Translation of "in advance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation : In advance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In advance.
Ettemaksuga.
In advance.
Ettemaksuks.
Payable in advance?
Võlad ette?
Granted in advance!
Ette garanteeritud.
Payment in advance.
Maksad ette.
Advance, advance, never retreat.
Edasi, edasi, iialgi taganeda.
In English Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing)
Inglise keeles Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing)
Réunion rice subsidy fixed in advance on . . . (date of advance fixing)
Réunion rice subsidy fixed in advance on (date of advance fixing),
(b) fixed in advance.
b) eelnevalt kindlaks määrata.
announced well in advance
piisavalt varakult ette teatamine
Thank you in advance.
Tänan teid ette!
He slept in advance.
Ise magas siiamaani.
Never pay in advance.
Ärge kunagi makske elamuse eest.
Advance notice in Palermo.
Etteteatamine Palermos.
Plan your attacks in advance.
Kavanda oma rünnakuid ette.
Okay. A thousand in advance.
Ja tuhat ette.
That'll be 7, in advance.
See on 7 dollarit, ette makstud.
Twentyfive marks in advance. Right?
Kakskümmendviis marka avansiks, sobib?
Ten thousand, all in advance.
Kümme tuhat, kõik ette.
But we paid in advance.
Me maksime selle elamuse eest.
They warn you in advance.
Kardavad ootamatult tabada.
made public in advance and
Valikumenetluse eeskirjade kehtestamisel võivad lepinguosalised kooskõlas käesoleva artikliga võtta arvesse avaliku poliitika eesmärke, sealhulgas tervise, ohutuse, keskkonnakaitse ja kultuuripärandi säilitamise kaalutlusi.
made public in advance and
läbipaistvad ja kättesaadavad.
Advance Licence Advance Release Orders (ARO) Scheme
Eellubade eelnevate vabastusotsuste skeem
Advance
Ennak
Advance!
Liigume edasi!
In addition to the advance rulings defined in subparagraph (a), Members are encouraged to provide advance rulings on
konkreetsetel asjaoludel tolliväärtuse määramiseks kasutatavate asjakohaste meetodite või kriteeriumide ja nende kohaldamise kohta
Accruals and income collected in advance
Viitvõlad ja ettemakstud tulud
At least 3 months in advance
Etteteatamisaeg vähemalt kolm kuud
Accruals and income collected in advance
Viitvõlad ja ette makstud tulud
Pensions are paid monthly, in advance.
matusetoetus (vt punkt 2.3)
Probably worked it out in advance.
Tõenäoliselt valmistas selle ette.
Display reminder in advance of alarm
Enne häiret näidatakse meeldetuletust
assess in advance, control where required
riskide eelhindamine ja vajaduse korral kontrollimine
Half in advance, half on delivery.
Pool ette, pool pärast.
Here's six months increase in advance.
Siin on kuue kuu ettemaks.
Possible advance notice in other provinces.
Võimalik etteteatamine teistes provintsides.
Accruals and income collected in advance ( ) 12.3 .
Euroopa Liidu Teataja 12.3 .
Accruals and income collected in advance 12.3 .
Viitvõlad ja ettemakstud tulud 12.3 .
Accruals and income collected in advance 10 .
10 . Arveldused teel
Accruals and income collected in advance 12.3 .
5.2 . Pikemaajalised refinantseerimistoimingud
Accruals and income collected in advance 12.3 .
Viitvõlad ja ettemakstud tulud 12.3 . Mitmesugused muud varad
Pensions are paid monthly and in advance.
Orvupensioni makstakse kuni 18. eluaastani.
Packed houses, tickets four months in advance.
Etendused täismajale, piletid neli kuud ette müüdud...
be concluded in advance of the delivery,
sõlmitakse enne tarnimist,

 

Related searches: In Advance - Thank You In Advance - Thanks In Advance - Advance Payment - Advance Notice - Many Thanks In Advance - Thank You Very Much In Advance - Well In Advance - Advance Purchase - Payment In Advance -