Translation of "in the academic world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
There are already more women to be found in politics, in administration and in the academic world in Iran than in most other Islamic or Asian states.
Juba ongi Iraanis rohkem naisi poliitikas, halduses ja akadeemilises maailmas kui enamikus teistes islami või Aasia riikides.
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
In preparation for this conference the EESC will organise a colloquium on each of the aforementioned priorities in conjunction with outside partners from, inter alia, the academic world.
Kõnealuse konverentsi ettevalmistuste raames korraldab Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee kollokviumiiga eespool mainitud prioriteedi kohta koos väliste, muu hulgas akadeemiliste ringkondade partneritega.
National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
Both the national authorities in Poland and the Wrocław local authorities, as well as the Polish academic world, are fully prepared to put this task into effect.
Nii Poola riigiorganid kui ka Wrocławi kohalik omavalitsus, samuti Poola akadeemilised ringkonnad on täiesti valmis seda ülesannet täitma hakkama.
The Executive Academic Board shall be composed of senior representatives from those institutes which are active in the relevant academic year.
Akadeemiline juhatus koosneb asjaomasel akadeemilisel aastal koolitusega tegelevate instituutide juhtivatest esindajatest.
Academic (dis)appointments in the new German Eastern Länder
(Pettumuse valmistanud) akadeemilistele ametikohtadele määramine Saksamaa uutes idapoolsetes liidumaades
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
academic experts in network and information security.
akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas.
Academic experts in network and information security
Akadeemilised eksperdid arvutivõrkude ja informatsiooni turvalisuse vallas
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
Promotion in the scientific world depends on academic achievement, and a woman's chance of being appointed to a Chair is three times lower than that of a man.
Teadusmaailmas sõltub ametikõrgendus akadeemilistest saavutustest ning naiste väljavaated saada määratud dekaaniks on kolm korda väiksemad kui meestel.
Gender women s studies aremostly concentrated in the following academic institutions
Soolise võrdõiguslikkuse alased ja naisuuringud on keskendunud põhiliselt järgmistesse teadusasutustesse
(c) academic experts in network and information security.
c) akadeemilised võrgu ja infoturbe eksperdid.
The National Academic Recognition and Information Centres (NARIC) deal with academic recognition of diplomas and periods of study in the EU and partner countries.
Riiklikud akadeemilise tunnustamise infokeskused (NARIC) tegelevad diplomite ja Euroopa Liidus ning partnerriikides õppimise akadeemilise tunnustamisega.
You don't seem the academic type.
Sa ei tundu eriti akadeemikutüüpi.

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - German Academic World - In The Academic World - International Academic World - Outside The Academic World - Shanghai Academic Ranking Of World Universities - Representatives Of The Academic World - From The Academic World - Between The Academic World And Policy.makers - On The Occasion Of World World Water Day -