Translation of "member of academic staff" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Õppejõudude ametiastmed Enwise riikides
Figure 3.8Women among academic staff and among grade A staff in 2000 (percentages)
Joonis 3.8 Naiste osakaal akadeemilise personali ja A astme personali seas 2000. aastal(protsentides)
Annex 8National Academic Staff Grades in the Enwise countries
Järgnevalt on loetletud õppejõudude ametiastmed, millele on viidatud 3. peatükis.
It also facilitates the academic and research work of the Bank s staff. www.eib.org universities
Samuti hõlbustab see panga töötajate teadus ja uurimistööd. www.eib.org universities
In 2007 ECB staff published more than 50 articles in academic journals.
riskipreemiaid ning aktsiahindade dünaamikat määravaid tegureid.
Her research has centred on the replacement of academic staff and the promotion of young scientists.
Tema uurimistegevus on keskendunud akadeemilise personali asendamisele ja noorteadlaste edutamisele.
Figure 3.7Women and men academic staff in Grade A positions in 2000 (percentages)
Joonis 3.7 Naiste ja meeste osakaal akadeemilise personali A astme ametikohtadel 2000. aastal (protsentides)
The group of young scientists(until 35) is 14.5 per cent out of the total academic staff.
Noorte teadlaste vanusegrupp (kuni 35 aastased) moodustab 14,5 protsenti kõigist õppejõududest.
The academic staff of universities was supposed to teach, i.e. to educate the young generation ofscientists and scholars.
Ülikoolide õppejõud pidid õpetama, s.t andma haridust teadlaste ja õpetlaste nooremale põlvkonnale.
joint interventions with international fi nancing institutions to help meet economic and social development needs reforming academic institutions and assisting exchanges of students and academic staff through the Tempus and Erasmus programmes
ühised sekkumised koostöös rahvusvavheliste finantsinstitutsioonidega, et aivdata täita majandusarengu ja sotsiaalse arengu vajadusi akadeemiliste institutsioonide reformivmine ning üliõpilaste ja akadeemilise
Women constitute the majority of teaching staff(54 ), but tend to be concentrated in the lower academic positions.Furthermore, despite the fact that women s participation among university staff is similar to their presence as researchers, men are three times morelikely to reach senior academic positions than women.
Naised moodustavad enamiku õppejõududest (54 ), kuid on üldiselt koondunud madalamatele akadeemilistele ametikohtadele. Peale selle, olenemata asjaolust, et naiste osakaal ülikoolide personalis sarnaneb nende osakaalule teadlaste seas, jõuavad mehed kõrgematele akadeemilistele ametikohtadele kolm korda suurema tõenäosusega kui naised.
Through itsinstruments, it develops and upgrades curricula and universitymanagement practices, promotes higher education reform andencourages mobility of academic and administrative staff.
Programmi instrumentide kauduarendatakse ja tõstetakse õppekavade ja ülikoolide juhtimistavataset, edendatakse kõrgharidusreforme ning soodustatakseakadeemilise ja halduspersonali mobiilsust.
Group members are industrial and academic experts from Member States.
Rühma kuuluvad liikmesriikide tööstus ja teaduseksperdid.
For the sake of the estimates, the proposal is based on the assumption that at a cruising speed, a KIC could involve about 1000 staff about 100 Academic staff, 300 researchers and 600 technical and supporting staff.
Hinnangu andmiseks on eelnõus lähtutud eeldusest, et täiskoormuse puhul annaks TIK tööd umbes 1000 töötajale neist umbes 100 akadeemilist töötajat, 300 teadlast ning 600 tehnilist ja kantseleitöötajat.
For example, it is expected that more than 2300 scholarships will be awarded to partner country students and academic staff through the Erasmus Mundus programme for the 2012 and 2013 academic years.
Näiteks oodatakse, et partnerriikide üliõpilastele ja akadeemilisele personalile antakse õppeaastatel 2012 ja 2013 Erasmus Munduse programmi raames üle 2300 stipendiumi.
mobility of individuals through the promotion and facilitation of exchange of students, academic and administrative staff of tertiary education institutions, teachers and youth workers
Artikkel 44
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
Signature of the staff member
Töötaja allkiri
(1) The data on academic staff cover universities and research centres within universities (most research institutes have been incorporated intouniversities).
1 Andmed õppejõudude kohta hõlmavad ülikoole ja ülikoolide teaduskeskusi (enamik teadusinstituutidest on ülikoolide alluvuses).
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI TÄHISE KASUTAMINE
USE OF ACADEMIC TITLE
AKADEEMILISE KRAADI KASUTAMINE
Use of academic title
Akadeemilise kraadi tähise kasutamine
Use of academic titles
Akadeemiliste tiitlite kasutamine
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) nimetada igaks akadeemiliseks aastaks akadeemilise juhatuse esimees.
survivor's pensions paid in the event of the death of a member of temporary staff or of a former member of temporary staff or the death of the spouse of a member of temporary staff or of a former member of temporary staff entitled to a pension, where the spouse is not a member of temporary staff,
toitjakaotuspensionid, mida makstakse ajutise töötaja või endise ajutise töötaja või ajutise töötaja abikaasa või pensioniõigusliku endise ajutise töötaja abikaasa surma korral, kui abikaasa ei ole ajutine töötaja,
a staff member of the same grade as the staff member concerned and nominated by him
asjaosalise töötaja määratud töötaja, kellel on sama ametijärk
Academic year
Õppeaasta
Academic Year
Arvutite arv
academic freedom
BT haridusaste aastaraamat
Academic world
Akadeemilised ringkonnad
Academic perspective
Akadeemiline kommentaar
Academic viewpoint
Akadeemilise ringkonna seisukoht
cooperating on learning mobility of individuals through the promotion and facilitation of the exchange of students, researchers, academic and administrative staff of tertiary education institutions and teachers
Artikkel 41
Staff members have a broad range of academic and professional backgrounds and the quality of their work and their commitment is reflected in the institution s output.
Töötajate akadeemiline ja ametialane taust on mitmekesine ning nende töö kvaliteet ja pühendumus peegelduvad asutuse väljundis.
That was an opportunity for Commission and Council staff to brainstorm with international organisations, NGOs, academic and other experts on climate change.
Seminar andis komisjoni ja nõukogu töötajatele võimaluse arutada küsimust sügavuti rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide, teadustöötajate ja teiste ekspertidega kliimamuutuste valdkonnas.
The rights of passengers are certainly an interesting topic for academic debate, but in this case, they were the lowest priority for the staff concerned.
Reisijate õigused on kindlasti huvitav teema akadeemiliseks aruteluks, aga praegusel juhul olid need asjaomaste töötajate jaoks väikseima tähtsusega.
The provisions of the first subparagraph shall not apply to a member of temporary staff or former member of temporary staff giving evidence before the Appeal Board or before the Disciplinary Board on a matter concerning a member of temporary staff or former member of temporary staff.
Esimese lõigu sätteid ei kohaldata ajutise töötaja või endise ajutise töötaja suhtes, kes annab tunnistusi apellatsiooninõukogu või distsiplinaarnõukogu ees seoses ajutist töötajat või endist ajutist töötajat käsitleva asjaga.
An ordinary staff member
Reakaastöötaja.
a married staff member
abielus töötajale
Output in pages per member of staff
Produktiivsus lehekülgede arvu järgi töötaja kohta
marriage of the staff member four days
töötaja abiellumine neli päeva
If the spouse of member of temporary staff is in gainful employment, the member of temporary staff shall inform the AACC.
Kui ajutise töötaja abikaasa töötab tasustataval ametikohal, teatab ajutine töötaja sellest lepinguid sõlmima volitatud ametiasutusele.
If the spouse of a staff member is in gainful employment, the staff member shall inform the director thereof.
Kui teenistuja abikaasa on tasustataval töökohal, teatab teenistuja sellest direktorile.
Reimbursement shall be made to the staff member concerned, on production of a certified bill by the staff member.
Hüvitis makstakse asjaomasele töötajale, kui ta esitab tõestatud arve.
NT2 academic year . . . . . .
NT2 kooliastumine . . . . . .

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Staff Member - Member Of Academic Staff - Academic Staff - Academic And Administrative Staff - Members Of The Academic Staff - Academic Staff Exchange - Academic Staff Mobility - Increase In Academic Staff. - Senior Academic Staff -