Translation of "is accented" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accented - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Type accented letters
Rõhumärkidega tähtede kirjutamine
Automatic replacement of accented characters
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine
Automatic replacement of the accented characters if enabled the accented characters will be replaced with their codes as you type.
Rõhumärkidega tähtede automaatne asendamine märkimisel asendatakse rõhumärkidega tähed kirjutamise ajal nende koodiga.
Type accented letters separately from normal letters
Rõhumärkidega tähtede ja tavaliste tähtede eristamine
If activated, the accented characters will be automatically replaced on typing with their corresponding XML enitities.
Sisselülitamisel asendatakse rõhumärkidega märgid kirjutamise ajal automaatselt vastavate XML olemitega.
Although upper and lower cases do not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols is to be tested before regular use .
Kui selliseid parandusi siiski tehakse , nõuab EKP nende kohta seletuskirja .
The stomach is marked in every direction by deep lines... very clear and distinct... more or less accented according to how hard the whip fell.
Tema kõhul jooksid igas suunas sügavad jooned, väga selged ja eristuvad, mille järgi võis enamvähem aimata, kui tugevasti piits langenud oli.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use.
Ehkki suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita, tuleb rõhumärkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist enne regulaarset kasutamist testida.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use .
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme , kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida .
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems, the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols still needs to be tested before regular use.
Suur ja väiketähtede kasutamine ei tekita küll probleeme, kuid diakriitikutega märkide ja laiendatud tähtnumbriliste sümbolite vahetamist tuleb siiski enne regulaarset kasutamist testida.
I seldom opened my door in a winter evening without hearing it Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, sounded sonorously, and the first three syilables accented somewhat like how der do or sometimes hoo, hoo only.
Ma harva avas mu ukse talve õhtul ilma seda kuuldes Hoo hoo hoo, hoorer, hoo, kõlas sonorously, ja kolm esimest silpi täpitähed mõnevõrra meeldib, kuidas der teha, või mõnikord hoo, hoo ainult.
Although the use of upper and lower case letters does not cause problems , NCBs are asked to limit themselves to the Latin 1 character set. In general , the exchange of accented characters and extended alphanumeric symbols needs to be tested before regular use .
Kuigi suur ja väiketähtede kasutamine probleeme ei tekita , palutakse RKPdel piirduda märgistikuga Latin 1 . Üldreeglina tuleb diakriitikuid ja muid tähtnumbrilisi märke enne kasutamist kontrollida .
The kile editor allows you to read, convert and set the text to the encoding your document needs. This allows you to use non standard letters and symbols you can use, for example, accented characters for Italian or French. Selecting the encoding for your document can be done in three ways
kile üks võimsaid eeliseid on oskus lugeda, teisendada ja määrata tekstile just see kodeering, mida sa vajad. See lubab kasutada mittestandardseid tähti ja sümboleid, nii saab tarvitada näiteks itaalia või prantsuse keele rõhumärkidega tähti. Dokumendi kodeeringu saab valida kolmel moel
It is? It is? It is?
On või?
Is it so? It is, it is.
...kes on noorem ja ilusam, on nii?
A rose is a rose Is a rose is a rose is
Roos on roos Kas roos on roos on
Here is is.
Siin see on.
What is important is that it is removed.
Oluline on viisanõude kaotamine.
What is important is that it is adequate.
Peaasi on see, et see protsent oleks piisav.
That is life that is how it is.
Elu on selline nii see lihtsalt on.
That is... that is dynamite. That is incredible.
See on... see on dünamiit.
The decision is yours... is yours... is yours...
On sinu... On sinu...
So if x is 37, which is what we solved for, then x minus 2 is 35, this is 33, this is 31, this is 29, this is 27, this is 25.
Järjestikused paaritud täisarvud, eks ole? Seega kui x on 37 siis lahutades 2 saame järgmisteks 35,33,31,29,27,25. Järjestikused paaritud täisarvud, eks ole?
So if this x, then this x, this is x, this is x, this is x, this is x, this is x, this is x, this is x.
Kui see on x, siis see on x, see on x, see on x, see on x, see on x, see on x, see on x, see on x.
It is not land that is holy but it is man that is holy.
Mitte maa ei ole püha, vaid inimene on püha.
This is not because it is not important it is because it is important.
Mitte seetõttu, et see ei ole oluline just seetõttu, et see on oluline.
What is more is that flexibility is an 'acquis'.
Peale selle kuulub paindlikkus n ö õigustiku juurde.
Everyone is eating, everyone is drinking, everyone is joyful,
Kõik söövad, kõik joovad. Kõik rõõmustavad.
Pivert is gone, Jacob is one, Farés is gone.
Pivert on läinud, Jacob on läinud, Farés on läinud.
He is. He is.
Ja ongi!
It is, it is.
On.
Appears is not is ,
'Esinema' ei tähenda 'olema', siin on tegemist millegi muuga.
Is... is that him?
Kas see on tema?
This is the wife, this is the mistress, this is the Cardinal, this is Saraghina.
Pead mulle ütlema See on sõbratar, see on naine, . . . . see on kardinal, see on Saraghina . On selge?
And your ratio is twenty forty, which is two four, which is the same thing is one two.
Kui lisan klassi 5 tüdrukut, siis oleks meil 40 tüdrukut ja 20 poissi. Suhe oleks 20 40 ehk 1 2. Ja ülesanne lahendatud.
Gilead is mine. Manasseh is mine. Ephraim also is my helmet. Judah is my scepter.
8
Level is Level 1, language is French, theme is Desert and mode is grown up.
Tase on 1, keel prantsuse, teemaks kõrb ning režiimiks täiskasvanulik.
This is this is a nonsensical constraint, this is impossible.
See on absurdne kitsendus, see on võimatu.
Remember, meth is one, eth is two, prop is three.
Jätke meelde, met on üks, et on kaks, prop on kolm.
But what this is, is this is a function definition.
Aga see on funktsiooni definitsioon.
This is squared, right? a is three. b is 4.
Ruudus, eks? a on 3. b on 4.
And the reason is, is because this is very general.
Põhjuseks on see, et see on väga üldine. See töötas väga hästi R2s.
It is fair, it is transparent and it is proper.
See on õiglane, see on läbipaistev ja see on kohane.

 

Related searches: Accented Characters - Accented With - Accented Letter - Heavily Accented - Non-accented - Is Accented With - Accented Note - Is Accented - Accented Syllable - Accented Cinema -