Translation of "into a more ambitious project" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambitious - translation : Into - translation : More - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is a very ambitious project.
See on väga ulatuslik projekt.
The question of funds, particularly with a more ambitious project such as this one, remains open.
Rahaliste vahendite küsimus, eriti niisuguse ambitsioonikama projekti puhul, jääb lahtiseks.
A more ambitious partnership
Laiahaardelisem partnerlus
ITER is indeed an ambitious project.
ITER vajab ambitsioonikat projekti.
Under Leader , the Grus project has become more ambitious, by seeking to establish a network of ornithological tourism in France and Spain.
Leader raames on projekt muutunud ambitsioonikamaks, üritades rajada linnuvaatlusturismi koostöövõrku Prantsusmaal ja Hispaanias.
A more pragmatic and less ambitious approach
Pragmaatilisem ja tagasihoidlikum lähenemisviis
Romania has a more ambitious target of 24 .
Rumeenial on ambitsioonikam eesmärk 24 .
The project is ambitious, and it will need to be.
Kõnealune projekt on ambitsioonikas, ja peabki seda olema.
I therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Seetõttu hääletasin ma kindlalt selle ambitsioonika projekti poolt.
a second, more ambitious European support plan is needed
Vaja on teist, ambitsioonikamat Euroopa toetuskava
I would have preferred a more ambitious approach here.
Siinkohal oleksin eelistanud ambitsioonikamat lähenemisviisi.
Whileveryrelevant, the objectives appeared to be too ambitious for a project of little morethanthree years.
Kuigiprojektieesmärgidonvägaasjakohased,tundusid nadveidi üle kolmeaastase kestusega projekti kohtaliiga ambitsioonikad.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
See on ambitsioonikas, ambitsioonikam kui komisjoni ettepanek, kuid mitte ülemäärane.
4.2.3 In 2008 the EESC6 proposed a more ambitious SBA.
4.2.3 2008. aastal6 pakkus EMSK välja ambitsioonikama SBA.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Europeana project is taking on a new, ambitious dimension.
(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Europeana projekt omandab uued ja kõrgete eesmärkidega mõõtmed.
But I am even more ambitious.
Ent olen veelgi ambitsioonikam.
3.3 Civil society is more ambitious.
3.3 Kodanikuühiskond on ambitsioonikam.
Be more ambitious on car efficiency.
Olge auto tõhususe osas ambitsioonikamad.
I was being rather more ambitious.
Ma oleks olnud ambitsioonikam.
The TEC must be more ambitious.
AMN peab olema ambitsioonikam.
Here and there perhaps, we must be a bit more ambitious.
Võib olla siin ja seal peame olema pisut ambitsioonikamad.
We could also establish a relationship on another more ambitious level.
Me võiks rajada oma suhted ka mõnele kaugemale küündivale põhjale.
Actually, we could be even more ambitious.
Tegelikult võiksime veelgi auahnemad olla.
(FR) Commissioner, you are embarking on an ambitious project that concerns us all.
(FR) Volinik, te alustate ambitsioonika projektiga, mis puudutab meid kõiki.
It is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Tegemist on ambitsioonika projektiga ja kordan veel kord, et see on alles algus.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
Komisjon peab toetama veel ambitsioonikamaid sihte ning demonstreerima tugevamat poliitilist tahet.
I must admit that Parliament hoped for a much more ambitious agency.
Pean tunnistama, et parlament lootis palju suuremate eesmärkidega ametit.
It is our duty to be ambitious for a more social Europe.
Meie kohus on olla sotsiaalsema Euroopa nimel sihikindlam.
The resulting accord should only be a first step to a more ambitious commitment.
See kokkulepe peaks olema kõigest esimene samm ulatuslikumate kohustuste võtmisel.
More Project Settings
Projekti muud seadistused
Croatian economy more into line with the EU and the third covers project management issues.
Need eesmärgid täidetakse kergemini ja kiiremini samal ajal riiklikku haldusefektiivsust parandades, ergutades pesade arengut ning rajades kõikjal riigis e äri keskusi.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Resolutsioonis väljendatakse parlamendi toetust alanud huvitavale ja ambitsioonikale projektile.
A more ambitious and participatory effort is needed to tackle the challenges ahead
Homsete probleemide lahendamiseks on vaja sihiteadlikkust ja kaasamist
(ES) Clearly there is only a faint shadow left of the ambitious project which the European Commission presented a year ago.
(ES) Ambitsioonikast projektist, mille Euroopa Komisjon esitas aasta tagasi, on selgelt järele jäänud vaid hale vari.
The resulting Copenhagen accord should be only a first step to a more ambitious commitment.
Selle tulemusena sõlmitav openhaageni lepe peaks olema kõigest esimene samm ulatuslikumate kohustuste võtmisel.
In these countries , much more ambitious policies are imperative .
aastaks saavutada . Neis riikides tuleb teha palju suuremaid jõupingutusi .
I recognise that we could have been more ambitious.
Tunnistan, et me oleksime võinud olla palju ambitsioonikamad.
Some would have preferred an even more ambitious approach.
Mõned oleksid eelistanud isegi ambitsioonikamat käsitlust.
I think that we should have been more ambitious.
Ma arvan, et me oleksime pidanud püüdlema rohkema poole.
I believe we can and must be more ambitious.
Usun, et suudame olla ja peame olema edasipüüdlikumad.
A project is implemented through one or more contracts .
Projekt viiakse ellu ühe või mitme lepingu kaudu.
Insert Folder Insert a new folder into the project.
Lisa kataloog uue kataloogi lisamine projekti.
Import a previously burned session into the current project
Impordib varasema kirjutatud seansis aktiivsesse projekti
We cannot continue investing money into a lifelong project.
Me ei saa jätkata investeerimist igavesse projekti.
The CIP, however, has been designed as a more ambitious programme than the MAP.
Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm onmõeldud siiski ulatuslikuma programmina kui ettevõtete ja ettevõtluse mitmeaastane programm.

 

Related searches: Into A More Ambitious Project - Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project - Execute Ambitious Project -