Translation of "hugs to all" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Hugs to all - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Riodoce staff misses Valdez, the jokester who swore like a longshoreman, the friend generous with hugs and advice, a teacher who knew how to survive.
Riodoce kollektiiv igatseb Valdezi, naljameest, kes ropendas nagu madrus, sõpra, kes jagas lahkelt embusi ja nõuandeid, õpetajat, kes teadis, kuidas ellu jääda.
To kill them all... To execute all about me.
Selleks, et tappa nad kõik, et minust ei jääks jälgegi.
Be just to all men, courteous to all women.
Ole õiglane kõigi meeste vastu ja peenetundeline kõigi naistega.
Merry Christmas to all, and to all a good night!
Häid jõule kõigile ja kõigile head ööd!
Going to run all night, going to run all day
Jookseb terve päeva, jookseb terve öö,
All go to one place. All are from the dust, and all turn to dust again.
20
All people, all sectors and all regions must be able to participate.
Kõikidel inimestel, sektoritel ja piirkondadel peab olema võimalik eelmainitutes osaleda.
All officers to the football pitch, all officers.
Kőik ohvitserid jalgpalli platsile, kőik ohvitserid.
Not all examples willnecessarily apply to all businesses.
Kõiki näiteid ei saa kõikide ettevõtete suhtes kohaldada.
It's all right for all you to talk.
Teie võite ju rääkida.
All right' I agree to all your proposals.
Hästi, härra Rolling, ma olen kõigi teie ettepanekutega nõus.
All I had to do, all the time...
Kõik, mida pidin tegema, kogu aeg.
Good night to you all, and to all, a good night.
Head õhtut teile kõigile.
I want you to leave it all to me. All right.
Jäta kõik minu hooleks.
This advice is applicable to all indications and to all special populations.
See soovitus kehtib kõigi näidustuste ja kõigi patsientide erirühmade kohta.
Nothing at all to do, nothing at all to do about anything!
Mitte midagi pole teha, mitte midagi mitte millegi suhtes ette võtta!
It has to relate to all planning and activity at all levels.
See peab seonduma planeerimise ja tegevusega kõigil tasanditel.
Let us not try to make it all things to all people.
Ärgem püüdkem teha kõike ja kõigile.
Zoom to All
Suurenda kõike
Reply to All...
Vasta kõigile...
Reply to All
Vastus kõigileTemplate type for forwarding messages.
Reply to All
Kontrolli uusi kirju selles kaustas
Yes to All
Jah kõigileQDialogButtonBox
No to All
Ei kõigileQDialogButtonBox
same to all
Sama kõigile
All to Desktop
Kõik töölauale
Reply to all
Vasta kõigile
Congratulations to all!
Suur aitäh teile kõigile!
To all officers
Kõigile politseinikele.
To reset all times, select File Reset All Times
Kõigi aegade nullimiseks vali menüükäsk Fail Nulli kõik ajad.
Air is, after all, common to all the world.
Õhk on ju lõppude lõpuks ühine kogu maailmale.
He's going to be all right. He's all right.
Tal pole häda midagi.
To the makers of music, all worlds, all times.
Kõikide maailmade kõigi aegade heliloojatele.
We are going to need all the energy sources, all the new technologies, all the innovations, all the research and all the computer power we have to cope with all of these different problems.
Meil on vaja kõiki võimalikke energiaallikaid, tehnoloogiaid, uuendusi, teadusuuringuid ja andmetöötlusvõimsust, mis meie käsutuses on, et kõikide nende erinevate probleemidega toime tulla.
To get statistics for all project files, you have to open them all.
Projektifailide statistika nägemiseks tuleb need kõik avada.
To hell with all you sheriffs and all who gave birth to you!
Kuradile kõik te šerifid ja abišerifid ja kõik need, kes teid sünnitasid!
It applies to all licences and to all enterprises, whether operator or not.
Kaubavedu meritsi
All decisions subsequently taken have been communicated to all shadow rapporteurs and all political groups.
Kõik seejärel vastu võetud otsused edastati kõigile variraportööridele ja fraktsioonidele.
First of all, it is essential to establish in the same way, in all cases, in all these reports, to which ships all the proposals apply.
Esiteks on oluline kehtestada kõigil juhtudel kõigis raportites samamoodi see, milliste laevade kohta kõik need ettepanekud kehtivad.
To remove all your bookmarks, select Bookmarks Clear All Bookmarks.
Järjehoidjate eemaldamiseks kasuta menüükäsku Järjehoidjad Puhasta järjehoidjad.
And actually, all in all, this required energy to occur.
Kui ta teistega reageerib, moodustub rohkem vabu radikaale, nii et toimub ahelreaktsioon Selle ilmnemiseks on vaja energiat
All right, we'll just have to stay here all night.
Hästi, me võime kogu ööks siia jääda.
Freedom to dump all the rules and all the trappings.
Vabaduse hüljata kõik reeglid ja piirangud.
All have to be equal to 0. c1, c2, c3 all have to be equal to 0.
Kõik peavad olema võrdsed nulliga. c1,c2,c3 peavad olema võrdsed nulliga.
Moses called to all Israel, and said to them, You have seen all that Yahweh did before your eyes in the land of Egypt to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land
2

 

Related searches: Hugs To All - Hugs - Free Hugs - Hugs And Kisses - Many Hugs - Love And Hugs - Hugs From - Hugs To You - A Lot Of Hugs - Kisses And Hugs -