Translation of "i would strongly recommend" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Recommend - translation : Strongly - translation : Would - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
Soovitan väga vaadata Melinda Gatesi viimast TED il peetud kõnet.
The ECB would therefore strongly recommend retaining the mandatory use of IBAN .
Seetõttu soovitab EKP tungivalt säilitada IBANi kohustuslik kasutamine .
But, I would recommend very strongly to keep the framework in mind and recognize you can always use it.
Kuid ma soovitan tungivalt hoida rahanduse raamistik oma mõtteis ja omaks võtma, et Sa saad seda alati kasutada.
Here I would not only recommend but would strongly invite partners, Member States and institutions to cooperate with the Safer Internet Programme 2009 2013.
Siinjuures ma mitte ainult ei soovita, vaid palun tungivalt partneritel, liikmesriikidel ja institutsioonidel teha koostööd ajavahemikuks 2009 2013 koostatud turvalisema Interneti programmi raames.
I would recommend it to them.
Ma soovitaksin neile seda.
I would recommend you all do this, too.
Soovitaksin ka teil kõigil seda teha.
I would recommend a system along those lines.
Mina soovitaksin seda tüüpi süsteemi.
I for my part would recommend targeted aid.
Mina omalt poolt soovitaksin eesmärgistatud abi.
I strongly recommend that we delete the words 'of the people who live there' because that would exclude the refugees and persons displaced in their own country.
Ma soovitan tungivalt, et me kustutame sõnad seal elavate isikute , sest see jätaks kõrvale pagulased ja oma kodumaal ümberasustatud isikud.
I would strongly ask you to do that.
Paluksin teil tungivalt seda teha.
What would you recommend?
Mida sa soovitaksid?
However, I would recommend we put about and have it repaired.
Sellegipoolest, peaksime dokki minema ja selle parandama.
However, we do produce some very good whisky, which I would recommend.
Toodame küll väga head viskit, mida ma soovitan.
I would recommend that all Members vote against amendments to non existent reports.
Soovitan kõikidel liikmetel hääletada olematutesse raportitesse muudatusettepanekute tegemise vastu.
4.2 For this, we would recommend
4.2 Selle saavutamiseks soovitab komitee
Just like the consumer organisations, I would advise strongly against this.
Koos tarbijaorganisatsioonidega olen ma rangelt selle vastu.
I would recommend to colleagues that the change should be from positive to negative.
Soovitaksin kolleegidele, et muutus oleks positiivsest negatiivse suunas.
Therefore I would like to recommend better alignment of the urban and rural issues.
Seetõttu soovitan linna ja maa temaatikat paremini ühendada.
8.4 The EESC would therefore recommend that
8.4 Seetõttu soovitab komitee, et
9.3 The EESC would therefore recommend that
9.3 Seetõttu soovitab komitee, et
What would you recommend me to do?
Mida sa mulle soovitaksid, Ali?
I would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Tahaksin märkida, et olen nõus, et tugevamalt rõhutatud arvamustega raport oleks olnud isegi tõhusam.
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.
Soovitaksin panna osa tagasi ning lasta tal üles öelda.
I wouldn't recommend it.
Ma ei soovitaks seda teha.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
Would you recommend this program to a friend?
Kas soovitaksid seda rakendust oma sõbrale?
I would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
Ma soovitaksin parlamendiliikmetel sõna paluda üksnes siis, kui nad kavatsevad kohal olla.
5.4.4 The EESC wishes to recommend that cultural and archaeological aspects should be strongly integrated into tourist activities.
5.4.4 Komitee soovitab integreerida kultuurilised ja arheoloogilised aspektid tugevamini turismialasesse tegevusse.
I wouldn't recommend it, dhampir.
Ma ei soovitaks sul seda teha, dunpeal.
I recommend you do it.
Ma soovitan sul seda teha.
I. RECOMMEND THAT MEMBER STATES
I. SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL
I certainly recommend doing this.
Soovitan seda kindlasti teha.
I recommend leave till midnight.
Soovitan lahkuda keskööl.
I recommend you stop drinking.
Muidu pean karskuskomisjoni poole pöörduma.
At the moment I strongly believed Ocean would fulfill my plea. That's why I kept on repeating
Aga siis ma uskusin, et ta on võimeline mõistma ja ma kordasin järjepannu

 

Related searches: I Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend - Would Strongly Recommend - We Would Strongly Recommend You - Strongly Recommend - We Strongly Recommend - I Strongly Recommend - We Strongly Recommend You - We Strongly Recommend That - I Can Strongly Recommend -