Translation of "in this manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

In this manner - translation : Manner - translation : This - translation :
See

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

NCBs do this in a consistent manner .
RKPd teevad seda ühetaoliselt .
This is what happened this morning, in a highly unusual manner.
Seda täna hommikul tehtigi, kuid väga ebatavalisel viisil.
Presented in this manner, the argument is undeniably clumsy.
Niimoodi esitatuna on see argumentatsioon vaieldamatult kohmakas.
This Agreement shall be implemented in a manner designed
Käesolevat lepingut rakendatakse nii, et oleks võimalik
This information shall be published in an appropriate manner.
Nimetatud teave avaldatakse asjakohasel viisil.
I hope Parliament will continue in this constructive manner.
Ma loodan, et parlament jätkab sellisel konstruktiivsel viisil.
This cultural heritage should be managed in a sustainable manner.
Seda kultuuripärandit peab haldama jätkusuutlikult.
Is this a manner to talk?
Kas nii on viisakas rääkida?
This question was not raised in the report in a satisfactory manner.
Selle küsimusega ei tegeletud raportis piisavalt põhjalikult.
Any revenue collected in this manner should be reinvested in the related infrastructures.
Kõik sel viisil kogutud tulud tuleb reinvesteerida seotud infrastruktuurirajatistesse.
This average rate of return shall be calculated in the following manner.
Nimetatud keskmine tootlus arvutatakse järgmiselt.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Siiski on tähtis, et see toimuks asjakohasel viisil.
During 2007 I was able to help 867 complainants in this manner.
2007. aastal sain ma sellisel viisil aidata 867 kaebuse esitajat.
Safeguard measures referred to in this Article shall be implemented in a transparent manner.
GATT 1994 XIX artikli ja WTO kaitsemeetmete lepingu kohase meetmega või
And he wrote a letter after this manner
Ka kirjutas ta kirja nende sõnadega
It is doing this is a systematic manner.
Ta teeb seda korrapäraselt.
(e) exploit the potential of this sector in an optimum and sustainable manner
e) kasutada selle sektori võimalusi optimaalselt ja säästvalt
The knowledge of how to farm in this manner is all but gone.
Selline toidukasvatamise kultuur on ammu välja surnud.
A stronger political will to tackle this in a comprehensive manner is necessary.
Vajatakse tugevamat poliitilist tahet, et see probleem tervikuna lahendada.
It is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
Seega on kõnealuse süsteemi tõhus ja läbipaistev toimimine väga oluline.
On this point, we must all act jointly in a very responsible manner.
Sellega seoses peame kõik tegutsema ühiselt ja väga vastutustundlikult.
This means that the Treaty will, in a concrete manner, affect the citizens.
See tähendab, et Lissaboni leping mõjutab kodanikke täiesti konkreetsel viisil.
We can say with justified concern that things cannot continue in this manner.
Võime põhjendatud murega öelda, et selline olukord ei saa jätkuda.
I am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
Ma usun, et komisjon suudab leida mõistliku lahenduse.
And now we have to engage with this in a serious, objective manner.
Me peame suhtuma sellesse tõsiselt ja objektiivselt.
For this handover to happen in a smooth manner it is deemed essential
Et üleminek toimuks sujuvalt, on vaja teha eelkõige järgmist
Obviously, a debate such as this to uncover the historic truth cannot be held in this manner.
Ilmselgelt ei saa praegust arutelu ajaloolise tõe paljastamiseks sel viisil pidada.
The consumer shall be informed of this possibility in a clear and comprehensible manner.
Tarbijale teatatakse sellest võimalusest selgesti ja arusaadavalt.
Aid for enrichment with must cannot continue at the same level in this manner.
Toetust virdega rikastamisele ei tohi samal tasemel sellisel viisil jätkata.
Clearly this intervention cannot occur in a manner contrary to the interests of taxpayers.
Ilmselgelt ei tohi sedalaadi sekkumisega kahjustada maksumaksja huve.
It is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
Seetõttu on vaja seda väärtust selgelt ja positiivselt hinnata.
You have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
Olete võtnud nõuks see läbipaistvaks muuta ning tegutseda koopereeruvalt.
We cannot simply allow things to carry on in this dysfunctional and incoherent manner.
Me lihtsalt ei saa lubada asjade jätkumist sellisel väärtalituslikul ja kaootilisel moel.
In a manner of speaking...
Nii öeldakse... Ei!
(b) by a registered Community design , if registered in the manner provided for in this Regulation.
b) ühenduse registreeritud disainilahendust , kui see on käesolevas määruses sätestatud viisil registreeritud.
The data received in the framework of this Regulation shall be treated in a confidential manner.
Käesoleva määruse raames saadud andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena.
Does the Commission plan to involve Parliament in drawing up this recommendation in an effective manner?
Kas komisjon kavatseb kaasata parlamenti antud soovituse koostamiseks efektiivsel viisil?
This demonstrates that we are reacting in a sufficiently strategic manner, knowing the sensitivity of this whole question.
See näitab, et tegutseme piisavalt strateegiliselt ja mõistame kogu teema tundlikkust.
This Protocol shall be implemented in a mutually supportive manner with other international instruments relevant to this Protocol.
Protokolli rakendatakse protokolli ja teiste selle suhtes asjakohaste rahvusvaheliste instrumentide vastastikusel toel.
Recommendation 1 Communicating needs in atimely and consistent manner This recommendationis accepted andis already beingimplemented.
Soovitus nr 1 Teatada personalivajadustest õigeaegseltjajärjekindlal viisil Selle soovitusega ollakse nõusjaseda juba rakendatakse.
(c) ensuring in an independent manner the internal application of the provisions of this Regulation
c) sõltumatuna tagada käesoleva määruse sätete asutusesisene kohaldamine
Where national regulatory authorities determine exemptions in this manner, they shall notify the Commission forthwith.
Kui siseriiklikud reguleerivad asutused teevad sellised erandid, teatavad nad sellest viivitamata komisjonile.
I believe that it is important that this area be regulated in a unified manner.
Usun, et selle valdkonna ühtlustamine on oluline.
I am delighted that we did this in a highly constructive manner, across the groups.
Mul on hea meel, et me tegime seda väga konstruktiivselt, fraktsioonide kaupa.
Jomo Kenyatta, the father of Kenyan independence, described this in a vivid, albeit simplified, manner.
Jomo Kenyatta, Keenia iseseisvuse isa, kirjeldas seda värvikalt, ent lihtsustatult.

 

Related searches: Manner - Timely Manner - In A Timely Manner - In This Manner - In A Manner - In The Same Manner - In The Manner - In Any Manner - Appropriate Manner - Professional Manner -