Translation of "in a timely manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Manner - translation : Timely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

IN A TIMELY MANNER,ENSURING THEREQUIRED NUMBERS AND
EPSO ESITASLAUREAATIDE NIMEKIRJAD ÕIGEAEGSELT, TAGADES
submit complete and reliable data in a timely manner.
esitamaõigeaegselttäielikudjausaldus väärsed andmed.
The assessment is carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
The assessment shall be carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
ensure resolution of banks in a timely and robust manner
tagada pangakriiside õigeaegne ja jõuline lahendamine
The assessment shall be carried out in a timely manner.
Hindamine viiakse läbi õigeaegselt.
You will need to act in a timely and preventative manner.
Teil tuleb tegutseda õigeaegselt ja ennetavalt.
8) Provide high quality standards delivered and referenced in a timely manner
8) Kvaliteetsete standardite õigel ajal valmimine ja kasutusele võtmine
All supervisory powers shall be applied in a timely and proportionate manner.
Kõiki järelevalvevolitusi tuleb rakendada õigel ajal ja proportsionaalselt.
Credit rating agencies should disclose conflicts of interest in a timely manner.
Reitinguagentuurid peaksid huvide konfliktist õigeaegselt teatama.
Each Party shall notify changes in its contact point in a timely manner.
Lepinguosaline teatab aegsasti oma kontaktisiku muutumisest.
RECOMMENDATION NO 1 COMMUNICATING NEEDSIN A TIMELY AND CONSISTENT MANNER
SOOVITUS NR 1 TEATADA PERSONALIVAJADUSTEST ÕIGEAEGSELT JAJÄRJEKINDLAL VIISIL
(l) Sharing major patient safety alerts with each other in a timely manner
(a) Jagama vastastikku patsiendi ohutustega seotud peamisi hoiatusi õigel ajal.
providing updates on operation and development of their programmes in a timely manner
programmide toimimise ja arenguga seotud teabe õigeaegne ajakohastamine
providing updates on operation and development of their programmes in a timely manner
ajakohastades õigeaegselt programmide toimimise ja arenguga seotud teavet
providing updates on operation and development of their Programmes in a timely manner
ajakohastades õigeaegselt programmide toimimise ja arenguga seotud teavet
All relevant market information should be published on a rolling basis in a timely manner.
Kõik asjaomane turgu käsitlev teave tuleks avaldada jooksvalt ja õigeaegselt.
(76) It is important that the regulatory framework is implemented in a timely manner.
On oluline, et reguleerivat raamistikku rakendataks ellu õigeaegselt.
Cardinal Trujillo always responded to today's world events in a clear and timely manner.
Kardinal Trujillo reageeris tänase maailma sündmustele alati kiiresti selgelt.
(b) Do Commission procedures ensure that aid is implemented in a timely and efficient manner?
Kas komisjoni menetlused tagavad abi rakendamise õigeaegseltja tõhusal viisil?
Most countries with an excessive deficit have not corrected their position in a timely manner .
Enamik ülemäärase eelarvepuudujäägiga liikmesriike ei ole korrigeerinud oma eelarvepositsioone õigeaegselt .
Furthermore , Eurostat should compile and publish all euro area aggregates in a very timely manner .
Ühtlasi peab Eurostat koostama ja avaldama kõik euroala koondnäitajad täpselt õigel ajal .
Any actions to restrict supply should follow these classifications in a timely and proportionate manner.
Kõik nende klassifitseerimisele järgnevad tarnimist piiravad meetmed peaksid olema õigeaegsed ja proportsionaalsed.
The powers of the regulatory authorities shall be exercised in a transparent and timely manner.
Lepinguosalised tagavad, et elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste pakkujad esitavad neile taotluse korral viivitamata kogu teabe, sealhulgas finantsteabe, mida reguleerivad asutused vajavad, et täita oma ülesandeid kooskõlas käesoleva alajaoga.
EuropeAid should ensure that the Dele gations record data in CRIS Audit in a comprehensive and timely manner.
EuropeAid peaks tagama, et delegatsioonid salvestavad andmed CRIS Auditisse täielikult ja õigeaegselt. (2008. aasta aastaaruande punkt 55(e))
Taking action in a timely manner may substantiallyincrease the chances of rescuing an enterprise in financial difficulties.
Näiteks Kreekapole teinud selles vallas mingeid edusamme, samutipole Luksemburgiskasutusel varase hoiatamisemehhanisme.
Develop a comprehensive monitoring framework to track performance and to identify issues of concern in a timely manner.
Töötada välja põhjalik järelevalveraamistik, et jälgida programmi tulemuslikkust ja õigel ajal selgitada välja kitsaskohad.
Indeed , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term is warranted .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb jätkuvalt võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
To meet the Commission s building needs in an efficient, effective and timely manner.
Täita tõhusalt, tulemuslikult ja õigeaegselt komisjoni töötajate vajadused tööruumide järele.
Acting in a timely manner will make an ongoing contribution to sustainable economic growth and job creation .
Õigeaegselt tegutsedes saab püsivalt toetada jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist .
Acting in a firm and timely manner remains essential to ensuring price stability over the medium term .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb jätkuvalt võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
TED will help you take advantage of valuable business opportunities in a timely manner, and for free.
TED aitab leida väärtuslikke ärivõimalusi kiirelt ja tasuta.
Evaluations shall be carried out in a sufficiently timely manner to feed into the decision making process.
Hindamised viiakse läbi piisavalt varakult, et nende tulemusi saaks kasutada otsustamisel.
Evaluations shall be carried out in a sufficiently timely manner to feed into the decision making process.
Hindamisi tehakse õigel ajal, et selle tulemusi oleks võimalik otsustusprotsessis arvesse võtta.
The assessments madein this context have confirmedthatthe agreements areimplemented correctly andin a timely manner.
Hinda mistetulemused kinnitavad, etlepinguid rakendatakse nõuetekohaseltja ajakavast peetakse kinni.
Looking ahead , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term is warranted .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb edaspidigi võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
Looking ahead , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term remains warranted .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb edaspidigi võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
Indeed , acting in a firm and timely manner remains essential to ensuring price stability over the medium term .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb jätkuvalt võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
Decision makers at public and private level need harmonised, more detailed statistics, made available in a timely manner.
Era ja avaliku sektori tasandi otsuste tegijad vajavad ühtlustatud ja üksikasjalikumat statistikat, mis tehakse kättesaadavaks õigel ajal.
It is therefore imperative that Member States transpose internal market legislation into national law in a timely manner.
Seepärast on pakiline, et liikmesriigid võtaksid siseturu õigusaktid õigeaegselt oma riigisisestesse seadustesse üle.
Strengthen the independent and multi ethnic Central Election Commission to administer the 2006 elections in a timely manner.
Tugevdada sõltumatut paljurahvuselist keskvalimiskomisjoni 2006. aasta valimiste õigeaegseks läbiviimiseks.
Ensure that national parliaments play a proactive, deliberative and supervisory role in the accession process in a timely and strategic manner.
Tagada, et riikide parlamentidel oleks ühinemisprotsessis proaktiivne, nõuandev ja järelevalveroll õigeaegsel ja strateegilisel moel.
Therefore , looking ahead , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term remains warranted .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb edaspidigi võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .
Therefore , looking ahead , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term remains warranted .
Selleks , et kindlustada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb edaspidigi võtta konkreetseid ja õigeaegseid meetmeid .
Therefore , looking ahead , acting in a firm and timely manner to ensure price stability in the medium term is warranted .
Selleks , et tagada hinnastabiilsus keskmise aja jooksul , tuleb edaspidigi võtta kindlaid ja õigeaegseid meetmeid .

 

Related searches: Timely Manner - In A Timely Manner - In Timely Manner - A Timely Manner - Respond In A Timely Manner - In A More Timely Manner - In A Very Timely Manner - In A Timely And Efficient Manner - In Such A Timely Manner - In A Timely And Professional Manner -