations
Tegevuslubade väljastamine
Granting of Protection
Kaitse andmine
Granting of status
Staatuse andmine
Granting of waivers
Kohustustest loobumine
Form of granting
Määramise kord
Granting of derogation
Erandi tegemine
Granting of authorisations
Autoriseeringu andmine
Date of granting
Pensioni määramise kuupäev
to shares allotted free of charge to the holders of shares
f) aktsiaomanikele tasuta väljajagatud aktsiad
granting of credit and guaranteeing of debts resulting from the granting of credit
krediidi andmine ja krediidi andmisega seotud laenude tagamine
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Establishment of fisheries restricted areas
Kalapüügipiirangutega piirkondade kehtestamine
EXAMPLES OF RESTRICTED COMMISSION ACCESS
NÄITED KOMISJONI PIIRATUD JUURDEPÄÄSU KOHTA
The expert confirmed that it had found nothing to indicate that the granting of preference shares to a single shareholder, whether public or private, was contrary to Italian law.
Ekspert kinnitusel ei leidnud ta elemente, mis lubanuks järeldada, et eelisaktsiate lubamine üksik , riiklikule või eraaktsionärile oleks Itaalia siseõigusega vastuolus.
Subscription of shares
Osakute märkimine
Payment of shares
Osakute eest maksmine
Shares of capacity
Veomahu osad
Subscription of Shares
Osakute märkimine
Procedure Restricted
Procedure Restricted
Restricted Overwrite
Piiratud ülekirjutamine
Restricted Overwrite
Piiratud ülekirjutamisega
Gain Restricted
Sisendtundlikkuse piirangud
Gain Restricted
Piiratud sisendsignaal

 

Related searches: Granting Of Restricted Shares - Has Been Restricted Restricted To - Granting Of Shares - Granting Shares - By Granting New Shares - Against The Granting Of New Shares - Granting Of New Shares - Restricted Shares - Vesting Of Restricted Shares - Restricted Registered Shares -