Translation of "in a manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

In a manner - translation : Manner - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In a manner of speaking...
Nii öeldakse... Ei!
Developing MSP in a transparent manner
Mereala ruumilise planeerimise läbipaistev arendamine
In a manner of speaking, ma'am.
Juhulikult küll, proua.
He moved in a random manner.
Raporti järgi liikus ta sihitul viisil.
in a non discriminatory manner and
Ülekanded
In a leisurely manner he did everything in a leisurely manner he was contemplating trying on a pair of boots.
In rahulikult viisil ta tegi kõike rahulikult viisil ta kaalub üritab kohta paar saapaid.
(a) is established in a transparent manner and
a) on kehtestatud läbipaistvalt ja
NCBs do this in a consistent manner .
RKPd teevad seda ühetaoliselt .
Well, yes, in a manner of speaking.
Mingis mõttes. Selgitasin just, . .
carcasses are dehided in a uniform manner
searümpadelt on eemaldatud ühtlaselt nahk.
is established in a transparent manner and
on kehtestatud läbipaistvalt ja
IN A TIMELY MANNER,ENSURING THEREQUIRED NUMBERS AND
EPSO ESITASLAUREAATIDE NIMEKIRJAD ÕIGEAEGSELT, TAGADES
(a) it provides nutrients in an effective manner
a) see tagab toiteelementide tõhusa kättesaadavuse
Dispose of the needle in a responsible manner.
Hävitage nõel selleks ettenähtud viisil.
Dispose of the needle in a responsible manner.
Hävitage nõel vastutustundeliselt.
Plasma concentrations increase in a dose related manner.
Plasmasisaldused suurenevad annusest sõltuvalt.
Therefore we must behave in a responsible manner.
Seetõttu peame käituma vastutustundlikult.
We worked together in a thoroughly constructive manner.
Meie koostöö oli ülitõhus!
'Thanks a lot, King,' says I in a manner wellbred
Sind tänan, kuningas, ma lausun nagu daam.
be contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods
olema mahutatud või pakendatud seda liiki kaubale tavaliselt omasel viisil, sellise viisi puudumisel aga kauba säilimiseks ja kaitseks vajalikul viisil
It's a disgrace to treat a child in such a manner...
On häbi last niimoodi kohelda!
submit complete and reliable data in a timely manner.
esitamaõigeaegselttäielikudjausaldus väärsed andmed.
The assessment is carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
Any employee who conducts himself in a manner unbecoming...
Iga töötaja, kes sobimatult käitub...
if pig carcases are dehided in a uniform manner.'
kui searümpadelt on eemaldatud ühtlaselt nahk.
The dialogue shall be conducted in a flexible manner.
Dialoog toimub paindlikult.
This Agreement shall be implemented in a manner designed
Käesolevat lepingut rakendatakse nii, et oleks võimalik
Plasma concentrations of ramiprilat decline in a polyphasic manner.
Ramiprilaadi plasmakontsentratsioonid vähenevad polüfaasiliselt.
Maritime resources should be exploited in a responsible manner.
Kalavarusid tuleks kasutada vastutustundlikult.
Elections take place in a deplorable and unfair manner.
Valimised toimuvad taunitaval ja ebaõiglasel viisil.
I worked in a very loyal manner with him.
Ma tegin temaga väga usalduslikku koostööd.
Devil of a long time, anyway, in a manner of speaking'.
Kuratlikult vana, kui nii öelda.
Adopt a new Energy Law in a transparent and inclusive manner.
Keskkonna ja kliimameetmed
have acquired the trade secret in a manner referred to in point (a)
rikub konfidentsiaalsuslepingut või muud kohustust ärisaladust mitte avalikustada või
Celebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.
Pidustused Kosovos toimusid rõõmsal, kuid vastutustundlikul viisil.
Presenting ourselves in a credible manner in Cancún is therefore important.
Seepärast on väga tähtis, et me Cancúnis tõsiseltvõetavad oleksime.
Just a manner of speech.
Lihtsalt kõnekäänd.
The assessment shall be carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
ensure resolution of banks in a timely and robust manner
tagada pangakriiside õigeaegne ja jõuline lahendamine
The assessment shall be carried out in a timely manner.
Hindamine viiakse läbi õigeaegselt.
European Community law is applied in a non discriminatory manner.
Euroopa Ühenduse õigust kohaldatakse mittediskrimineerivalt.
Clearance also decreased in a corresponding manner to the AUC.
Kliirens vähenes samuti sarnaselt AUC ga.
Plasma AUC of sitagliptin increased in a dose proportional manner.
Sitagliptiini plasma AUC suurenemine oli proportsionaalne annusega.
Fareston increases the QTc interval in a dose related manner.
Fareston pikendab QTc intervalli doosist sõltuvalt.
Injection site reactions were noted in a dose related manner.
Täheldati annusest sõltuvaid reaktsioone süstekohtadel.

 

Related searches: Manner - Timely Manner - In A Timely Manner - In This Manner - In A Manner - In The Same Manner - In The Manner - In Any Manner - Appropriate Manner - Professional Manner -