Translation of "i strongly agree" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Agree - translation : I strongly agree - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

60 strongly agree
60 täiesti nõus
I agree, however, that the Russians reacted too strongly.
Olen siiski nõus, et venelased reageerisid ülemäära tugevalt.
I would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Tahaksin märkida, et olen nõus, et tugevamalt rõhutatud arvamustega raport oleks olnud isegi tõhusam.
I therefore agree strongly that Ukraine and the European Union should continue to cooperate closely in this field.
Seetõttu olen kindlalt seda meelt, et Ukraina ja Euroopa Liit peaksid jätkama tihedat koostööd kõnealuses valdkonnas.
I strongly agree with those of you who have called for an economic union to complement the monetary one.
Ma olen vägagi nõus nendega teie hulgast, kes on nõudnud, et majandusliit rahaliitu täiendaks.
I would strongly urge the President to agree that we can vote on those amendments, and I encourage members to give their full support.
Oleks tungivalt vaja, et juhataja nõustuks sellega, et me kõnealuseid muudatusettepanekuid hääletada saaksime, ja ma julgustan parlamendiliikmeid andma oma täielikku toetust.
I am strongly in favour of investing in financial education and I have also approved the report, but I cannot agree with superficial campaigns and general principles.
Ma pooldan jõuliselt investeerimist finantsalasesse haridusse ja ma kiitsin ka raporti heaks, kuid ma ei saa nõustuda pealiskaudsete kampaaniate ja üldiste põhimõtetega.
I support this report strongly, except for paragraph 28, with which I cannot agree I do not believe tax measures should be raised in a health based report.
Toetan väga kõnealust aruannet, v.a lõiget 28, millega ma ei saa nõustuda ma ei usu, et tervisearuandes tuleks esile tõsta maksumeetmeid.
You agree? I agree.
Olen nõus.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I strongly support this.
Toetan seda väga.
Might I say that I objected strongly!
Kas ma pean ütlema, et ma protestisin valjult!
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
Finally, to conclude, I want to emphasise very strongly that I agree with what Mr García Margallo y Marfil said about competition in the area of food products.
Viimaseks, kokku võttes tahan rõhutada tungivalt, et nõustun kolleeg García Margallo y Marfili toiduainete valdkonna konkurentsi kohta öelduga.
Member of the Commission. (FR) I agree, I agree.
Nõustun, nõustun.
In particular, I strongly agree with the principle of positive incentives giving some reward to those fishermen who take steps to reduce or eliminate discards.
Iseäranis nõustun ma positiivsete stiimulite põhimõttega, mis premeeriksid kuidagi neid kalureid, kes astuvad samme saagi vette tagasi laskmise vähendamiseks või lõpetamiseks.
I agree.
Ma olen sellega nõus.
I agree.
Ma arvan sama.
I agree!
Täiesti nõus!
I agree.
Nõustun.
I agree.
Ma olen täiesti nõus.
I agree.
Nõus.
I agree.
Olen nõus.
I agree.
Olen sellega nõus.
I agree.
Nõustun nendega.
I agree.
Olen sellega nõus!
I agree.
Täiesti nõus.
I agree.
Ma arvan sedasama.
I agree.
Ma usun ka.
I agree!
Ma pole neid kohti kunagi näinud!
I agree.
Seda küll.
I agree!
Nõus.
I agree!
Nõus.
I agree.
Ma arvan ka niimoodi.
I agree.
Õige! Nõus.
I cannot emphasize this too strongly.
Ma ei saa seda enam kõvemini rõhutada.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
I strongly object to this attitude.
Olen resoluutselt sellise suhtumise vastu.
I strongly emphasise the word 'all'.
Rõhutan eriti sõna kõiki .
I strongly endorse such a system.
Pooldan igal juhul sellist süsteemi.
If they would agree, I would agree.
Kui nemad on nõus, olen mina ka nõus.
author. Mr President, my group strongly supports the motion for a resolution concerning Mr Kambakhsh, although I am not sure I would agree with everything the previous speaker has said.
esitaja. Hr juhataja, meie fraktsioon toetab tugevalt resolutsiooni ettepanekut Perwez Kambakhshi kohta, kuigi ma ei ole kindel, kas ma kõigega nõustun, mida eelkõneleja ütles.
I agree, I agree, but is old man Klaus still alive?
Olen nõus, olen nõus, kuid kas vanamees Klaus elab veel?

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Agree Agree Disagree - Strongly Agree, Agree - Agree Or Strongly Agree - Agree Agree Strongly Disagree - Agree, Agree, Agree - Strongly Agree - Agree Strongly - I Strongly Agree -