Translation of "in the manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

In the manner - translation : Manner - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

be contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods
olema mahutatud või pakendatud seda liiki kaubale tavaliselt omasel viisil, sellise viisi puudumisel aga kauba säilimiseks ja kaitseks vajalikul viisil
It was dropped in the usual manner.
See kukutati tavalisel viisil.
the manner in which the irregularity was discovered,
eeskirjade eiramise avastamisviis,
In a manner of speaking...
Nii öeldakse... Ei!
Dispose of the needle in a responsible manner.
Hävitage nõel selleks ettenähtud viisil.
Dispose of the needle in a responsible manner.
Hävitage nõel vastutustundeliselt.
Alma's spoiling me in the most moving manner.
Alma hoolitseb minu eest kõige helgemal viisil.
(f) the manner in which the irregularity was discovered
e) kriminaalvastutusele võtmisest loobumine.
The equidae must be identified in the following manner
Hobuslased tuleb identifitseerida järgmiselt
You interfere with the creator in the same manner.
Te parasiteerite loojaga samal moel.
Developing MSP in a transparent manner
Mereala ruumilise planeerimise läbipaistev arendamine
In a manner of speaking, ma'am.
Juhulikult küll, proua.
He moved in a random manner.
Raporti järgi liikus ta sihitul viisil.
in a non discriminatory manner and
Ülekanded
(b) in the manner in which the product is put up.
b) toote pakkimisviisi.
D THE MANNER IN WHICH THEY ARE PRESENT IN THE WORK
Need sisaldavad ohutusnõudeid, mida tuleb arvestada toodete käitlemi sel ja kasutamisel.
The copies shall be numbered in an appropriate manner
Koopiad nummerdatakse asjakohaselt
The assessment is carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
The AG works in an open and transparent manner .
Nõuanderühma töö on avatud ja läbipaistev .
Presented in this manner, the argument is undeniably clumsy.
Niimoodi esitatuna on see argumentatsioon vaieldamatult kohmakas.
The dialogue shall be conducted in a flexible manner.
Dialoog toimub paindlikult.
The Research Plan shall be implemented in the following manner
Teadusuuringute kavad rakendatakse järgmiselt
Loans shall be guaranteed in the manner customary in banking practice.
Laenud tagatakse panganduses tavapärasel viisil.
In a leisurely manner he did everything in a leisurely manner he was contemplating trying on a pair of boots.
In rahulikult viisil ta tegi kõike rahulikult viisil ta kaalub üritab kohta paar saapaid.
it is published in an appropriate manner.
see avaldatakse nõuetekohasel viisil.
NCBs do this in a consistent manner .
RKPd teevad seda ühetaoliselt .
Well, yes, in a manner of speaking.
Mingis mõttes. Selgitasin just, . .
You should study in an efficient manner.
Sa pead õppima efektiivsel moel.
carcasses are dehided in a uniform manner
searümpadelt on eemaldatud ühtlaselt nahk.
is established in a transparent manner and
on kehtestatud läbipaistvalt ja
The arbitration panel shall conduct the hearing in the following manner
Vahekohus korraldab istungi järgmisel viisil.
My manner.
Mu maneer.
His manner.
Tema maneer.
The assessment shall be carried out in a timely manner .
Hindamine peab olema õigeaegne .
The assessment shall be carried out in a timely manner.
Hindamine viiakse läbi õigeaegselt.
Clearance also decreased in a corresponding manner to the AUC.
Kliirens vähenes samuti sarnaselt AUC ga.
Fareston increases the QTc interval in a dose related manner.
Fareston pikendab QTc intervalli doosist sõltuvalt.
Correct the excessive deficit in a sustainable manner by 2014.
Kõrvaldada ülemäärane eelarvedefitsiit jätkusuutlikul viisil 2014. aasta jooksul.
The first was negotiated in a less than transparent manner.
Läbirääkimisi esimese üle peeti mitte just läbipaistval viisil.
The Iranian regime was elected in a fairly democratic manner.
Iraani režiim valiti võrdlemisi demokraatlikul viisil.
We are not managing the economy in a sustainable manner.
Me ei juhi majandust säästval moel.
We appreciate the manner in which he has done that.
Hindame seda, kuidas ta seda tegi.
The authority manages conflict of interest in an ethical manner.
A. ELi asutuste hindamine FDA poolt
The micro nutrient content shall be declared in the following manner
Mikroelementide sisaldus deklareeritakse järgmiselt
Did the application ever start, when launched in the same manner?
Kas rakendus on üldse kunagi käivitunud sel viisil, nagu praegu proovisid?

 

Related searches: Manner - Timely Manner - In A Timely Manner - In This Manner - In A Manner - In The Same Manner - In The Manner - In Any Manner - Appropriate Manner - Professional Manner -