Translation of "i would strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I strongly recommend that the Committee on Economic and Monetary Affairs reinstate this process.
Soovitan tungivalt majandus ja rahanduskomisjonil see protsess taas aluseks võtta.
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I would recommend a system along those lines.
Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi.
I for my part would recommend targeted aid.
Mina omalt poolt soovitaksin eesmärgistatud abi.
I strongly recommend you do because it is important for the security of European citizens as well.
Ma soovitan tungivalt teil seda teha, sest see on oluline ka Euroopa kodanike turvalisuse jaoks.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
If they accepted it, I would recommend a 'yes' vote.
Kui nad sellega nõustuvad, soovitan ma hääletusel anda poolthääle.
If not, then I would recommend that you watch it.
Kui ei ole, siis soovitaksin teil seda vaadata.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
Microbial purification of residual cyanide is being developed with good results and I strongly recommend moving in that direction.
Tsüaniidi jääkide mikroobset puhastamist arendatakse heade tulemustega ja ma soovitan tungivalt sinna suunda liikuda.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
What would you recommend?
Mida soovitaksite?
I would recommend that everyone walk to Parliament for three reasons.
On kolm põhjust, miks ma soovitan kõigil tulla parlamendihoonesse jalgsi.
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
I would like to appeal very, very strongly for solidarity.
Soovin kogu südamest solidaarsust.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
I would recommend that all Members vote against amendments to non existent reports.
Soovitan kõikidel liikmetel hääletada olematutesse raportitesse muudatusettepanekute tegemise vastu.
I recommend it.
Soovitan.
Just like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
Koos tarbijaorganisatsioonidega olen ma rangelt selle vastu.
Finally, I want to recommend strongly that you support the idea of a policy that the Middle East be a nuclear free zone.
Lõpetuseks tahan soovitada tungivalt teil toetada mõtet poliitikast, mille kohaselt oleks Lähis Ida tuumarelvavaba ala.
I would recommend to colleagues that the change should be from positive to negative.
Soovitaksin kolleegidele, et muutus oleks positiivsest negatiivse suunas.
Therefore I would like to recommend better alignment of the urban and rural issues.
Seetõttu soovitan linna ja maa temaatikat paremini ühendada.
8.4 The EESC would therefore recommend that
8.4 Seetõttu soovitab komitee, et
9.3 The EESC would therefore recommend that
9.3 Seetõttu soovitab komitee, et
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I wouldn't recommend it.
Ma ei soovitaks seda teha.
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
He would recommend murdering as many as possible
Ta soovitab tappa võimalikult paljusid.
I would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Tahaksin märkida, et olen nõus, et tugevamalt rõhutatud arvamustega raport oleks olnud isegi tõhusam.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
Ma soovitaksin parlamendiliikmetel sõna paluda üksnes siis, kui nad kavatsevad kohal olla.
I wouldn't recommend it, dhampir.
Ma ei soovitaks sul seda teha, dunpeal.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I. RECOMMEND THAT MEMBER STATES
I. SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL
I certainly recommend doing this.
Soovitan seda kindlasti teha.
I recommend leave till midnight.
Soovitan lahkuda keskööl.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.

 

Related searches: I Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend You - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend -