Translation of "in actual fact" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Fact - translation : In actual fact - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is in actual fact a fair compromise.
See on tegelikult õiglane kompromiss.
ICTs can, in actual fact, significantly reduce CO2 emissions.
Info ja kommunikatsioonitehnoloogia abil saab oluliselt vähendada süsinikdioksiidiheitmeid.
This is, in actual fact, inexcusable, because, in fact, these crimes should be combated in real time.
See on tõesti andestamatu, sest tegelikult tuleks nende kuritegudega võidelda kohe.
In actual fact, this amendment is still far too restrictive.
Õigupoolest on antud muudatusettepanek ikka veel liiga kitsendav.
In actual fact, the replacement of these substances is long overdue.
Tegelikkuses on nende ainete asendamisega liiga kaua viivitatud.
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Tegelikult on see uuring süüdistus Euroopa põllumajanduse vastu.
I believe that in actual fact this is having a detrimental effect.
Arvan, et tegelikkuses on sellel kahjustav mõju.
In actual fact, I do not feel that everything is absolutely fine.
Tegelikult ei arva ma, et kõik on väga hästi.
In actual fact, many Member States have already been applying this principle.
Tegelikult paljud liikmesriigid juba kohaldavad seda põhimõtet.
In actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
Kuid tegelikult arvan, et kõnealune protsess kulgeb liiga aeglaselt.
In actual fact, they are now causing major detriment to their top customer.
Tegelikult tekitavad nad praegu kahju oma parimale kliendile.
The actual decline in prices was in fact even higher as outlined in recital 78.
Hinnad langesid tegelikult isegi rohkem, nagu põhjenduses 78 kirjeldatud.
The actual decline in prices was in fact even higher as outlined in recital 98.
Hinnad langesid tegelikult isegi rohkem, nagu põhjenduses 98 kirjeldatud.
In actual fact, much has changed in recent times as a result of market deregulation.
Tegelikult on viimasel ajal paljugi muutunud turupiirangute kaotamisega.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
Tegelikult on see koostatud väga ladusal ja paindlikul moel.
Is it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
Kas teie üldise hinnangu kohaselt, volinik, on see süsteem tegelikult töökindel?
In actual fact the landing of fish is now being utilised for local consumption.
Tegelikult aga kasutatakse lossitud kala nüüd kohalikuks tarbimiseks.
In actual fact, Moldova's euro credentials make it fully compatible with Western Balkan states.
Õigupoolest teevad Moldova Euroopa suunalised saavutused ta igati võrreldavaks Lääne Balkani riikidega.
In actual fact, as several speakers have said today, each complements and nurtures the other.
Korrates täna tihti lausutud mõtet, täiendavad ja toidavad mõlemad teineteist.
Furthermore, the fact that in service training may be compulsory says little about actual participation rates.
Lisaks ei näita täiendõppe kohustuslikkus tegelikke osavõtumäärasid.
They feel marginalised, and in actual fact they are often left to struggle on their own.
Nad tunnevad ennast tõrjutuna ja sageli peavadki tegelikult üksi hakkama saama.
All this is nonetheless completely wrong, however for what should the EU in actual fact do?
Kõik see pole küll täiesti vale, kuid mida peaks Euroopa Liit siis ikkagi tegema?
We hope, in actual fact, that there will be a very strong turnout at the elections.
Tegelikult loodame me, et valimisaktiivsus tuleb väga suur.
In actual fact, the level of rail freight traffic has halved compared to 20 years ago.
Tegelikult on raudteekaubaveo määr vähenenud 20 aasta taguse ajaga võrreldes poole võrra.
However, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
Tegelikult arvan, et see lahing kaotati, vähemalt sel aastal.
This year we shall examine the various concepts of immortality and their basis in actual fact.
Sellel aastal uurime surematuse mõisteid ja nende tegelikkust.
This is very important, since the questions included in the actual complaint to which the report refers are in actual fact topical for more than one Member State.
See on väga tähtis, sest kõnealuses kaebuses sisalduvad küsimused, millele raportis viidatakse, on tegelikult päevakajalised rohkem kui ühes liikmesriigis.
The dramatic events in Mumbai show us, in actual fact, that this right is far from being guaranteed.
Mumbai traagilised sündmused näitavad meile tegelikult, et seda õigust ei garanteerita sugugi alati.
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
Tegelikult peaks komisjon sellistel juhtudel suutma võtta kriisimeetmed 24 tunni jooksul.
In actual fact, however, since 1 January 2007, when Mr Apsītis took office as Ombudsman, he has, in point of fact, never got down to work.
Tegelikult ei ole Romāns Apsītis alates ombudsmani ametisse asumisest 1. jaanuaril 2007. aastal õigupoolest üldse tööle hakanudki.
Seventeen thousand is, in actual fact, a third of all the buses purchased in any one year in Europe.
Seitseteist tuhat on tegelikult kolmandik kõikidest bussidest, mis igal aastal Euroopas ostetakse.
In actual fact, I believe that fundamental human rights are based first and foremost on individual rights.
Olen kindel, et tegelikkuses tuginevad põhilised inimõigused esmalt ja eelkõige individuaalsetele õigustele.
I understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Ma saan aru, et kõnealuse raporti tegelik eesmärk on pikendada kehtivusaega.
The applicant thereby concludes that the contested aid was in actual fact used to finance CELF S overall activities.
Hageja järeldab sellest, et vaidlusalust abi kasutati tegelikkuses CELF i üldise tegevuse rahastamiseks.
A step up clause thus made a perpetual in actual fact into an instrument with a fixed term.
Seega muutis step up klausel tähtajatu instrumendi tegelikkuses fikseeritud tähtajaga instrumendiks.
In actual fact, what they have done is that they have brought into play some great opportunities for us.
Tegelikult avasid nad meile uued võimalused.
In actual fact, by the end of the pre registration period there had been precisely 2 236 625 registrations.
Tegelikult oli eelregistreerimisperioodi lõpuks tehtud täpselt 2 236 625 registreerimist.
In actual fact, a lack of euro liquidity is also lurking behind Member States' payment problems and devaluing currencies.
Tegelikult hiilib liikmesriikide makseprobleemide ja vääringute devalveerimise taga ka euro likviidsuse puudumine.
What we need is an economic recovery plan that is, in actual fact, equally accessible to all Member States.
Me vajame majanduse elavdamise kava, mis oleks tegelikkuses kõikidele liikmesriikidele võrdselt juurdepääsetav.
In actual fact, however, they have not been fully realised because the political force needed has not been there.
Ent tegelikkuses pole neid täielikult realiseeritud, kuna puudus vajalik poliitiline jõud.
I would like to point out the fact that an increase of the quotas by 2 represents in fact an actual increase in milk production at community level by only 0.8 .
Tahaksin välja tuua asjaolu, et kvootide suurendamine 2 võrra toob tegelikult kaasa piimatootmise tegeliku suurenemise ühenduse tasandil ainult 0,8 võrra.
In actual fact, we can definitely understand and justify the campaign against smoking, with its harmful effects on people's health.
Mõistame väga hästi ja saame igati õigustada kampaaniat suitsetamise vastu, mis inimeste tervisele väga halvasti mõjub.
In actual fact, it all boils down to the good faith and good will of tour operators and travel agents.
Tegelikult oleneb kõik meie lennuettevõtjate ja reisikorraldajate heatahtlikkusest.
We are, in actual fact, arranging empty journeys for lorries something which, in this day and age, simply should not be done.
Tegelikult korraldame veoautodele tühisõite asi, mida tänapäeval lihtsalt ei peaks tegema.
In actual fact, freedom of religion was intended to be applied against a State that prohibits the practice of religion in public.
Tegelikult oli mõeldud, et usuvabadust kohaldatakse riigi vastu, kes keelab avalikud usutalitused.

 

Related searches: Actual Actual - Actual To Actual Comparison - Actual Actual Basis - In Actual Fact - But In Actual Fact - It Is In Actual Fact Impossible - N Actual Fact - Has In Actual Fact Taken - In Actual Fact With - In Actual Fact We Do Not -