Translation of "may alternatively" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternatively - translation : May alternatively - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alternatively, actual values may be used.
Teise võimalusena võib kasutada tegelikke väärtusi.
Alternatively intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivina võib sooritada emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise (IUI).
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivse võimalusena võib läbi viia emakasisese viljastamise.
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Alternatiivselt võib kasutada emakasisest viljastamist.
Alternatively, it may indicate where such information may be obtained
Teine võimalus on, et teatises on viide, kus seda teavet võib saada
Alternatively the flushing may be performed by infusion.
Läbipesemiseks võib kasutada ka infusiooni.
Alternatively, Directive 97 68 EC may also apply.
Alternatiivina võib kohaldada ka direktiivi 97 68 EÜ.
Alternatively, the following molecular masses may be used
Alternatiivselt võib kasutada järgmisi molekulmasse
Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively , you may decide to find your accommodation independently .
Alternatively, Crixivan may be given with a low fat, light meal.
Crixivani võib manustada ka vähese rasvasisaldusega kerge einega.
Alternatively, CRIXIVAN may be administered with a low fat, light meal.
Kui see ei ole võimalik, võib CRIXIVAN i võtta madala rasvasisaldusega kerge einega.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
4. 5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Pidev süstekoha roteeriv muutmine vastava süsteala piires võib aidata neid reaktsioone vähendada või ära hoida.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
4. 2 Annustamine ja manustamisviis
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Kuid tuleb meeles pidada, et insuliini farmakokineetika ei peegelda selle metaboolset toimet.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Segunevus ja sobimatus teiste insuliinidega, vt lõik 6. 6.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Vaht võib takistada annuse korrektset mõõtmist.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Nendes tingimustes tuleb kaaluda autojuhtimise ja masinatega töötamise otstarbekust.
Alternatively, it may emerge gradually over a period of several weeks.
Teise võimalusena võib see avalduda järk järgult mitme nädala jooksul.
Alternatively, actual values may be used for both CSR and CSA.
Teise võimalusena võib nii CSR kui ka CSA puhul kasutada tegelikke väärtusi.
Alternatively
Alternatiiv
Alternatively the NCB may refer the request to the ECB . Article 6
Juhul kui taotlus ei ole piisavalt täpne , palub EKP taotlust selgitada ja aitab taotlejal seda teha .
Alternatively, you may want to contact the host country Public Employment Service directly.
Võite pöördudakaotsevastuvõtva riigi tööturuasutusse.
Alternatively, these words may appear in a footnote to the list of feed.
Teise võimalusena võib need sõnad esitada söödakomponentide loetelu juures joonealuse märkuse kujul.
Alternatively, a starting dose of RISPERDAL CONSTA of 12.5 mg may be appropriate.
Teise võimalusena võib kasutada algannusena 12, 5 mg ravimit RISPERDAL CONSTA.
Alternatively therapy may be initiated with Loxicom 5 mg ml solution for injection.
Alternatiivravi võib alustada Loxicom 5 mg ml süstelahusega.
Alternatively therapy may be initiated with Loxicom 5 mg ml solution for injection.
Alternatiivravi võib alustada Loxicom 5 mg ml süstelahus ga.
Alternatively therapy may be initiated with Metacam 5 mg ml solution for injection.
Teine võimalus on alustada ravi Metacami 5 mg ml süstelahusega.
Alternatively, Directive 97 68 EC may also apply to vehicles with hydrostatic drive.
Alternatiivina võib hüdroajamiga sõidukite suhtes kohaldada ka direktiivi 97 68 EÜ.
or , alternatively ,
või
or alternatively
või
or, alternatively
või alternatiivina
or alternatively,
või
or, alternatively,
või alternatiivina
or alternatively
või
or alternatively
või teise võimalusena
or alternatively
muu võimalusena
Alternatively , an institution may chose to consistently use a one year constant position assumption .
Teise võimalusena võib asutus järjepidevalt lähtuda eeldusest , et positsioon püsib sama ühe aasta vältel .
Alternatively, it may be dispersed in a full glass of water immediately before administration.
Samuti võib seda vahetult enne manustamist lahustada ka klaasitäies vees.
Alternatively, an institution may choose to consistently use a one year constant position assumption.
Alternatiivina võib krediidiasutus või investeerimisühing järjepidevalt lähtuda eeldusest, et positsioon püsib sama ühe aasta vältel.
Alternatively, an institution may chose to consistently use a one year constant position assumption.
Teise võimalusena võib asutus järjepidevalt lähtuda eeldusest, et positsioon püsib sama ühe aasta vältel.
Alternatively, the whole windscreen or other curved pane of safety glass may be tested.
Katse võib teha ka terve tuuleklaasi või muu kumera turvaklaasiga.
The test may be alternatively performed in an outdoor test site for all vehicles.
Kõigi sõidukite katsed võib teha ka väliskatsekohas.
Alternatively , an NCB may make estimates by IF sub sector or may request the ECB to make the estimates .
Alternatiivse võimalusena võivad RKPd teha prognoosi investeerimisfondi allsektorite kaupa või taotleda prognoosi tegemist EKP lt .

 

Related searches: May Alternatively - Alternatively You May - Alternatively, You May Wish To - May Alternatively Choose - Alternatively You May Opt - Alternatively We May - Or Alternatively - Alternatively You Can - Alternatively For - Further Or Alternatively -