Translation of "i strongly recommend you to" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
I wouldn't recommend it for you.
Seda ma teile ei soovitaks.
I highly recommend you join the club.
Ma... olen nüüd mees.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I think you should recommend a decoration, sir.
Ma arvan, et te peaksite soovitama teda autasu saamiseks, sir.
I want... can you recommend... some bird whistles?
Ma tahan... kas oskate soovitada mõnd linnuvilet?
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
I want to recommend that you all read the fine print.
Ma soovitan teil kõigil lugeda peene trükiga lisainfot.
I strongly urge you to do this, that I may be restored to you sooner.
Eriti ma palun seda teha selleks, et mind rutemini antaks teile tagasi.
I don't recommend you do this all the time.
Ma ei soovita teil seda kogu aeg teha.
I strongly urge you to vote in favour of this.
Ma palun teil tungivalt selle poolt hääletada.
I urge you very strongly to continue to pursue this matter.
Palun teid tungivalt jätkata selle küsimusega tegelemist.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
I think all sides should aim to strengthen the moderate elements, and I therefore strongly recommend addressing these questions together, in order to find a sustainable solution acceptable to all.
Ma arvan, et kõik osapooled peaksid püüdma tugevdada ühiseid tegureid ning soovitan seetõttu tõsiselt nende küsimustega koos tegelda, et leida jätkusuutlik, kõigile vastuvõetav lahendus.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
I'd love to stay up with you But I recommend a little shuteye
Mul meeldiks olla teiega Aga soovitan väikest uinakut
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I don't recommend you do that, and we'll see that later.
Ma ei soovita seda teha, me näeme seda hiljem.
I recommend that you take advice given in the Manhattan Declaration.
Ma soovitan teil võtta kuulda Manhattani deklaratsioonis antud nõu.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
If I have to inspect one more bomber... I won't recommend you for a Field Marshal, Kesselring.
Kui ma pean veel ühe pommitaja üle vaatama... siis ei anna ma soovitust teid feldmarssaliks edutamiseks, Kesselring.
I recommend this report to the House.
Ma soovitan parlamendil see raport vastu võtta.
I therefore recommend this to the House.
Seetõttu soovitan seda Euroopa Parlamendile.
I wouldn't recommend it.
Ma ei soovitaks seda teha.
I strongly support this programme and I would urge you, Commissioner, to seek whatever resources you need to advance it.
Toetan kõigiti seda programmi ja paluksin teil, volinik, kasutada kõiki võimalusi selle edendamiseks.
Mr Kohlíček, may I recommend that you read my statement through again.
Hr Kohlíček, kas võiksin soovitada, et loeksite mu seisukohavõtu uuesti läbi.
I therefore strongly urge you to support the compromise package before us today.
Seepärast kutsun ma teid tungivalt üles täna meie ees olevat kompromisspaketti toetama.

 

Related searches: We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - We Strongly Recommend You To Make Sure - I Strongly Recommend You To Consider - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend -