Translation of "light aircraft" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aircraft - translation : Light - translation : Light aircraft - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Very light aircraft
Ülikerge õhusõiduk
Annex I It is proposed to add to the scope of the Annex light electric aircraft (change of the propulsion system and addition of batteries increases the mass of the aircraft for an equivalent type of aircraft).
I lisa Lisa kohaldamisalasse lisatakse kerged elektrilised õhusõidukid (jõuseadme muutmine ja akude lisamine suurendab õhusõiduki massi samaväärse õhusõiduki tüübini).
Intelligence Report, U.S. Ships now at Pearl Harbor six battleships, three light cruisers 16 destroyers and one aircraft carrier.
Luureraport. Pearl Harboris asuvad praegu järgmised USA laevad 6 lahingulaeva, 3 ristlejat, 16 hävitajat ja 1 lennukikandja.
(j) aircraft ground movement, including aircraft ground movement operations, operation of equipment, equipment aircraft connect and disconnect procedures, aircraft ground movement hand signals, aircraft marshalling, and aircraft ground movement assistance
(j) õhusõiduki maapealne teisaldamine, kaasa arvatud õhusõiduki maapealse teisaldamisega seotud tegevused, seadmetega töötamine, seadmete õhusõidukiga ühendamise ja lahtiühendamise protseduurid, õhusõiduki maapealse teisaldamise viipemärgid, õhusõiduki juhendamine ja õhusõiduki abistamine maapealsel teisaldamisel
Aircraft
Lennuk
Aircraft
Õhusõidukid
Aircraft!
Lennuki pihta!
the constant harassment of Frontex aircraft by Turkish aircraft
Frontexi lennukite pidevat häirimist Türgi lennukite poolt,
Opening of an Aircraft Operator Account Aircraft Operator Holding Account
Taotlus peab sisaldama taotleja käitatava õhusõiduki kordumatut tunnuskoodi (kordumatuid tunnuskoode) ning taotleja peab olema hõlmatud Šveitsi HKSiga ja või ELi HKSiga.
Aircraft standards
Lennukitele kehtivad standardid
Nine... aircraft...
Üheksa... lennukit...kaotatud.
Smaller aircraft.
Väiksema lennukiga.
aircraft grounded,
õhusõidukile lennukeelu andmine,
(g) aircraft
(g) mida kasutatakse õhusõidukites
Aircraft liability
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Aircraft maintenance
Õhusõidukite hooldus
Aircraft operators
õhusõiduki käitajatele
AIRCRAFT SECURITY
ÕHUSÕIDUKI JULGESTUS
Minot Aircraft.
Minot Aircraftis.
Aircraft engines
tsentrifuugidele, k.a tsentrifugaalkuivatitele
Aircraft engines
õhu puhastamiseks või filtreerimiseks
Aircraft engines
linnukasvatusseadmete
aircraft seats
Grupp 96 luuad, harjad, puudritupsud ja sõelad
The carriage by air of passengers, mail and or cargo, performed by non power driven aircraft and or ultra light power driven aircraft, as well as local flights not involving carriage between different airports, are not subject to this Regulation.
Käesolev määrus ei kehti reisijate, posti ja või lasti veo suhtes, mis toimub õhu kaudu mootorita õhusõidukiga ja või ülikerge mootorõhusõidukiga, samuti kohalike lendude suhtes, mis ei sisalda vedu kahe eri lennujaama vahel.
Aircraft defined in CS 23 Article 1.a.2 (commuter aircraft)
CS 23 artiklis 1.a.2 määratletud õhusõiduk (kohalike liinide õhusõiduk)
4.2 The current nomenclature for unmanned civilian or military aircraft is varied drone, unmanned aerial vehicle (UAV), unmanned aircraft system (UAS), remotely piloted aircraft system (RPAS) or aircraft (RPA).
4.2 Tsiviil ja sõjalisel otstarbel käitatavate piloodita õhusõidukite valdkonna terminoloogia osas puudub ühtsus droon, mehitamata õhusõiduk (UAV), mehitamata õhusõidukisüsteem (UAS), kaugjuhitav õhusõidukisüsteem (RPAS) või õhusõiduk (RPA).
VESSELS AND AIRCRAFT
LAEVAD JA LENNUKID
Three aircraft lost.
Kolm lennukit kaotatud.
Green Regional Aircraft
keskkonnasäästlikud piirkondlikud õhusõidukid
Vessels and aircraft
Laevad ja õhusõidukid
(e) aircraft movements.
e) õhusõidukite käive.
Grounding of aircraft
Õhusõidukile lennukeelu andmine
between aircraft, and
õhusõidukite vahel ja
(d) aircraft operation.
d) õhusõidukite käitamine.
(6) aircraft services
(6) õhusõiduki teenindamine
(8) aircraft maintenance
(8) õhusõiduki hooldus
6 Aircraft services
6 õhusõiduki teenindamine
8 Aircraft maintenance
8 õhusõiduki hooldus
aircraft general knowledge
üldteadmised õhusõidukitest
Aircraft, motor vehicles.
Õhusõidukid, mootorsõidukid.
They're often aircraft.
Sageli on need lennukid.
Seats for aircraft
Lennukites kasutatavad istmed
Aircraft launching gear
Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid, v.a refraktorteleskoobid ja nende statiivid
Relating to aircraft
Õhusõidukitega seotud
Relating to Aircraft
(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

 

Related searches: Light Aircraft - Light Sport Aircraft Category - Light Aircraft Design - Light Aircraft Pilot - Light Combat Aircraft - Light Transport Aircraft - Personal Light Aircraft - Fleet Light Aircraft - Light A Light - Ready-to-use Light And Power Light -