Translation of "i would like to suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Like - translation : Suggest - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Right now I would like to suggest three avenues for reflection.
Just praegu tahaksin soovitada kolme varianti mõtisklemiseks.
I would like to suggest a common sense solution to this situation.
Tahaksin sellele olukorrale välja pakkuda mõistliku lahenduse.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Lisaks teen ma ettepaneku luua mõju hindamise komitee.
I would like to suggest having it done before the end of 2010.
Tahaksin teha ettepaneku teha seda enne 2010. aasta lõppu.
I would therefore like to suggest some ideas for the Commission to think about.
Seega tahaksin komisjonile mõtteaineks välja pakkuda mõned ideed.
I would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
Tahan öelda, lugupeetud härra Schulz, et olen teinud ja teen just seda, mida te soovitasite.
I would therefore like to suggest that examination of these institutions is also becoming increasingly important.
Seetõttu on minu soovitus, et ka nende institutsioonide uurimine oleks kasvava tähtsuga.
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
In conclusion, I would like to suggest that the rapporteur study more carefully the differences between nuclear reactors.
Kokkuvõtteks tahaksin soovitada, et raportöör tutvuks põhjalikumalt tuumareaktorite erinevustega.
That is what I would suggest.
Seda soovitaksin mina.
In keeping with the spirit of the resolution, I would like to suggest four things that we could do.
Ma teeksin resolutsiooni tonaalsust silmas pidades neli ettepanekut selle kohta, mida me võiksime teha.
I would like to suggest that I do not see that adding the IMF and the World Bank to this monitoring group would make it that unwieldy.
Tahan öelda, et ma ei arva, et IMFi ja Maailmapanga kaasamine järelvalveorganisse kasvataks selle liiga suureks.
Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion?
Teate, kuhu te selle edutamise võite pista?
Therefore I would suggest to Mr. Cappato that he visit Kim Chen Ir in North Korea if he would like to continue in the same vein.
Seetõttu soovitaksin hr Cappatol külastada Kim Cheni Põhja Koreas, kui ta soovib samas vaimus jätkata.
I would not for a moment suggest it.
Ma ei hetkeks soovitan seda.
I would suggest somewhere between 8 and 12 .
Minu ettepanek on, et see võiks jääda vahemikku 8 12 .
I would suggest you get your things together.
Ma soovitan teil asjad pakkida.
3.6 The Committee would like to take this opportunity to suggest a more pro active approach.
3.6 Komitee soovib kasutada võimalust teha ettepanek proaktiivsemaks lähenemisviisiks.
on behalf of the ALDE group. I would like to suggest changing the heading of the first part to read 'External Lisbon dimension'.
fraktsiooni ALDE nimel. Sooviksin teha ettepaneku muuta esimese osa pealkiri järgmiseks Lissaboni välismõõde .
Both points are important, but I would like to suggest that it is very important how these problems are going to be solved.
Mõlemad momendid on olulised, kuid sooviksin välja tuua, et väga oluline on, kuidas selliseid probleeme lahendatakse.
I would therefore like to suggest that EuroNews should only be cofinanced with contributions from states in whose languages it is broadcast ...
Seetõttu tahaksin teha ettepaneku, et EuroNewsi peaks kaasrahastama vaid need riigid, kelle keeltes seal uudiseid edastatakse...
This is more or less what I would suggest.
Selline on enam vähem minu ettepanek.
I would suggest, Nicholas, that you leave this place.
Soovitan sul, Nicholas, siit lahkuda.
I suggest we cut him open just like a rabbit.
Vaja ta kuivaks väänata nagu küülik.
4.3 The EESC would like to suggest two more possibilities to improve the performance of the EGF.
4.3 Komitee pakub välja kaks täiendavat võimalust EGFi tulemuslikkuse parandamiseks.
I would like to...
Ma tahaks küll...
I would like to.
Aga tahan saata.
Yeah, I as you would expect get pretty frustrated by choices like what nail polish to put on because I have to rely on what other people suggest.
Nagu te võite arvata, teevad valikud mulle vahel tuska nagu näiteks millist küünelakki valida sest ma pean toetuma sellele, mida teised soovitavad.
I would suggest no more than an average annual salary.
Ma pakuks välja mitte rohkem kui keskmine aastapalk.
I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Ma kahtlen, kas keegi väidaks, et see info on välja mõeldud.
I would suggest the following English text for paragraph 2
Soovitaksin järgmist teksti lõikesse 2
I would like to try.
Prooviksin ise.
In order to achieve this, we would like to suggest that progress be made on two very important points.
Selle saavutamiseks soovitame edasi liikuda kahe väga olulise küsimusega.
I would like to suggest to Mr Barrot that here too we should try to settle, and indeed improve, the diplomatic aspects with Gibraltar over maritime safety.
Ma soovitaksin hr Barrot'le, et ka meie siin peaksime püüdma lahendada ja isegi parendada Gibraltariga diplomaatilisi aspekte, mis puudutavad meresõiduohutust.
I would therefore like to demand, suggest, and ask that it be recognised that human rights means all rights economic, social, cultural and political rights.
Ma tahaksin seetõttu nõuda, soovitada ja paluda, et tunnistataks, et inimõigused tähendavad kõiki õigusi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja poliitilisi õigusi.
What would you suggest?
Mida sina ette paneksid?
Commissioner, I would suggest that the present arrangements are not working.
Lugupeetud volinik, mina ütleksin, et praegune kord ei toimi.
First of all, I would like to clarify that this morning, when I took the floor, I by no means wished to suggest that the EU Moscow Summit should not take place.
Esiteks soovin selgitada, et täna hommikul sõna saades ei tahtnud ma mingil juhul mõista anda, nagu peaks ELi ja Moskva tippkohtumine ära jääma.
I would suggest that we do not wish to go down that road again.
Pakun, et me ei soovi taas sama allakäigurada käia.
I would like to suggest another key word, solidarity, for solidarity or cooperation is an oft repeated fundamental value on which the European Union is based.
Ma soovitaksin aga ka teist märksõna solidaarsus, kuna solidaarsus või koostöö on tihti korratud fundamentaalne väärtus, millele Euroopa Liit rajatud on.
I would like,...
Tahaksin...
I would like...
Tahaksin...
I would like to ask this.
Sooviksin küsida järgmist.
I would like to mention that.
Tahaksin sellel peatuda.
I would like to highlight something.
Sooviksin juhtida tähelepanu ühele asjale.

 

Related searches: I Would Like To Suggest - Would Like To Suggest - I Would Like To Suggest That - We Would Like To Suggest Our - I Would Like To Suggest 17.30 - So I Would Like To Suggest - I Would You Like To Suggest - I Would Like To Suggest Here - Suggest Suggest - We Would Like To Like -