Translation of "international academic world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic Ranking of World Universities, 2007
Maailma ülikoolide akadeemiline paremusjärjestus 2007. aastal
two members from the academic world or from think tanks,
kaks liiget, akadeemilised ringkonnad või ajutrustid.
Project findings are usually published in international academic journals .
Project findings are usually published in international academic journals .
In addition, he maintains and strengthens links with the academic world.
Lisaks hoiab ja tugevdab ta sidemeid akadeemiliste ringkondadega.
3.1.2 In the academic world, innovation nowadays encompasses more than technical development.
3.1.2 Akadeemilises maailmas hõlmab innovatsioon tänapäeval rohkem kui vaid tehnilist arengut.
Cooperation between business and the academic world is improving, but only slowly.
Äri ja akadeemiliste ringkondade vaheline koostöö paraneb, kuid päris aeglaselt.
Develop contacts with the academic world to expand possibilities for research input
Kontaktide arendamine teadlastega, et suurendada teadusuuringute panuse võimalust
There are three problem areas firstly, the disproportion in the academic world.
On kolm probleemset valdkonda esiteks, ebaproportsionaalsus akadeemilises maailmas.
Then there is the establishment of new partnerships between industry and the academic world.
Lisaks on nimetatud uute partnerlussuhete loomist tööstuse ja akadeemiliste ringkondade vahel.
Civil society, the academic world, the world of experience and hence, of experts, are all being completely left out of the network.
Kodanikuühiskond, akadeemiline ringkond, kogemustega isikud ja seega ka eksperdid on kõik võrgustikust välja jäetud.
education and training services and the relations between the academic and scientific world and the enterprise
haridus ja koolitusteenused ning suhted akadeemiliste ja teadusringkondade ning ettevõtete vahel
reinforcing international academic cooperation and participation in EU cooperation programmes, increasing student and teacher mobility
Kopenhaageni protsessi eesmärkide edendamine, et parandada Euroopa koostööd kutsehariduse valdkonnas.
The e mail alert of the Commission s Taxation and Customs Union Directorate General administrations of current and future EU Member States businesses international organisations national and European professional associations andthe academic world.
E kiri komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadist praeguste ja tulevaste ELi liikmesriikide asutustes äriühingutes rahvusvahelistes organisatsioonides riiklikes ja Euroopa kutsealade liitudes ningakadeemilistes ringkondades.
More mobility, international openness and transparency are needed to attract the best students, teachers and researchers, to create and reinforce partnerships and academic cooperation with universities from other parts of the world.
Selles keskendutakse kõrgkooli lõpetanute tööhõive suurendamisele, julgustades liikuvust, sealhulgas ka akadeemilise valdkonna ja tööstuse vahel, ning pööratakse tähelepanu õppe ja teadustöö võimalusi ning asutuste tulemuslikkust käsitleva läbipaistva ja kõrgekvaliteedilise teabe edendamisele.
(d) promote policy debate and exchanges between the academic world and policy makers on Union policy priorities.
(d) akadeemilise maailma ja poliitika kujundajate vahelise, liidu poliitika põhieesmärke käsitleva poliitilise arutelu ning kogemuste vahetamise soodustamine.
Its added value is the link it establishes between the research sector and the academic and business world.
Tema lisaväärtus on ühendus, mille ta kehtestab teadusuuringute sektori ning akadeemilise ja ärimaailma vahele.
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Poola riigiasutused, Wrocławi kohalikud asutused ja Poola akadeemiline ringkond on selliseks ülesandeks igati valmis.
Therefore, it is essential that we take action to improve cooperation between universities, the academic world and business.
Seetõttu on väga oluline võtta meetmed, et edendada ülikoolide, akadeemilise maailma ja ettevõtluse koostööd.
The programme enhances quality in highereducation through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.
Programm aitab tõsta kõrghariduse kvaliteeti stipendiumite ning Euroopa ja ülejäänud maailma vahelise akadeemilise koostöö kaudu.
over the world under international cooperation schemes.
Tänu oma ajaloole ja paiknemisele kahel kontinendil on see asutus eriti rahvusvaheline ning võtab rahvusvahe liste koostööprogrammide raames igal aastal vastu 8000 (5 ülikooliga seotud inimestest) õppejõudu, üliõpilast ja ülikooli haldustöötajat.
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
International agreements Agreement establishing the World Trade Organisation
Rahvusvahelised lepingud Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping
reinforcing international academic cooperation, increasing participation in cooperation programmes of the European Union and improving student and teacher mobility
võõrkeelte õppimise toetamine
I was also motivated by the seeming incompetence of governments the academic world, and the lack of solutions offered by scientists.
Mind motiveerisid ka valitsuste ebakompetentsus, akadeemiline maailm ja teaduslike lahenduste vähesus.
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .
Cultural Academic Films
Kultuur ja akadeemiline
5.7 Academic community
5.7 Akadeemiline ringkond
No academic degrees.
Teaduskraade ei oma, esialgu.
Reference academic year
Akadeemiline võrdlusaasta
the academic community.
Käesolevas otsuses hõlmab mõiste kodanikuühiskonna organisatsioonid institutsioone, ühendusi, sihtasutusi, huvirühmi ja muid valitsusväliseid üksusi, mis täidavad mittetulunduslikke eesmärke ja mis on suutelised andma nõu või spetsiifilist teavet lepinguga hõlmatud teemadel, ning samuti akadeemilise kogukonna esindajaid.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
(tbc) Mr Guggi Laryea, International Affairs Officer, World Bank
Maailmapanga rahvusvaheliste suhete ametnik Guggi Laryea (kinnitamisel)
RT academic year (04) . . . .
NT1 põhiharidus . . . .
The Executive Academic Board
Akadeemiline juhatus
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine

 

Related searches: International Academic World - Academic And Non-academic Staff - International Academic Exchanges - International Academic Community - International Academic Experience - International Academic Journal - Various International Academic - International Academic Conference - International Academic Year - International Academic Relations -