Translation of "in according to" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

According - translation : In according to - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

From each according to their ability, to each according to their need... in cash.
Igaühelt vastavalt tema võimetele, igaühele vastavalt tema tööle... sularahas.
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness, According to my cleanness in his eyesight.
25
In the seventh month , in the fifteenth day of the month, in the feast, shall he do the like the seven days according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meal offering, and according to the oil.
25
Display packages in groups according to status
Pakettide näitamine rühmades vastavalt olekule
In the seventh month, in the fifteenth day of the month, shall he do the like in the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.
25
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness according to my cleanness in his eye sight.
25
From each according to his means, to each according to his needs.
Kõikidelt vastavalt nende võimalustele, kõikidele vastavalt nende vajadustele.
Therefore Yahweh has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
24
breadth in metres according to the 1969 Convention
laius meetrites vastavalt 1969. aasta konventsioonile
depth in metres according to the 1969 Convention
süvis meetrites vastavalt 1969. aasta konventsioonile
according to the criteria listed in Section II
vastavalt II jaos loetletud kriteeriumidele
In this respect, according to the Italian authorities
Siin on Itaalia ametiasutused seisukohal, et
The meanings change, according to the capacity, according to the evolution, according to the maturity, of the perceiver. The pictures change.
Tähendused muutuvad vastavalt vaataja võimekusele, vastavalt ta arengule, vastavalt ta küpsusele, pildid muutuvad.
Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
24
According to rules.
Vastavalt seadustele!
According to Para
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt tulenevad need
according to origin
päritolu järgi
According to this.
Nii on siia kirjutatud.
According to Bugenhagen...
Bugenhageni andmetel...
According to scale
Vastavalt värviskaalale
In addition, according to consistent caselaw, the statement of
Lisaks nähtub väljakujunenud
Set your status according to appointments in your calendar
Oma oleku määramine vastavalt kohtumistele kalendrisName
Colorize items in the lists according to their status
Nimekirjas olevate elementide värvimine vastavalt nende staatusele
According to the Commission, partners should be involved in
Komisjoni arvamusel tuleks partnerid kaasata järgnevasse
According to the fifth recital in the preamble to the directive
Selle direktiivi põhjenduse 5 kohaselt
38 cm18 23 cm, differs according to stockg25 cm30 cm30 cm35 cm50 60 cm, differs according to stockg40 50 cm, differs according to stockg
Hiljuti vastu võetud elektrooniliste aruandlussüsteemide ja kaugtundlike tehnoloogiate määrus tähendab veel kord seda, et EL on
According to that Opinion
Selle arvamuse kohaselt
according to Article 68.
' kohaldamise peatamise ajal käsitletakse idapoolse suveräänse baasipiirkonna ja artiklis 68 osutatud piirkondade vahelist piiri suveräänsete baasipiirkondade välispiirina Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi suveräänseid baasipiirkondi Küprosel käsitleva 16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 3 lisa neljandas osas määratletud tähenduses.
According to the complainant,
Seega tuvastas ombudsman, et tegu oli haldusliku omavoli juhtumiga, ning tegi selle kohta kriitilise märkuse.
According to those witnesses.
Tunnistajate sõnade järgi jah.
According to this Convention,
Sellel aruandesüsteemil on kolm taset
Resuspend according to instructions
Resuspendeerida vastavalt juhistele
According to current coding
vastavalt käesolevatele koodidele
According to the Communication, ( )
Teatises on märgitud, et ( )
According to my information ...
Minu andmete kohaselt ...
According to my experiments...
Vastavalt minu eksperimentidele...
According to recent theory...
Üks hiljutine teooria...
according to divine will.
Jumala tahte järele.
Report according to form.
Kandke ette, nagu peab! Kannan ette
Yes, according to seniority...
Oodake, lubage, ma olen ju ikkagi teie direktor.
According to this information
Selle teabe kohaselt
According to national specifications
Vastavalt riiklikele nõuetele
According to the appellants, the finding of unlawfulness in the
Õigusvastasuse tuvastamise eesmärk oleks
Parliament's estimates according to the procedure defined in the Rules
parlarnendi kalkulatsioonid vastavalt kodukorras kindlaks miiiiratud menetlusele
Parliament's estimates according to the procedure defined in the Rules
parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele

 

Related searches: According To - According To This - According To Which - According To Him - According To Our Records - In According To - According To Plan - According With - According To Your Request - According To Your Needs -