Translation of "i strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

I strongly recommend - translation : Recommend - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
I recommend it.
Soovitan.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I wouldn't recommend it.
Ma ei soovitaks seda teha.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I wouldn't recommend it, dhampir.
Ma ei soovitaks sul seda teha, dunpeal.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I. RECOMMEND THAT MEMBER STATES
I. SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL
I certainly recommend doing this.
Soovitan seda kindlasti teha.
I recommend leave till midnight.
Soovitan lahkuda keskööl.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
Oh, interesting I recommend it
Huvitav.
I think all sides should aim to strengthen the moderate elements, and I therefore strongly recommend addressing these questions together, in order to find a sustainable solution acceptable to all.
Ma arvan, et kõik osapooled peaksid püüdma tugevdada ühiseid tegureid ning soovitan seetõttu tõsiselt nende küsimustega koos tegelda, et leida jätkusuutlik, kõigile vastuvõetav lahendus.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
I strongly recommend support for farmers producing milk and meat, with a view to stabilising markets, by including them in the Temporary Crisis Framework for state aid.
Soovitan tungivalt toetada piima ja liha tootjaid eesmärgiga tasakaalustada turge, lisades need riigiabi saamiseks ajutise kriisi raamistikku.
I do not recommend it, sir.
Ma ei soovitaks seda, sir.
I recommend that we are tireless.
Ma soovitan meil olla järjepidevad.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I wouldn't recommend it for you.
Seda ma teile ei soovitaks.
I recommend calling a Wildfire Alert.
Soovitan anda häire Wildfire . (Kulutuli)
I can recommend you an hotel.
Oleksite võinud hotelli minna!
I strongly support this.
Toetan seda väga.
I most strongly protest.
Ma protesteerin tungivalt.
I highly recommend you join the club.
Ma... olen nüüd mees.
I recommend this report to the House.
Ma soovitan parlamendil see raport vastu võtta.
I therefore recommend this to the House.
Seetõttu soovitan seda Euroopa Parlamendile.
I can recommend it to you all.
Ma soovitan teil kõigil seda proovida.
This is why I recommend its adoption.
Seetõttu soovitan selle vastu võtta.
I recommend the duck a la rouennaise.
Ma soovitaksin part a la rouennaise.
But I still recommend further simulation study.
Aga soovitan rohkem simulatsioone.
He recommended I don't fight, and I recommend that I do.
Ta soovitas, et ma ei võitleks, ja mina soovitan, et ma poksin.
1.16 We strongly recommend providing increased support for research and development work in order to boost the profitability of renewable energy projects.
1.16 Komitee soovitab tungivalt toetada süvendatult teadus ja arendustegevust, et parandada taastuvenergia projektide majanduslikku tasuvust.
Might I say that I objected strongly!
Kas ma pean ütlema, et ma protestisin valjult!
I am strongly against this.
Olen kindlalt selle vastu.
I also support that strongly.
Ka mina toetan seda kindlalt.
I strongly condemn such actions.
Mõistan sellised tavad kindlalt hukka.
I recommend something like the Free Document License
Tavaliselt on siia mõttekas kirjutada oma nimi. Kui autoreid on enam kui üks, siis võib igaühe jaoks kasutada omaette rida.
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.

 

Related searches: Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - I Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Would Strongly Recommend - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - I Strongly Recommend You To -