Translation of "i strongly believe" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Believe - translation : I strongly believe - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

There's something I very strongly believe in.
On üks asi, millesse ma kindlalt usun.
I believe very strongly that the European Union has to engage
Usun kindlalt, et Euroopa Liit peab oma tuleviku kindlustamiseks
I therefore strongly believe that the agreement deserves the support of Parliament.
Seetõttu arvan kindlalt, et lepe väärib parlamendi toetust.
I strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.
Olen sügavalt veendunud, et tulemus otsustatakse poliitilises sfääris.
I strongly believe that Moldova will receive assistance from a number of quarters.
Ma olen veendunud, et Moldova saab abi mitmelt poolt.
But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
Kuid ma olen veendunud, et kraadide ja diplomite sõnastus peab jääma muutmata.
I strongly believe that this will increase the rate of use of these funds.
Arvan tugevalt, et see tõstab nende vahendite kasutamise määra.
I strongly believe that these instruments should be adopted first by the governments concerned.
Olen veendunud, et kõigepealt peaksid selle vahendi kasutusele võtma asjaomased valitsused.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Olen veendunud, et nende eriteadmised annavad meie institutsioonidele lisaväärtust.
To conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
Kokkuvõtteks usun kindlalt, et uus raamistik on tarbijaile soodsam.
I strongly believe that aid should no longer be limited to help, support or assistance.
Usun vankumatult, et toetus ei peaks enam piirduma vaid abistamise või toetamisega.
In this perspective I strongly believe that comprehensive national cancer plans are more than welcome.
Selles suhtes arvan kindlalt, et kõikehõlmavad riiklikud vähktõvevastase võitluse kavad on enam kui teretulnud.
I am not fundamentally opposed to the idea, but I strongly believe some questions remain to be answered.
Ma pole sellele mõttele täielikult vastu, ent usun kindlalt, et tuleb leida vastus veel mõnele küsimusele.
That is why I also believe very strongly in the self regulation capacity of the industry.
Seetõttu usun ka igati tööstuse isereguleerimisvõimesse.
I strongly believe that these policy developments correspond well to the needs of the outermost regions.
Olen kindlal seisukohal, et need poliitilised arengusuunad vastavad äärepoolseimate piirkondade vajadustele.
However, I also strongly believe that network security challenges will require a strong, coordinated European response.
Samas olen veendunud, et võrguturbega seotud väljakutsed nõuavad Euroopalt kindlat ja kooskõlastatud vastust.
I believe strongly enough in Poland's importance in Europe to say so without anyone taking offence.
Usun küllalt kindlalt Poola tähtsusesse Euroopas, et seda öelda ilma kedagi solvamata.
So one definition could be how strongly you believe.
Seega üks definitsioon võiks olla see, kui kindlalt sa usud.
We strongly believe in that approach in the Commission.
Usume kindlalt komisjoni sellesse lähenemisviisi.
I strongly believe that Member States' tax authorities must cooperate in order to track down tax fraud.
Arvan kindlalt, et liikmesriikide maksuametid peavad tegema koostööd, et maksupettustele jälile saada.
But we also strongly believe that the European Union shall commit itself to strongly support the social economy.
Oleme samuti veendunud, et Euroopa Liit võtab endale kohustuse toetada kindlalt sotsiaalmajandust.
I strongly believe that there should be an independent investigation and I call on the UN Security Council to launch one.
Usun jõuliselt, et vajame sõltumatut uuringut ja kutsun ÜRO julgeolekunõukogu üles seda algatama!
Now, I strongly believe that we should take on, once and for all, the issue of illegal immigration.
Nõndaks, ma usun tugevasti, et peaksime lõplikult võõrimmigratsiooni teema käsile võtma.
I strongly believe, and EU and international law require, that restrictions on MMT must be based on science.
Olen veendunud, et MMT piirangud peavad põhinema teadusel, ning seda nõutakse ka ELi ja rahvusvahelises õiguses.
I strongly believe that democratisation should inform all of the European Union's policies vis à vis third countries.
Ma usun südamest, et demokratiseerimine peaks sisuks olema kogu Euroopa Liidu poliitikas kolmandate riikide suhtes.
But I strongly believe that the European Social Fund has to remain an integral part of EU policies.
Mina aga olen kindlal veendumusel, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma ELi poliitika lahutamatuks osaks.
However, I strongly believe as I also stressed during my hearing that we have to address this file from a patient's angle.
Ent ma usun kindlalt rõhutasin seda ka oma kuulamisel , et me peame käsitlema seda teemat patsiendi vaatenurgast.
I strongly believe that what is important is to protect our citizens' rights and not just to tick boxes.
Ma usun kindlalt, et oluline on meie kodanike õigusi kaitsta, mitte ainult kastikestesse linnukesi teha.
I strongly believe that they do indeed require support, for young farmers undoubtedly face greater problems than many other farmers.
Ma olen sügavalt veendunud, et nad vajavad tõepoolest toetust, kuna noored põllumajandustootjad seisavad kahtlemata silmitsi suuremate probleemidega kui paljud teised põllumajandustootjad.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I strongly support this.
Toetan seda väga.
If this study proves that the device works for our patients which I strongly believe it will be a kind of revolution.
Kui uuring tõendab, et see seade meie patsientide jaoks töötab mida ma väga usun , siis on see omamoodi revolutsioon.
in writing. I supported the Thomsen report and strongly believe that more effort should be directed towards the promotion of renewable energy.
kirjalikult. Mina toetasin Thomseni raportit ja usun siiralt, et taastuvenergia edendamisele tuleb pöörata rohkem tähelepanu.
Unfortunately, the relevant amendment was not approved in the competent committee, but I still strongly believe that this would be very useful.
Kahjuks ei kiitnud asjakohane komisjon sellekohast muudatusettepanekut heaks, ent usun siiski, et see oleks väga kasulik.
Altogether, I strongly believe that there is no alternative for Europe but to launch this strategy and to launch it very quickly.
Ma olen aga kokkuvõttes kindlalt veendunud, et Euroopal ei ole muud alternatiivi, kui see strateegia käivitada ja teha seda väga ruttu.
I support this report strongly, except for paragraph 28, with which I cannot agree I do not believe tax measures should be raised in a health based report.
Toetan väga kõnealust aruannet, v.a lõiget 28, millega ma ei saa nõustuda ma ei usu, et tervisearuandes tuleks esile tõsta maksumeetmeid.
I believe I can confirm the commitment of the Commission, which strongly urged the approval of this package, to ensuring its observation by the Member States.
Usun, et võin kinnitada, et komisjon, mis tungivalt nõudis selle paketi heakskiitmist, on võtnud eesmärgiks tagada, et liikmesriigid sellest kinni peavad.
Might I say that I objected strongly!
Kas ma pean ütlema, et ma protestisin valjult!
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
That is also why I believe strongly that the Commission should launch an investigation into Colombia's respect or otherwise of the 27 conventions.
Just seepärast arvan kindlalt, et komisjon peaks käivitama uurimise, kuivõrd Colombia 27 konventsiooni austab või mitte.
We strongly believe that Belarus should be involved in this new initiative from the outset.
Usume kindlalt, et Valgevene tuleks sellesse uude algatusse algusest peale kaasata.
I strongly believe that it is only this dialogue that can create the political perspective needed to guarantee stability in Chad and consolidate democracy.
Ma olen veendunud, et vaid see dialoog saab luua poliitilise perspektiivi, mis on vajalik stabiilsuse tagamiseks ja demokraatia kindlustamiseks Tšaadis.
I believe that we should make it abundantly clear that we condemn events in Minsk just as strongly as we condemn events in Tibet.
Ma usun, et peaksime tegema täiesti selgeks, et me mõistame sündmusi Minskis just sama palju hukka kui sündmusi Tiibetis.

 

Related searches: Strongly Agree Strongly Disagree - Strongly Disagree To Strongly Agree - Strongly Believe - I Strongly Believe - We Strongly Believe - Believe Strongly - I Strongly Believe That - We Strongly Believe That - Believe Very Strongly - Strongly Believe That -