Translation of "heat accumulation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulation - translation : Heat - translation : Heat accumulation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Bio accumulation
Bioakumulatsioon
Accumulation of sanctions
Sanktsioonide akumulatsioon
Accumulation of reductions
Vähendamiste kuhjumine
Service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise plaan
Minimum service accumulation
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Service accumulation testing
Kasutusaja saavutamise katseplaani läbiviimine
Accumulation period (11)
pensionikind lustusstaaž
The accumulation module
Akumulatsioonimoodul
And the heat, what heat.
Ja kuumus, kuumus...
Accumulation of Community support
Ühenduse toetuse kumuleerumine
Minimum service accumulation period
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Redistribution, accumulation or loss of
Informeerige oma arsti sellest, kui te märkate muutusi keha rasva jaotumises.
There was no relevant accumulation.
Märkimisväärset ravimi kumulatsiooni ei täheldatud.
Heat
Kuumus
Heat
kuumus
We're having a heat wave A tropical heat wave
Meil on kuumalaine Troopiline kuumalaine
There is little to no accumulation in AUC and Cmax and evidence of slight accumulation in C12 hr.
AUC ja Cmax suurenemine on vähene või puudub ning C12 h suureneb vähesel määral.
Start of the service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise katseplaani algus
Heat transfer
Soojuse ülekanne
Derived heat
Toodetud soojus
Such heat.
Nii palav.
Heat Index
Näiv õhutemperatuur
Heat stroke
Kuumarabandus
3.6.1.2 Heat
3.6.1.2 Soojus
The heat?
Kuumus?
Heat output
Soojendusvõimsus
Heat insulation
soojusisolatsioon
A heat meter is an instrument designed to measure the heat which, in a heat exchange circuit, is given up by a liquid called the heat conveying liquid.
Soojusarvesti mõõtevahend, mis on konstrueeritud soojuse mõõtmiseks, mida soojusvahetuskontuuris eraldab vedelik, mida nimetatakse soojuskandjaks.
It went to heat. And heat is another form of energy.
Soojus on veel üks energia vorm
Accumulation of prefinancing and of interim payments .............................
EELMAKSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No unexpected accumulation of rasburicase was observed.
Rasburikaasi ootamatut akumuleerumist ei täheldatud.
No further clinically relevant accumulation was observed.
Kliinilist tähendust omavat edasist kumuleerumist ei täheldatud.
No evidence of prolonged accumulation was observed.
Tõendeid pikemast akumulatsioonist ei täheldatud.
No accumulation occurs after multiple dose administration.
Mitmekordsete annuste manustamisega akumulatsiooni ei kaasne.
The average accumulation factor is about 1.7.
Keskmine akumulatsioonitegur on ligikaudu 1, 7.
Accumulation of metabolites has not been tested.
Metaboliitide kumulatsiooni ei testitud.
Accumulation of pre financing and interim payments
Eelmaksete ja vahemaksete akumulatsioon
A reaction that generates heat that lets out heat the heat being released doesn't matter so much when there's already a lot of heat or kinetic energy in the environment.
Reaktsioon, mis tekitab soojust ja laseb soojust välja see vabastatud soojus ei ole oluline, kui juba on keskkonnas palju soojust või kineetilist energiat.
(b) useful heat shall mean heat produced in a cogeneration process to satisfy an economically justifiable demand for heat or cooling
b) kasulik soojus tähendab soojust, mida toodetakse koostootmisprotsessis, et rahuldada majanduslikult põhjendatud nõudlust kütmise või jahutuse järele
Let's say instead of adding heat, you were to take away heat.
Ütleme et soojuse lisamise asemel, võtame me soojust ära.
Heat sinks and components therefor fabricated of lightweight, high heat capacity materials
Kergetest, suure soojamahtuvusega materjalidest valmistatud jahutusradiaatorid ja nende komponendid
In this heat?
Sellise palavusega?
Heat the bathhouse.
Küta saunakivid tuliseks.
It's heat content.
See on soojusesisaldus.
You're absorbing heat.
Need neelavad soojust.

 

Related searches: Heat Accumulation - Accumulation Of Heat - Heat Accumulation Test - Lower Heat Accumulation - Pressure-heat-accumulation - Prevent Heat Accumulation - Local Heat Accumulation - Excessive Heat Accumulation - Heat Exhaustion And Heat Stroke - Heat Exchangers For Heat Recovery -