Translation of "had been set alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Been - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
In December, it will also be 17 years since I, myself, came to Sweden as a refugee from the war that set my former homeland alight and made bitter enemies of the Bosniaks, Croats and Serbs who had previously lived together as neighbours.
Detsembris möödub 17 aastat sellest, kui ma ise saabusin põgenikuna Rootsi sõjast sütitatud kodumaalt, kus varem naabritena koos elanud bosnialased, horvaadid ja serblased olid saanud nüüd kibedateks vaenlasteks.
I once had a sparrow alight upon my shoulder for a moment while I was hoeing in a village garden, and I felt that I was more distinguished by that circumstance than I should have been by any epaulet I could have worn.
I kord oli varblane väljuma peale minu õla hetkeks, kui ma olin reavahekultivaatorid sisse küla aed, ja ma tundsin, et ma olin rohkem silma see asjaolu kui ma oleks pidanud mõne Epoletti ma oleks kulunud.
For the Scottish programme, quantified targets had been set up as per the table below.
Šotimaa programmi puhul olid kvantifitseeritud eesmärgid seatud (vt alumine tabel).
You had have been, I had have been....
Sa oled olnud, mina olen olnud...
Inits Special Report No 6 2001,the Courtfoundthat quotas had been set at too high alevel.
Kontrollikoja eriaruandes nr 6 2001 leiti, et kvoodid olid kehtestatud liiga kõrgele tasemele.
However, the public private partnerships, which had been set up earlier, managed to establish their own
Varem loodud avaliku ja erasektori partnerluse raames on juba suudetud luua sidemed mõne Euroopa kohaliku tegevusrühmaga.
The subsidiary had been set up in 1998 in order to operate a potassium electrolysis unit.
Tütarettevõte asutati 1998. aastal kaalium elektrolüüsi rajatise käitamiseks.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
The benchmark that the European Union had set for the increase in the number of mathematics, science and technology graduates had been reached.
Euroopa Liidu kinnitatud võrdlusnäitajad matemaatika, teaduste ja tehnoloogia kõrghariduse diplomiga isikute arvu osas on saavutatud.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Moreover, no substantial new company had been set up in the mortgage lending field in recent years.
Lisaks ei ole hüpoteeklaenude valdkonnas viimastel aastatel tulnud juurde uusi pakkujaid.
A minimum wage had been introduced for the whole sector and a monitoring mechanism was set up.
Kogu sektoris oli kehtestatud miinimumtasu ja korraldatud järelevalve.
A minimum wage had been introduced for the whole sector and a monitoring mechanism was set up.
Kogu sektoris oli kindlaks määratud miinimumtasu ja korraldatud järelevalve.
The Scottish Government last year set a target of securing 18 500 apprenticeships in the year by March, that target had been exceeded and some 20 000 positions had been secured.
Eelmisel aastal seadis Šotimaa valitsus eesmärgiks tagada 18 500 väljaõppekohta aastas. Märtsiks oli see eesmärk ületatud ja kindlustatud oli kuskil 20 000 kohta.
To this end, a working group had been set up to prepare the sales procedure and the banking firm HSBC Trinkaus Burkhardt had been placed in charge of the privatisation process.
Selleks on loodud töögrupp, kes valmistab ette müügiprotsessi ning erastamise eest vastutab pank HSBC Trinkaus Burkhardt.
A system had been set up to provide regu lar monitoring of project implementation and achievement of milestones.
Kehtestati korrapärase järelevalve süsteem projektide elluviimise ja vaheeesmärkide saavutamise üle.
Agrippa said to Festus, This man might have been set free if he had not appealed to Caesar.
Siis Agrippas ütles Festusele Selle inimese oleks võinud lahti lasta, kui ta mitte ei oleks nõudnud keisri kohut!
Relatively high minimum investment thresholds had been set in relation to the average size of the enterprises concerned.
Seetõttu kehtestati investeeringutele asjaomaste ettevõtjate keskmise suuruse järgi suhteliselt kõrged alammäärad.
Nothing had slipped, nothing had been overlooked.
Mitte miski polnud vahele jäänud, mitte miski ei saanud meid välja anda.
We had everything all set there.
Meil oli kõik paigas.
Although there had been a general rise in employment, and progress3 had been made in extending broadband, participation in further education, youth education and in other areas, at half time many countries were still far from achieving the goals that had been set in numerous areas.
Sellele vaatamata olid paljud riigid vahehindamise ajal nii mitmeteski valdkondades märkimisväärselt maas püstitatud eesmärkidest.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
They had a set of rules which had to be followed.
Neil olid oma kindlad stambid, millest tuli kinni pidada.
(c) whether the EU grant had been set at an appropriatelevel, takinginto account that the cofinanced projects generate revenue.
ELitoetuse määroliasjakohane,arvestadesasjaolu,et kaasrahastatavad projektidtoodavadtulu.
The reason he had been absent, however, was that he had been arrested.
Põhjus, miks ta puudus, oli aga selles, et ta oli vahistatud.
It had been part of an ancient temple which had been torn down.
See oli olnud osa lammutatud templist.
Just been set.
Just korda pandud.
had been set below the figure obtained using a calculation method based on the gross cost of replacing the network.
oluliselt see, kui kehtestataks madalamad tariifid kui need, mis tulenevad võrgu asendamise brutomaksumusel põhineva arvestusmeetodi kohaldamisest.
Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Caesar.
Siis Agrippas ütles Festusele Selle inimese oleks võinud lahti lasta, kui ta mitte ei oleks nõudnud keisri kohut!
Members of his family have been tortured and murdered or have had their houses set on fire by the militias.
Miilitsad on piinanud ja tapnud tema pereliikmeid või süüdanud nende maju.
At the same time, WKA's and WAK's tasks had been transferred to the recently set up Investitionsbank Schleswig Holstein ( IB ).
Samaaegselt anti WKA ja WAK i ülesanded üle eelnevalt asutatud investeerimispangale Investitionsbank Schleswig Holstein (edaspidi IB ).
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.
Kuna meie pommiülesanne oli väga salajane, siis hädasignaali välja ei saadetud.
), which had been adopted
) (võeti vastu 2008. aasta det
Had things been otherwise...
Oleks asjad teistmoodi...
Had he been threatened?
Oli ta saanud ähvardusi?
You have been had!
Läksidki õnge.
THE COMMISSION HAD NOT SET SUFFICIENTLY SPECIFIC
KOMISJON EI OLNUD RAHASTAMISEL
We had the communications set up here.
Me võime läbirääkimisi teha siin.
You had almost thought I had been his wife.
Sul oli peaaegu arvasin, et ma ei olnud tema abikaasa.
A causal relationship had been evoked, although the mechanism of action had not been elucidated.
Põhjusliku seose olemasolus ollakse kindlad, kuid toimemehhanismi ei ole olnud võimalik selgitada.
A causal relationship had been evoked, although the mechanism of action had not been elucidated.
Kaletra t ei tohi seega manustada koos suu kaudu manustatava midasolaamiga (vt lõik 4. 3), samas kui koos parenteraalse midasolaamiga tuleb Kaletra t manustada ettevaatusega.
However, we are EUR 1.7 billion behind on the programme or, shall we say, on the objective that had been set.
Ent oleme 1,7 miljardi euroga programmist ehk siis püstitatud eesmärgist maas.

 

Related searches: I Had Had Had Had Had Had Had Had Breakfast - Had Been Set Alight - Set Alight - Set The World Alight - Set Himself Alight - Set Something Alight - Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight -