Translation of "major achievement" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Achievement - translation : Major - translation : Major achievement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is a major achievement.
See on suur saavutus.
This is a major achievement.
See on oluline saavutus.
This is indeed a major achievement.
See on tõepoolest väga suur saavutus.
But this, on some levels, it's a major achievement.
See on üks suur saavutus tegelikult.
As the Commissioner said, it has been a major achievement.
Nagu volinik ütles, on tegu suure saavutusega.
Carrying out the survey using computer based tests would be a major European achievement.
Uuringu läbiviimine arvutipõhiste testide abil oleks Euroopas märkimisväärne saavutus.
Its major achievement has been the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme which began in 2005.
Suuremaid saavutusi on olnud 2005. aastal alguse saanud kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem.
Even if this represents a major achievement, this falls far short of what is needed.
Kuigi see oleks märkimisväärne saavutus, oleks seda vähem, kui vaja.
It is undoubtedly a major achievement and one that the European Union should be proud of.
See on kahtlemata suurim saavutus ja niisugune, mille üle Euroopa Liit peaks olema uhke.
This is a major achievement for the European Union, with almost unimaginable economic benefits for our constituents.
See on Euroopa Liidu jaoks suur saavutus, mis toob meie valijatele peaaegu kujuteldamatut majanduslikku kasu.
The cash changeover in 2002 was a significant event in Europe 's history and a major technical achievement .
Euro sularahale üleminek 2002 . aastal kujutas endast suursündmust Euroopa ajaloos ning ühtlasi ka märkimisväärset tehnilist saavutust .
Properly utilised, the EDF can make a major contribution to the successful achievement of the Millennium Development Goals.
Õige kasutamise korral saab EAF anda suure panuse aastatuhande arengueesmärkide edukasse saavutamisse.
For the EESC, the fact the regulation does not require ordinary citizens to obtain data is a major achievement.
Komitee peab määruse suurimaks saavutuseks seda, et tavakodanikelt ei nõuta andmete hankimist.
One major achievement of the Croatian authorities is their unremitting efforts to have war crimes judged by national courts.
Üks Horvaatia võimude suur saavutus on nende raugematud jõupingutused sõjakuritegude üle objektiivsete otsuste langetamiseks riigi kohtutes.
3.5 For the EESC, the fact the regulation does not require ordinary citizens to obtain data is a major achievement.
3.5 Komitee peab määruse suurimaks saavutuseks seda, et tavakodanikelt ei nõuta andmete hankimist.
3.7 For the EESC, the fact the regulation does not require ordinary citizens to obtain data is a major achievement.
3.7 Komitee peab määruse suurimaks saavutuseks seda, et tavakodanikelt ei nõuta andmete hankimist.
This is a major achievement and I would urge you to make rapid steps to continue in the same vein.
See on suur saavutus ja kutsuksin teid kõiki üles kasutama kiireid meetmeid, et samas vaimus jätkata.
(15) The inclusion within the insurance cover of any passenger in the vehicle is a major achievement of the existing legislation.
(15) Kehtivate õigusaktide oluliseks saavutuseks on kindlustuskaitse laienemine igale kaassõitjale sõidukis.
As the world's leading donor, the European Union has made a major contribution to the achievement of the MDGs so far.
Maailma juhtiva toetajana on Euroopa Liidu mõju olnud aastatuhande arengueesmärkide saavutamises väga suur.
Achievement
Saavutus
So, to start with the Reform Treaty we now have a text in front of us and this is a major achievement.
Kui kõigepealt rääkida aluslepingute reformist, siis nüüd on meie ees olemas tekst ja see on suur saavutus.
This is a major achievement for Europe, a very important and historic moment following years of deep crisis for the European Union.
See on Euroopa jaoks suur saavutus, väga tähtis ja ajalooline hetk pärast Euroopa Liidu sügava kriisi aastaid.
This is a major achievement, and it is only fair to congratulate Prime Minister Topolánek on his constructive role as a Council.
Tegemist on suure saavutusega ning täiesti õige on õnnitleda peaminister Topolánekit tema konstruktiivse rolli eest Euroopa Ülemkogus.
However, it was military predominance, not political achievement or any lasting solution, that drove the Tamil Tigers out of their last major stronghold.
Tamili Tiigrid kihutas nende viimasest suuremast tugipunktist välja aga siiski sõjaväeline ülemvõim, mitte poliitiline saavutus ega püsiv lahendus.
Energy efficiency is one of the European Union's major objectives, the achievement of which will mark an important step towards implementing sustainable development.
Energiatõhusus on üks Euroopa Liidu peamisi eesmärke, mille saavutamine tähistab suurt sammu säästva arengu poole.
Nevertheless, while the conclusion of accession negotiations represents a major achievement for the new Member States, the transition process is not yet over (3).
Kuid ehkki liitumisläbirääkimiste lõpetamine on uutele liikmesriikidele suur saavutus, pole üleminekuperiood siiski veel läbi.2 Mõned uued liikmesriigid pole üle saanud 1990ndate aastate alguse SKT katastroofilisest langusest.
A major achievement was the evaluation of the nuclear safety of the Ukrainian nuclear power plants (NPPs) under a joint project with the IAEA.
Suurim saavutus oli Ukraina tuumajaamade tuumaohutuse hindamine koostöös Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga.
Educational Achievement USE IEA recognition of educational achievement USE recognition of diplomas
Nõukogude Liit õpetajate liit USE õpetajate ühendus tööandjate liit USE tööandjate organisatsioon Euroopa Liitu mittekuuluv riik Lingua lingvistika USE keeleteadus linna USE linnapiirkond linnapiirkond
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
ACHIEVEMENT OF RESULTS
TULEMUSTE SAAVUTAMINE
Achievement of results
Tulemuste saavutamine
ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES
SAAVUTATUD TULEMUSED
ACHIEVEMENT OF AIMS
EESMÄRKIDE SAAVUTAMINE
(achievement of objectives)
(eesmärkide saavutamine)
Achievement of objectives
Eesmärkide saavutamine
Nevertheless,it is a major achievement for the EU tohave become, in just 50 years, theworld s second largest economy inwhich 12 countries share a single currency.
Maailma riikide majandus
Commissioner, two former prime ministers of Slovenia and Croatia, respectively, namely Drnovšek and Račan, attained a major achievement when they concluded an agreement concerning the border.
Härra volinik, Sloveenia ja Horvaatia endiste peaministrite härra Drnovšeki ja härra Račani suur saavutus oli piirikokkuleppe sõlmimine.
Achievement of the MDGs
Aastatuhande arengueesmärkide saavutamine
It is an achievement.
See on saavutus.
gaps in educational achievement,
haridusalaste puudujääkidega ning
Effectiveness (achievement of objectives)
Tulemuslikkus (eesmärkide saavutamine)
Congratulations on that achievement.
Kiidusõnad selle saavutuse eest.
This is an achievement.
See on saavutus.
A stunning achievement, sir.
Võimas saavutus, söör.
Enlargement involves major challenges for EU cohesion as well as for the achievement of some of the Lisbon goals, particularly in the area of social and employment policy.
Laienemisega kaasnevad edaspidigi suured väljakutsed seoses ELi ühtekuuluvuse ja mõne Lissaboni eesmärgi saavutamisega, eelkõige sotsiaal ja tööhõivepoliitika valdkonnas.

 

Related searches: Major Achievement - A Major Achievement - Is Regarded A Major Achievement - A Major Achievement For - Achievement Of A Major Milestone - First Major Achievement - Major Technical Achievement - Considered A Major Achievement - Made A Major Achievement - Achievement Of Major Milestone -