Translation of "head turning" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Head - translation :
Pea

Turning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

last slowly followed the turning of his head.
Viimase aeglaselt järgneb kursimuutus peas.
That is turning the world on its head.
See on maailma pea peale pööramine.
As I drew in my head, and was turning around,
Nagu ma joonistasin peas, ning pööras ümber,
You are turning the thing on its head, and you know what you are doing.
Pöörate asja pea peale ning te teate, mida te teete.
'Idiot!' said the Queen, tossing her head impatiently and, turning to Alice, she went on, 'What's your name, child?'
Idioot! Ütles kuninganna, visklemine oma pea kannatamatult ning, pöördudes Alice, ta läks, Mis su nimi on, laps?
Can the most frequently used equipment and other objects at the workplace be reached without turning the head and trunk?
Kas kõige sagedamini kasutatavad töövahendid ja muud esemed on kättesaadavad pead ja keha pööramata?
e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
It is also possible that torticollis (turning of your head which you cannot control) could become worse after you have had your injection.
Samuti on võimalik, et kõõrkaelsus (pea kõverdatud asend, mida te ei suuda kontrollida) süsti saamise järel halveneb.
It's turning.
Tee pöörab.
Turning two.
Lülitame sisse teise.
Keep turning!
Muudkui aga vänta.
Turning centres
silindrilised otse või kaldhammastusega
Turning centres
liugelaagrid
However, I do not agree that the Commission, in giving its opinion on the Court of Auditors' recommendation, is turning this recommendation on its head.
Kuid ma ei ole nõus sellega, et komisjon oma arvamusega kontrollikoja soovituse kohta selle sama soovituse pea peale pöörab.
Turning centres for removing metal, numerically controlled (excl. horizontal turning centres)
masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
We hesitated about turning to the EUSF due to the time constraint, explains Michel Ravet, Head of the Gard Prefecture s Town Planning and Local Development Office.
Alguses me kõhklesime, kas ikka kasutada ELÜFi abi, sest sellele kehtib ajaline piirang, seletas Michel Ravet, Gardi prefektuuri maakorralduse ja kohaliku arengu büroo juht.
Leave the hat, said her visitor, in a muffled voice, and turning she saw he had raised his head and was sitting and looking at her.
Jäta müts, ütles tema külaline, on summutatud häält, ja keerates nägi ta tõstis pead ning istus ja vaatas teda.
She heard a sniff close behind her head as it seemed, and turning, was surprised to see Hall a dozen feet off on the topmost stair.
Ta kuulis nuusutada lähedal maha tema pea sest tundus, ja keerates oli üllatunud vaata Hall tosin jalad on tähtsaim trepp.
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal (excluding lathes (including turning centres) of heading 84.58)
raadiovastuvõtjaga taskuformaadis kassettpleierid
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal (excluding lathes (including turning centres) of heading 84.58)
Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadme, helisalvestus või taasesitusaparatuuriga või ilma telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad
He's turning round.
Pöörab ümber.
We're turning back
Keerame tagasi.
Turning me out.
Sa ajad mind välja.
I'm turning in.
Ma lähen magama.
We're turning in.
Me sätime ennast pikali.
We're turning back.
Keerame ringi.
Look, I'm turning.
Vaadake, ma pöörlen.
They're turning northwest.
Pööravad loodesse.
Bobby, he's turning!
Bobby, ta keerab ära!
Careful, they're turning.
Ettevaatust, nad pööravad.
We're turning immediately.
Muudame koheselt kõrgust.
It's turning blue.
See tõmbub siniseks. Kas tõesti? See on hea kraam.
Tools for turning
terad
Tools for turning
difusioon , krüogeen ja adsorptsioonpumbad
Tools for turning
lõikelaiusega kuni 460 mm
Tools for turning
vaakumpumbad
Tools for turning
alamrubriikide 8430.41 ja 8430.49 puurimis ja pinnaseläbindusmasinate osad
Olives turning colour
Lauaoliivide kaubanduslikke valmistisi, sealhulgas teatud tüüpi töödeldud kujul, reguleeritakse kehtivates rahvusvahelise oliivinõukogu kaubanduseeskirjades.
Tools for turning
pihustuspüstolid jms seadmed
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
käigukastid
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58
Lõppsätted
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
tiguajamid ja ülekanded
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58
Vaidluste lahendamine
So I must just have protons turning into neutrons or neutrons turning into protons.
Seega prootonid peavad muutuma neutorniteks või neutronid prootoniteks.
Ships turning to port.
Kõik laevad, pööre pakpoordi.

 

Related searches: Head-turning - Head-turning Design - Turning On Its Head - Turning His Head - Turning Your Head - Turning This On Its Head - Head Turning Good Look - Head Turning Product - Turning Head Towards - Turning Your Head Sideways -