Translation of "i strongly recommend you to consider" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Consider - translation : Recommend - translation : Strongly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I can recommend it to you all.
Ma soovitan teil kõigil seda proovida.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
consider and recommend cooperation priorities to the Joint Council
arutada esmatähtsaid koostöövaldkondi ja soovitada neid ühisnõukogule
I will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Ma soovitan esimeeste konverentsile, et käsitleksime seda küsimust maikuus.
The Committee of the Regions has made a proposal to that effect and I would recommend that you consider it, at the same time as you consider the wording of our resolution.
Regioonide Komitee on teinud sellekohase ettepaneku ja ma soovitan teil kaaluda seda koos meie sõnastatud resolutsiooniga.
I wouldn't recommend it for you.
Seda ma teile ei soovitaks.
I can recommend you an hotel.
Oleksite võinud hotelli minna!
This I consider politically unreasonable, even negligent, and I therefore recommend that the compromise found be accepted.
Seda pean ma poliitiliselt põhjendamatuks, isegi hoolimatuks, ja seetõttu soovitan ma saavutatud kompromiss heaks kiita.
I highly recommend you join the club.
Ma... olen nüüd mees.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I think you should recommend a decoration, sir.
Ma arvan, et te peaksite soovitama teda autasu saamiseks, sir.
I want... can you recommend... some bird whistles?
Ma tahan... kas oskate soovitada mõnd linnuvilet?
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
I want to recommend that you all read the fine print.
Ma soovitan teil kõigil lugeda peene trükiga lisainfot.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
I strongly urge you to do this, that I may be restored to you sooner.
Eriti ma palun seda teha selleks, et mind rutemini antaks teile tagasi.
I don't recommend you do this all the time.
Ma ei soovita teil seda kogu aeg teha.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I strongly urge you to vote in favour of this.
Ma palun teil tungivalt selle poolt hääletada.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
I urge you very strongly to continue to pursue this matter.
Palun teid tungivalt jätkata selle küsimusega tegelemist.
You recommend anything?
Soovitate midagi?
I warmly recommend that you adopt the agreement with Tajikistan.
Soovitan teil soojalt Tadžikistaniga leping vastu võtta.
If not, then I would recommend that you watch it.
Kui ei ole, siis soovitaksin teil seda vaadata.
I think all sides should aim to strengthen the moderate elements, and I therefore strongly recommend addressing these questions together, in order to find a sustainable solution acceptable to all.
Ma arvan, et kõik osapooled peaksid püüdma tugevdada ühiseid tegureid ning soovitan seetõttu tõsiselt nende küsimustega koos tegelda, et leida jätkusuutlik, kõigile vastuvõetav lahendus.
I'd love to stay up with you But I recommend a little shuteye
Mul meeldiks olla teiega Aga soovitan väikest uinakut
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I recommend it.
Soovitan.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I don't recommend you do that, and we'll see that later.
Ma ei soovita seda teha, me näeme seda hiljem.
I recommend that you take advice given in the Manhattan Declaration.
Ma soovitan teil võtta kuulda Manhattani deklaratsioonis antud nõu.
Your doctor may recommend that you consider vaccination against hepatitis A and B if you regularly repeatedly receive human plasma derived Protein C products.
Teie arst võib teile soovitada vaktsineerimist hepatiit A ja B vastu, kui saate regulaarselt korduvalt inimplasmast pärinevaid C proteiini preparaate.
Your doctor may recommend that you consider vaccination against hepatitis A and B if you regularly repeatedly receive human plasma derived coagulation factor IX
Teie arst võib soovitada teil kaaluda vaktsineerimist hepatiit A ja B vastu, kui teile manustatakse regulaarselt korduvalt plasmast pärinevat hüübimisfaktorit IX.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
What do you recommend?
Mida soovitad?
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?

 

Related searches: I Strongly Recommend You To Consider - We Strongly Recommend You - I Strongly Recommend You To - Strongly Recommend You To - We Strongly Recommend That You - We Would Strongly Recommend You - We Strongly Recommend You To Make Sure - Recommend You To Consider - I Highly Recommend You Consider - We Recommend You To Consider -