Translation of "influence on target achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Influence - translation : Target - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A negative value suggestsan over achievement and a positive value anunder achievement against the linear target pathfrom 1990 to 2010.
Aluseks vőetakse sihtjoon 1990 2010,ning negatiivne väärtus näitab etteruttamist japositiivne väärtus näitab mahajäämist.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10 biofuel target.
Biogaas võib kaasa aidata ka biokütuste 10 osakaalu eesmärgi saavutamisele.
(i) do the necessary to ensure the achievement of the 2005 deficit target
i) tegema kõik vajaliku 2005. aasta kavandatud puudujäägi saavutamiseks
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Selle sihtmärgi saavutamine on iseseisev kohustus.
Alongside achievement of the 30 target itself, there will be a variety of other consequences.
Selle eesmärgi täitmisele lisaks saavutataks muidki tulemusi.
The target of 95 g km in 12 years' time is not an achievement, unfortunately.
Kahjuks pole sihtmärk 95 grammi kilomeetri kohta 12 aasta jooksul mingi saavutus.
(d) the definition of the testing schemes necessary to verify the achievement of the target and
d) eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalike kontrollikavade määratlemine ja
Acquisition of entitlement to the bonus was based on a progressive scale of achievement of a target agreed at year s beginning, being a sales target to be met in the dealer s territory.
Peugeot sisseviidud boonussüsteem koosnes kahest järgust kõigepealt sõltus edasimüüja boonuse saamise õigus aasta alguses kokku lepitud astmelise müügieesmärgi täitmisest tema müügipiirkonnas.
Achievement of the target would lead to recovery of certain ecosystems and of the services they support.
Eesmärgi saavutamine tooks kaasa teatavate ökosüsteemide ja neist sõltuvate teenuste taastumise.
The testing scheme to verify the achievement of the Community target is set out in the Annex.
Kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimiseks on sätestatud lisas.
Congratulations on that achievement.
Kiidusõnad selle saavutuse eest.
(PL) Mr President, Minister, Commissioner, I am convinced that climate change is the factor with the greatest influence on achievement of the Lisbon Strategy at the present time.
(PL) Hr president, minister, volinik, olen veendunud, et kliimamuutus on tegur, mis avaldab hetkel suurimat mõju Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele.
Another example of a minority shareholding granting the acquirer influence over the target is when the acquirer is able to exercise influence over the outcome of special resolutions.
Veel üks näide selle kohta, kuidas vähemusosalus tagab omandajale mõjuvõimu sihtettevõtjas, on see, kui omandajal on võim mõjutada erakorraliste resolutsioonide tulemust.
The ECB needs to be shielded from all types of influence that might be adverse to the achievement of its primary objective .
EKP peab olema kaitstud igasuguste mõjutuste eest , mis võivad takistada tema esmase eesmärgi saavutamist .
A time bound, quantified target will accelerate implementation of the Directives and achievement of the objectives set out in them.
Ajaliselt piiritletud ja mõõdetav eesmärk kiirendab nimetatud direktiivide rakendamist ning neis seatud eesmärkide saavutamist.
Achievement of the biofuels target alone would do the environment more harm than good, and consumers would certainly lose out.
Biokütuste eesmärgi saavutamine üksi oleks teinud keskkonnale rohkem halba kui head ning tarbijad oleksid sellest kindlasti kaotanud.
A regular evaluation of progress towards the achievement of the Union 2030 target is necessary and is provided for in the legislative proposal on Energy Union Governance.
Korrapäraselt tuleb hinnata ELi 2030. aasta eesmärgi saavutamiseks tehtavaid edusamme ja see nähakse ette energialiidu juhtimise seadusandliku ettepanekuga.
Target on
Sihtmärk sees
(no influence on emitted light).
(ei mõjuta kiiratavat valgust).
5.8 Media Influence on Youth
5.8 Massiteabevahendite mõju noortele.
Based on control influence significance.
Põhinevad kontrollil mõjul olulisusel.
Community influence on international standards
Ühenduse mõju rahvusvahelistele standarditele
RECOMMENDATION ON THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES
SOOVITUSED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
Nearly on target
Peaaegu eesmärgile vastav
Not on target
Ei vasta eesmärgile
Target server on
Sihtmärgi server sees
Lock on target.
Sihtmärk lukustada.
On target! Fire!
Sihtmärk kinni püütud.
On target. Fire!
Sihtmärk kinni püütud.
Stay on target.
Hoidke sihtmärki.
EU INFLUENCE ON G20 THINKING ON RESPONSIBILITY
ELi MÕJU G20 SEISUKOHTADELE VASTUTUSE OSAS
EU INFLUENCE ON G20 THINKING ON TRADE
ELi MÕJU G20 SEISUKOHTADELE KAUBANDUSE VALDKONNAS
With regard to the achievement of the target CO2 values, it is important that we base the phased reductions on the parameter of vehicle weight rather than the 'carbon footprint'.
Seoses CO2 etteantud suurusega on oluline, et me võtaks lähtekohaks järk järgulistes vähendamistes pigem sõiduki kaalu parameetri kui 'süsiniku jälje'.
4.2.4 Among the actions listed for the achievement of this target, Ensure adequate financing of Natura 2000 sites is described as a priority.
4.2.4 Selle eesmärgi saavutamise meetmete juures peetakse kõige olulisemaks tagada Natura 2000 alade piisav rahastamine .
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll ELi 20 energiatõhususe eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks.
The Energy Labelling Directive has a crucial role to play in the achievement of the EU energy efficiency target of 20 by 2020.
kirjalikult. (IT) Energiamärgistuse direktiivil on etendada ülioluline roll, et 2020. aastaks saavutataks ELi energiatõhususe eesmärk 20 .
Influence of EVRA on other medications
EVRA mõju teistele ravimitele.
You can and should build on this achievement.
Te olete võimeline ja peaksite sellele saavutusele toetuma.
That fundamental achievement can be built on further.
Seda suurt saavutust saab veelgi edendada.
The governments must build on that achievement now.
Valitsused peavad nüüd nendele saavutustele tuginema.
I'm on the brink of a great achievement.
Olen suure läbimurde lävel.
Impacts on target groups
Mýjud sihtgruppidele
Lock on the target!
Sihikule võtta!
Effects on target organisms
Mõju sihtorganismidele
Lock on target vehicle.
Lukustan sihtmärgi.

 

Related searches: Influence On Target Achievement - Target Achievement - Achievement Target - Degree Of Target Achievement - Target Achievement Rate - Ensure Target Achievement - Level Of Target Achievement - Target Achievement Plan - Target Achievement Level - Target Achievement Performance -