Translation of "land purchase" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Land - translation :
Maa

Land purchase - translation : Purchase - translation :
Ost

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(a) land purchase
a) maa ost
(b) land purchase
b) maa ost
Purchase of Land
Poola on nõus selliste investori ja riigi vaheliste investeeringutealaste vaidluste puhul kohustusliku vahekohtumenetlusega, mille on esitanud selliste riikide teenuseosutajad või mis on esitatud selliste riikide teenuseosutajatega seoses, kellega Poola on sõlminud või sõlmib lepingud, millega nähakse ette kõnealune menetlus.
Purchase of land
48 51 usaldus , kindlustus ja valdusettevõtted
Purchase of land
Maa ost
Purchase of land not built on
Hoonestamata maa ost
Lease and purchase of leased land
Renditud maa rentimine ja ost
PURCHASE OF LAND AND RIGHTS OF ACCESS
MAA OST JA JUURDEPÄÄSUÕIGUS
The purchase of land containing developed facilities
Valmisobjektidega maa ost
Land purchase, including compensation for development rights
Maa või arendusõiguste ostmine keskkonnakaitselistel eesmärkidel ning kaitsekorraldusskeemide huvides
(m) the purchase of land not built on
(m) hoonestamata maa ost
(c) Purchase of existing buildings and of land.
c) olemasolevate hoonete ja maa ost.
TRANSITIONAL MEASURES ON THE PURCHASE OF AGRICULTURAL LAND
Ühiskomitee võib otsustada lühendada esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi või selle lõpetada.
ACTIVITY 23 LAND PURCHASE, INCLUDING COMPENSATION FOR DEVELOPMENT RIGHTS
TEGEVUS 23 MAAOST, SEALHULGAS KOMPENSATSIOON ARENDAMISÕIGUSTE EEST
The purchase of land shall only concern the purchase of eligible land within the meaning of Article 44 (2) of Regulation (EC) No 1782 2003.
Maa ost puudutab üksnes abikõlbliku maa ostu määruse (EÜ) nr 1782 2003 artikli 44 lõike 2 tähenduses.
For example, purchase of land to enable river basin restoration.
Näiteks maa ost võimaldamaks vesikonna taastamist.
Purchase of land in service of environmental protection and management schemes.
Maaost, sealhulgas kompensatsioon arendamisõiguste eest
(c) purchase of furniture, equipment, vehicles, infrastructure, real estate and land.
Tehniline abi c ) m ö ö b l i , se a d m et e ,
(d) the purchase of land shall be approved by the Commission decision
d) komisjon on maa ostu otsusega heaks kiitnud
(i) purchase of infrastructure, depreciable movables subject to depreciation, real estate and land.
(i) infrastruktuuri, kulumikõlbliku vallasvara, kinnisvara ja maa ostmine, arvestades kulumit.
Expenditure related to the purchase of land shall not be an eligible cost.
Maa ostmisega seotud kulud ei ole abikõlblikud.
(b) the purchase of production rights, animals, land other than land for construction purposes, plants or the planting of plants
b) tootmisõiguste, loomade ja muuks kui ehituseks kasutatava maa ostmine või taimede ostmine või istutamine
(a) the construction and acquisition of immovable property, with the exception of land purchase
a) kinnisvara väljaehitamist ja omandamist, välja arvatud maa ostmist
(a) the construction and acquisition of immovable property, with the exception of land purchase
a) kinnisvara väljaehitamist ja omandamist, välja arvatud maa ost
(a) purchase of the land must be indispensable to the implementation of the project
a) maa ost on hädavajalik projekti rakendamiseks
Paragraph 1 shall not apply to aid for investments, including aid for land purchase.
Lõiget 1 ei kohaldata investeeringutoetuste suhtes, kaasa arvatud maa ostmiseks antav abi.
in the case of investment, may not cover the purchase of either land or buildings.
ei tohi investeeringu korral hõlmata maa ega hoonete ostmist.
Purchase of land in public ownership or in the ownership of the body responsible for implementation
Riigi omandis või rakendamise eest vastutava asutuse omandis oleva maa ost
Building contracts cover the purchase, long lease, usufruct, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy, of land, existing buildings or other real estate.
Kinnisvaralepingud hõlmavad maa, olemasolevate hoonete või muu kinnisvara ostmist, pikaajalist liisimist, kasutusvaldust, liisimist, rentimist või müüki järelmaksuga koos ostuvõimalusega või ilma selleta.
Building contracts cover the purchase, long lease, usufruct, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy, of land, existing buildings or other real estate.
Kinnisvaralepingud hõlmavad maa, olemasolevate hoonete või muu kinnisvara ostmist, pikaajalist liisimist, kasutusvaldust, liisimist, rentimist või müüki järelmaksuga koos ostuvõimalusega või ilma selleta.
the purchase of land costing more than 10 of all the eligible expenditure on the operation concerned.
maaost, mille maksumus ületab 10 kõikidest asjaomase tegevuse abikõlblikest kulutustest.
(b) the purchase of land not built on and land built on in the amount exceeding 10 of the total eligible expenditure for the operation concerned.
(b) hoonestamata maa ja hoonestatud maa ostusumma, mis moodustab üle 10 asjaomase toimingu abikõlblikest kogukuludest.
Neither the cost of land already owned by the body responsible for implementation nor the purchase of land owned by a public administration shall be eligible.
Rakendamise eest vastutava asutuse ja riiklike haldusorganite omandis oleva maa ostuhind ei ole abikõlblik.
(t) purchase of land for an amount higher than 10 of total eligible expenditure for the action concerned
(e) maaost suurema summa eest kui 10 asjakohase tegevuse kõigist abikõlblikest kuludest
The payment of taxes, duties and charges, and the purchase of land, shall be excluded from Community financing.
Ühendus ei rahasta makse, tollimakse, tasusid ega maa ostu.
Project beneficiaries are already bound by someobligationsregardingcontroland audit, documentation,land purchase and durablegoodassignment, management plans and website maintenance.
Projekti raames toetuse saajad on juba seotud teatavate kohustustega, mis käsit levadkontrollijaauditit, maa ostmistja kestvuskaupade eraldamist, halduskavasid ja veebisaidi käigushoidmist.
Québec residents are given priority in the purchase or lease of land in the domain of the State.
Mootorsõidukite jaemüük, sh autod ja muud maanteesõidukid
Article 21(4) of Regulation (EC) No 795 2004 assimilates lease to purchase of land for investment purpose.
Määruse (EÜ) nr 795 2004 artikli 21 lõikes 4 võrdsustatakse rentimine maa omandamisega investeerimise eesmärgil.
there shall be a direct link between the land purchase and the objectives of the project co financed
maa ost on otseselt seotud kaasfinantseeritava projekti eesmärkidega
As regards the argument concerning the purchase of land from the original landlord , this term is rather misleading since there is no private ownership of land in Vietnam.
Mis puutub väitesse maa ostu kohta esialgselt maaomanikult , siis see termin on üsna eksitav, sest Vietnamis ei saa maa eraomandis olla.
The purchase of land containing developed facilities may be eligible, if specifically justified and approved in the Commission decision.
Valmisobjektidega maa ost võib olla abikõlblik, kui komisjon on otsuses seda konkreetselt põhjendanud ja selle heaks kiitnud.
(6) Article 21(4) of Regulation (EC) No 795 2004 assimilates lease to purchase of land for investment purpose.
(6) Määruse (EÜ) nr 795 2004 artikli 21 lõikes 4 võrdsustatakse rentimine maa omandamisega investeerimise eesmärgil.
5.3 In Europe, single area payments are one of the reasons for land concentration, as they favour larger producers and generate more capital for them to purchase additional land liberal land policies also play a role here.
5.3 Euroopas on maade koondumise üheks põhjustajaks ühtne pindalatoetus, kuna see annab suurtootjatele suuremad eelised ja rohkem vaba kapitali maade juurdeostmiseks, kuid oma osa mängib ka liberaalne maapoliitika.
Purchase of land usually only eligible where this is less than 10 of the total expenditure on the operation concerned.
Maaost on üldjuhul lubatud vaid siis, kui see moodustab vähem kui 10 kogu asjakohase ettevõtmise kuludest.
This purchase included mining and hunting rights, ownership of all land on the island, and a castle with no furniture included.
Ost sisaldas kaevandamise ja jahtimise õiguseid, kogu saare ala omandiõigust ja lossi, mille hinnas ei sisaldunud mööbel.

 

Related searches: Land Use And Land Cover Change - Land Use And Land Management - From Land To Land - Land, Land Rights And Building Including Buildings On Third - To Re-convert Land Into Land Under Permanent Pasture - Land, Land-use And Forestry - Which Vary From Land To Land - Land Cover Land Use - Piece Of Land Land - Control The Land Land -