Translation of "in the same manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Manner - translation : Same - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You interfere with the creator in the same manner.
Te parasiteerite loojaga samal moel.
Did the application ever start, when launched in the same manner?
Kas rakendus on üldse kunagi käivitunud sel viisil, nagu praegu proovisid?
Tablets should always be administered in the same manner, with food.
Tablette tuleb alati manustada ühtmoodi, koos toiduga.
Tablets should always be administered in the same manner, with food.
Tablette tuleb alati manustada ühtemoodi koos toiduga.
At the same time, production volumes increased in a similar manner.
Tööjõukulud
The new list shall be published and communicated in the same manner.
Uus loetelu avaldatakse ja edastatakse samal viisil.
Itraconazole concentrations are expected to increase in the same manner as ketoconazole.
Itrakonasooli kontsentratsiooni suurenemist on oodata sarnaselt ketokonasooliga.
Consolidated subsidiaries would be treated in the same manner as permanent establishments.
Konsolideeritud tütarettevõtteid koheldakse võrdselt alaliste esindustega.
Changes in the annexed list shall be published and communicated in the same manner.
Lisatud loetelu muudatused avaldatakse ja edastatakse samal viisil.
He started his first day in the same manner as anybody else before.
Ta alustas veskis samamoodi, nagu kunagi meie.
The Security Officers referred to in Article 8 shall be authorised in the same manner.
Samamoodi antakse luba artiklis 8 nimetatud julgeolekuametnikele.
EDIS would ensure that the same rules are applied in the same manner to protect deposits in any participating Member State.
Euroopa hoiuste tagamise skeem tagaks samade eeskirjade samasuguse kohaldamise hoiuste suhtes osalevates liikmesriikides.
In the same manner, I think the human rights instrument needs to have oomph.
Ma leian, et samal viisil tuleb suurendada inimõiguste edendamise rahastamisvahendit.
Acceptable, as the tasks are presented in a clearer manner same move in the Council s text.
Vastuvõetav, kuna ülesanded on sellega selgemalt esitatud.
Aid for enrichment with must cannot continue at the same level in this manner.
Toetust virdega rikastamisele ei tohi samal tasemel sellisel viisil jätkata.
Members of the public who are in the same situation shall be treated in a similar manner.
Samade küsimuste puhul koheldakse isikuid samaväärselt.
Members of the public who are in the same situation shall be treated in a similar manner.
Samas olukorras olevaid isikuid koheldakse samaväärselt.
We can choose to pursue the same policies in the same manner, knowing that they will lead to the same results the results that we know today.
Üheks meie valikuks on ajada jätkuvalt sama poliitikat samal moel, teades, et see viib samade tulemusteni tulemusteni, mida täna teame.
Persons in the same situation shall be treated in the same manner, unless specific treatment is justified by the objective characteristics of the matter in question.
Ühesuguses olukorras olevaid isikuid tuleb kohelda ühtmoodi, välja arvatud juhul, kui kõnealuse küsimuse objektiivsed omadused õigustavad erikohtlemist.
Now inject air into the Humalog vial in the same manner, but do not withdraw the needle.
Nüüd süstige õhku samal viisil oma Humalog i pudelisse, kuid ärge nõela välja tõmmake.
Now inject air into the Liprolog vial in the same manner, but do not withdraw the needle.
Nüüd süstige õhku samal viisil oma Liprolog i pudelisse, kuid ärge nõela välja tõmmake.
Such transactions shall be accounted for in the same manner as that prescribed for repurchase operations .
Nende tehingute kajastamine raamatupidamises toimub samal viisil nagu repotehingute puhul .
Such transactions shall be accounted for in the same manner as that prescribed for repurchase operations .
Tagatisega kullatehinguid käsitletakse tagasiostulepingutena .
Such transactions shall be accounted for in the same manner as that prescribed for repurchase operations.
Kõnealuste tehingute üle peetakse arvestust samal viisil nagu tagasiostutehingute üle.
And he turned from him toward another, and spake after the same manner and the people answered him again after the former manner.
30
We should, in other words, make sure that all Member States comply with the objective in the same manner.
Teisisõnu peaksime veenduma, et kõik liikmesriigid peavad eesmärkidest võrdselt kinni.
Competing takeover bids for the same target will have to be treated in a non discriminatory manner.
Sama sihtmärgi osas tehtavaid konkureerivaid ülevõtmispakkumisi tuleb käsitleda mittediskrimineerival viisil.
(e) except where otherwise provided in this Directive, creditors of the same class are treated in an equitable manner
(e) kui käesoleva direktiiviga ei ole sätestatud teisiti, koheldakse ühe ja sama klassi võlausaldajaid võrdselt
Such rules and standards shall, in the same manner, be re examined from time to time as necessary.
Nimetatud eeskirjad ja normid vaadatakse samuti vajaduse korral aeg ajalt uuesti läbi.
Doorways and corridors and intermediate landings included in means of escape shall be sized in the same manner as stairways.
Evakuatsiooniteele jäävad ukseavad ja koridorid ning evakuatsiooniteede vahele jäävad trepimademed peavad olema samas mõõdus kui trepid.
In the same manner the competent authorities of the other Member States shall be informed of the allocated identification number.
Samal viisil teavitatakse teiste liikmesriikide pädevaid asutusi määratud registreerimisnumbrist.
And after the same manner he also took the cup when he had eaten, saying,
Ja pärast samal viisil ta võttis ka karika Kui ta oli söönud, öeldes,
The value of non originating component products is calculated in the same manner as the value of non originating materials.
Päritoludeklaratsioonist vabastamine
The Commission recommends that trade in illicit doping substances be treated in the same manner as trade in illicit drugs throughout the EU.
Komisjon soovitab, et kogu ELis käsitletaks illegaalsete dopinguainete kaubandust samal moel kui illegaalsete narkootiliste ainete kaubandust.
and below this the word 'repacked ', followed by the date of repacking, in the same manner as provided for in Article 14
ning selle all sõna ümberpakendatud , millele järgneb ümberpakendamise kuupäev, märgituna artiklis 14 ettenähtud viisil
It is crucial that all countries be treated in the same manner, and that minimal standards apply to all.
On erakordselt oluline, et kõiki riike koheldakse ühtemoodi, et minimaalsed standardid kehtivad kõigile.
multilateral trading facilities should be subject to the same level of oversight and, therefore, regulated in a comparable manner
mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele tuleb kohaldada samal tasemel järelevalvet ja seetõttu tuleb neile samaväärselt kohaldada ka õigusnorme
(iv) proof that the animal has left Community customs territory, shown in the same manner as for an export refund.
iv) tõend looma väljaviimise kohta ühenduse tolliterritooriumilt, mis esitatakse samal viisil kui eksporditoetuste saamise korral.
It shall communicate such information forthwith to the Member States, which shall provisionally ensure its security in the same manner.
Komisjon edastab sellise teabe viivitamata liikmesriikidele, kes tagavad selle kaitse ajutiselt samal viisil.
The ratio of imports to total production and imports to production destined for sales rose in the same manner in this period.
Impordi ja kogutoodangu suhe ning impordi ja müügiks ettenähtud toodangu suhe suurenesid kõnealusel ajavahemikul samal viisil.
We cannot have agreements with the European Union being applied in a divisive, partisan manner in different parts of the same country.
Me ei saa täita Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppeid valikuliselt ja partisanlikul moel sama riigi eri osades.
and below this the word 'regraded ' followed by the date of the regrading in the same manner as provided for in Article 14
ning selle all sõna ümberliigitatud , millele järgneb ümberliigitamise kuupäev, märgituna artiklis 14 ettenähtud viisil
Whereas it is necessary for all sales effected during the 1993 94 marketing year to be treated in the same manner
1993 94. turustusaastal toimuvaid müügitehinguid tuleb käsitada samal viisil
The great secret is not a question of good manners or bad manners or any particular sort of manner but having the same manner for all human souls.
Saladus ei ole mitte heades ega halbades ega muudes kommetes. vaid kõigi inimhingede sarnases kohtlemises.
The animal by products are treated in such a manner that the time temperature pressure requirements are achieved at the same time.
Loomseid kõrvalsaadusi töödeldakse viisil, et oleks tagatud samaaegselt nii aja, temperatuuri ja rõhu nõuete täitmine.

 

Related searches: In The Same Manner - Same Manner - In Substantially The Same Manner - In Almost The Same Manner - In The Same Manner Like - Proceed In The Same Manner - In The Same Manner As For - Behave In The Same Manner - In Much The Same Manner - Substantially In The Same Manner -