Translation of "granting of shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Granting - translation : Granting of shares - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
Investment fund shares units issued repurchase of shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud aktsiate tagasiost
Investment fund shares world total Repurchase of shares
Aktsiate tagasiost investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Investment fund shares units issued sale of new shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud uute aktsiate müük
Investment fund shares world total Sale of new shares
Uute aktsiate müük investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
Granting of authorisations
Tegevuslubade väljastamine
Granting of Protection
Kaitse andmine
Granting of status
Staatuse andmine
Granting of waivers
Kohustustest loobumine
Form of granting
Määramise kord
Granting of derogation
Erandi tegemine
Granting of authorisations
Autoriseeringu andmine
Date of granting
Pensioni määramise kuupäev
to shares allotted free of charge to the holders of shares
f) aktsiaomanikele tasuta väljajagatud aktsiad
granting of credit and guaranteeing of debts resulting from the granting of credit
krediidi andmine ja krediidi andmisega seotud laenude tagamine
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
The expert confirmed that it had found nothing to indicate that the granting of preference shares to a single shareholder, whether public or private, was contrary to Italian law.
Ekspert kinnitusel ei leidnud ta elemente, mis lubanuks järeldada, et eelisaktsiate lubamine üksik , riiklikule või eraaktsionärile oleks Itaalia siseõigusega vastuolus.
Subscription of shares
Osakute märkimine
Payment of shares
Osakute eest maksmine
Shares of capacity
Veomahu osad
Subscription of Shares
Osakute märkimine
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
Granting of Community authorisations
Ühenduse lubade andmine
Granting of EEPR assistance
EEPR abi andmine
Granting of export refund
Eksporditoetuse andmine
Granting of manufacturing authorisations
Tootmisloa andmine
Granting of the payment
Toetuse maksmine
Granting of type approval
Tüübikinnituse andmine
Granting of type approval
Tüübikinnituse andmine
GRANTING OF PRIOR AUTHORIZATIONS
EELLUBADE VÄLJAANDMINE
Granting of refugee status
Pagulasseisundi andmine
GRANTING OF TYPE APPROVAL
TÜÜBIKINNITUSE ANDMINE
Shares and other equity Separate information , with a breakdown by residency , in respect of quoted shares and investment fund shares other than money market fund shares .
Aktsiad ja muud kapital Eraldi teave noteeritud aktsiate ja investeerimisfondide aktsiate , v. a rahaturufondide aktsiate , osas asukoha lõikes .

 

Related searches: Granting Of Shares - Granting Shares - By Granting New Shares - Against The Granting Of New Shares - Granting Of Restricted Shares - Granting Of New Shares - A Shares B Shares - Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - A Shares And B Shares -